BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД, ул."д-р Тодор Стоянович" №15, За: Петя Александрова, Р. България 6003, Стара Загора, Тел.: 042 600959, E-mail: oncosz@abv.bg, Факс: 042 600959

Място/места за контакт: Ръководител финансов отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.oncosz.com.

Адрес на профила на купувача: http://oncosz.com/?page_id=558.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на лекарствени продукти през 2013г. съобразно спецификация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

"Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД, ул."д-р Тодор Стоянович" №15

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предмет на настоящата процедура е доставка на лекарствени продукти за нуждите на възложителя. Видовете и количествата на тези продукти са конкретизирани в спецификация. Те ще бъдат доставяни за времето до 31.12.2013г. Доставката се осъществява само в работен ден, до 14.00 часа на същия. Изискванията към тях са посочени в нарочни технически изисквания. В ценовата оферта се посочват крайни стойности, включващи всички разходи и начисления при изпълнение на поръчката (данъци, мита,такси, застраховки, транспортни разходи, търговска печалба и др. подобни) с ДДС. Предлаганите цени се посочват в парична единица "бълг.лева", до втори знак след десетичната запетая. Те следва да са съобразени с нормативната уредба за ценообразуването на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък - в противен случай няма да бъдат разгледани и класирани съответните лекарствени продукти.Офертните цени на продуктите, не следва да са по-високи от референтните стойности, посочени в Позитивния лекарствен списък и трябва да са съобразени с договорените отстъпки по реда на Приложение № 10 към Наредба № 40/2004г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК (ДВ бр..112/2004, изм. и доп.) - в противен случай няма да бъдат разгледани и класирани. - Офертата може да се отнася за всички или за част от продуктите, включени в спецификацията. - Класирането и определянето на изпълнител се извършвва по критерий "най-ниска цена" за всеки отделен продукт в спецификацията. - Условия за плащане - не по-рано от 60 дни от доставката и представяне на фактура за нея. - Оферентът трябва да представи: 1. Оферта по образец - попълнена, подписана и подпечатана. 2. Ценова оферта по образец - попълнена, подписана и подпечатана. 3. Удостоверение за вписване в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, издено след 01.01.2013г. 4. Декларация по образец по чл.47, ал.1,ал. 2 и ал. 5 от ЗОП - подписана и подпечатана. 5. Декларация по образец за приемане на условията в проекта на договор - подписана и подпечатана. 6. Декларация по образец за осигуряване на лек.продукти и спазване на цените им - подписана и подпечатана. 7. Действащо разрешение и/или удостоверение за търговия на едро за продуктите, които участникът оферира.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/02/2013 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация, свързана с публичната покана може да бъде изтеглена от официалната страница на "КОЦ - Стара Загора" ЕООД на адрес www.oncosz.com и по-конкретно в меню "Профил на купувача", подменю "Публични покани" на адрес http://oncosz.com/?page_id=558

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/02/2013