Версия за печат

BG-Търговище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

II СОУ "Професор Никола Маринов", бул. "Трайко Китанчев" №39, За: Даниела Трендафилова Стойнова и Мехмед Реби Мехмед, Република България 7700, Търговище, Тел.: 0601 64894, E-mail: sou_2@abv.bg

Място/места за контакт: Канцелария "Финансов отдел"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://2sou-tg.ucoz.com/.

Адрес на профила на купувача: http://2sou-tg.ucoz.com/news/profil_na_kupuvacha/1-0-43.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка чрез покупка на мултимедийни проектори и преносими компютри за нуждите на ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в училище” Техническите средства са подробно описани в т.ІІ Технически спецификации.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Количества. 1.1. Мултимедийни проектори и преносими компютри по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в училище”: - мултимедийни проектори – 6 броя; - преносим компютър (висок клас) – 1 брой; - преносим компютър (нисък клас) – 1 брой 2. Максимално допустима стойност на поръчката – 6179,50 лв. без ДДС, както следва: 2.1. – 2045,33 лв. без ДДС за сметка на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в училище” 2.2. – 4134,17 лв. без ДДС за сметка на бюджета на ІІ СОУ „Професор Никола Маринов” – гр.Търговище.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

II СОУ "Професор Никола Маринов" гр. Търговище, бул. "Трайко Китанчев" №39

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания при изпълнение на поръчката 1.1. Предложената техника следва да се достави на възложителя във вид готов за употреба, като офертата включва всички необходими разходи. 1.2 Предлаганите технически средства да са оригинални, нови и неупотребявани, да отговарят на международните стандарти за безопасност и електромагнитна съвместимост. 1.3. Предложената техника да отговаря на европейската директива 2002/95/EC (RoHS); да се подчинява на директива 2002/96/EC(RoHS); да имат сертификати CE Mark; Energy star или еквивалент. 2. Изисквания към участниците за изпълнение на поръчката. В настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението трябва да представят документ (договор, споразумение и др.) за създаване на обединението, подписан от лицата в обединението, в който задължително да е посочен представляващият. Документът (договор, споразумение и др.) да е нотариално заверен и в него да е посочено разпределението на дейностите между отделните участници в обединението, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на настоящата обществена поръчка. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 3. Съдържание на офертата - офертата трябва да съдържа: 3.1. Оферта за участие – Образец №1; 3.2. Нотариално заверено пълномощно на лицето подписало офертата, в случай че същото няма представителни функции. 3.3. Документи за регистрация на участника: • За юридически лица или ЕТ - Копие от удостоверение за актуално състояние или актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър, или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; • За физическо лице - копие от документа за самоличност; • За чуждестранни лица - съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, който се представя в официален превод. 3.4. Копие на нотариално заверен документ (договор, споразумение и др.) за създаване на обединението, подписан от лицата в обединението, в който задължително да е посочен представляващият – при участници обединения. 3.5. Копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008, издаден от независими лица, които отговарят на изискването на чл. 53, ал. 3 от ЗОП или еквивалент съгласно изискванията на чл.53, ал.4 от ЗОП, с обхват на сертификация сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. 3.6. Декларация, че предлаганите технически средства са оригинални, нови и неупотребявани, отговарят на международните стандарти за безопасност и електромагнитна съвместимост. 3.7. Документ/декларация, че предложената техника отговаря на европейската директива 2002/95/EC (RoHS); да се подчинява на директива 2002/96/EC (RoHS); да имат сертификати CE Mark; Energy star или еквивалент. 3.8. Писмо от производителя на техниката, че участникът е оторизиран от него да предлага негови продукти. 3.9. Списък с доставки, аналогични с предмета на настоящата обществена поръчка (минимум 2 броя), включващ в себе си: име на организацията, точен адрес, телефон и лице за контакт. Към списъка трябва да бъдат приложени и съответните референции. 3.10. Техническо предложение - Образец №2. 3.11. Предлагана цена - Образец №3. Копията на изискуемите документи да са заверени от собственика/ръководителя на физическото или юридическо лице – кандидат за изпълнител на обществената поръчка, или упълномощено от него лице.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/02/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Желаещите да участват в настоящата обществена поръчка подават лично, чрез свой упълномощен представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка офертите във ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов”, гр. Търговище. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представяне, различен от посочения. Всеки участник следва да представи своевременно офертата, като спазва посочения от възложителя срок: до 16:00 ч. на 20.02.2013 г. на адрес: гр. Търговище, бул. "Тр. Китанчев” № 39, ІІ етаж, канцелария „Финансово - Счетоводен отдел”. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. При приемане на офертата върху плика се отбелязва входящия номер, датата и часа на приемането, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема и връща незабавно на приносителите оферти, които са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик или са представени след изтичане на крайния срок за получаване на офертите, като тези обстоятелства се описват във входящ регистър. Офертите ще бъдат отворени в сградата на ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов”, гр. Търговище в 12.00 часа на следващия работен ден след изтичане на срока за получаване на офертите. На адрес http://2sou-tg.ucoz.com/ Възложителят предоставя достъп по електронен път до настоящата Публична покана и приложенията към нея.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/02/2013