BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на отбраната, ул. "Дякон Игнатий" № 3, За: Милен Бонев, Република България 1092, София, Тел.: 02 9220882, E-mail: m.bonev@mod.bg, Факс: 02 9515169

Място/места за контакт: Дирекция "Инвестиции в отбраната"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.mod.bg/IO/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изготвяне на документации, всяка включваща техническо задание/спецификация, за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки за изпълнението на дейности по проект “Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Обществената поръчка е обособена в следните позиции: 1. Обособена позиция №1 – Изготвяне на документация и техническо задание за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на дейност 3 (Разработване и внедряване на информационна система за предоставяне на е-услуги за пространствени данни); 2. Обособена позиция №2 – Изготвяне на документация и техническа спецификация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на дейност 4 (Придобиване на системно програмно осигуряване и хардуер за функционирането на информационната система); 3. Обособена позиция №3 – Изготвяне на документация и техническо задание за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на дейност 5 (Дейности по информация и публичност на проекта). Номерацията на дейностите е съответна на същите по договор 12-32-2/18.01.2013 г., сключен между Министерството на отбраната и Управляващия орган по Оперативна програма „Административен капацитет”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79140000, 72222300

Описание:

Други юридически консултации и услуги
Услуги, свързани с информационни технологии


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Изготвяне на документации: 1.1. По обособена позиция №1 – 1 бр.документация, включваща техническо задание; 1.2. По обособена позиция №2 –1 бр. документация, включваща техническа спецификация; 1.3. По обособена позиция №3 – 1 бр. документация, включваща техническо задание. 2. Прогнозните стойности на поръчката по обособени позиции са както следва: 2.1. По обособена позиция №1 – 16 900,00 лв. без ДДС; 2.2. По обособена позиция №2 – 5 720,00 лв. без ДДС; 2.3. По обособена позиция №3 – 3 900,00 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

26520 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, Министерство на отбраната, ул. ”Дякон Игнатий” №3

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срок на изпълнение – в зависимост от предложението на участника, но не по-късно от: 1.1. По обособена позиция №1 – 35 (тридесет и пет) календарни дни от датата на сключване на договора; 1.2. По обособена позиция №2 – 70 (седемдесет) календарни дни от датата на сключване на договора; 1.3. По обособена позиция №3 – 7 (седем) календарни дни от датата на сключване на договора. 2. Изисквания към офертата: 2.1. Офертата трябва да съдържа : 2.1.1. Оферта по образец с административни данни на участника - Приложение №1. 2.1.2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие на документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 2.1.3. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1(без т.1, б.”е”) и ал. 5 от ЗОП по образец - Приложения № 4 и №4а; 2.1.4. Декларация по чл. 327, ал.1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) по образец – Приложение №5; 2.1.5. Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ по образец – Приложение №6; 2.1.6. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя , съгласно чл.101б, ал.1, т.3 от ЗОП, описани в Приложение №2 и Приложение №3; 2.1.7. Ценово предложение по образец – Приложение №7 – за всяка обособена позиция, поставено в плика с офертата; 2.1.8. Списък на екипа, който ще изпълни поръчката; 2.1.9. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 3. Всеки участник трябва да участва по всичките три обособени позиции. 4. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. 5. При подписване на договор определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение – парична сума в размер на 3% от стойността на поръчката (без ДДС), преведена по сметка на дирекция „Финанси"-МО в Българска народна банка, IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01 или банкова гаранция в същия размер, по образец – Приложение №8, с валидност не по-малко от 30 календарни дни след крайния срок за изпълнение.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите за комплексна оценка и тяхната относителна тежест са както следва: 1. Предложена цена Ц с относителна тежест 40; 2. Техническа оценка Т с относителна тежест 60. Методиката за определяне на комплексната оценка на оферта е дадена в Приложение №3 към поканата.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/02/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Място и работно време за получаване на офертите: приемна (стая №1, тел:02 9220675) на дирекция "Инвестиции в отбраната" - МО, гр. София, ул."Иван Вазов" №12, етаж 5, от 09:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. 2. Продажба на документите-приложения към поканата не се предвижда . Същите могат да бъдат изтеглени в електронен вид от интернет - адрес на профила на купувача http://op.mod.bg/IO/. 3. Приложения към поканата от №1 до №8 - всичко 15 (петнадесет) листа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/02/2013