Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", ул. "Ген.Й.В. Гурко" № 5, За: Анна Димитрова, Дамян Войновски, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308811; 02 9308830, E-mail: dvoynovski@rta.government.bg, Факс: 02 9818115

Място/места за контакт: отдел "Правен", дирекция АПОФСД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.rta.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на оператор за предоставяне на обществена електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна наземна мобилна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64200000

Описание:

Далекосъобщителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Минимално количество на абонатите 200 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнението а поръчката са посочени в приложение 2 към документацията побликувана на страницата на агенцията. Разговорите в групата на възложителя да са безплатни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

При комплексното оценяване на офертите ще се отчитат следните показатели със следната тежест съгласно Приложение № 1: К=K1x50%+K2x30%+K3x20% К1 е сбор от точки за ценови показатели за мобилни услуги К2 е сбор от точки предоставени безплатни минути К3 са точките за допълнителни преференции

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/02/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от настоящата покана са: 1. Методика за оценяване на офертите (Приложение № 1) 2. Изисквания към изпълнението (Приложение № 2) Публичната покана заедно с приложенията са публикувани на интернет сайта на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" www.rta.government.bg - Раздел "Новини, съобщения, конкурси". Офертите следва да съдържат: 1. списък на приложените документи, подписан от участника; 2. информация за участника: фирма, седалище, адрес на управление, ЕИК/код по БУЛСТАТ, данни за вписване в търговския регистър/ номер на фирмено дело за съдебна регистрация, от кого се представлява участникът, телефон за връзка, факс, e-mail; 3. декларация с посочен поне един договор на участника с предмет, аналогичен или сходен на предмета на поръчката, сключен през последните три години и изпълнен или изпълняв към момента, с посочване на стойностите, датите и контрагентите 4. Валидна индивидуална лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие 5. Актуално удостоверение от КРС за покритие на GSM мрежа най-малко 90% от територията на Р. България - заверено копие 6. Общи условия на участника за взаимоотношения с крайните потребители, съгласувани с Комисията за регулиране на съобщенията – заверено копие. 7. Техническото предложение, изготвено на база техническа спецификация. 8. Ценовото предложение на участника. 9. Срока на валидност на офертите да не е по-кратък от 30 календарни дни. Участниците трябва да декларират, че предложените от тях цени за услуги няма да превишават официално обявените от оператора. Оператора трябва да декларира, че всички разговори в групата на възложителя ще бъдат безплатни. Няма да бъдат разглеждани оферти които не отговарят на това условие. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен пликс надпис "Процедура за Избор на оператор за предоставяне на обществена електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна наземна мобилна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация"", в отдел "Административно информационно обслужване" в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", гр. София, ул. "Гурко" № 5 всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до датата за получаване на офертите. При сключване на договора определеният за изпълнител участник следва да представи документите и декларациите по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП, при спазване на условието на чл. 48, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/02/2013