Версия за печат

BG-град Банско

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Банско, област Благоевград, община Банско, град Банско, пл. „Никола Вапцаров” №: 1;, За: Г-жа Сашка Георгиева Въчкова - Зам. Кмет на община Банско, Република България 2770, град Банско, Тел.: 0749 88611, E-mail: sv_bansko@yahoo.com, Факс: 0749 88633

Място/места за контакт: Г-жа Сашка Георгиева Въчкова - Зам. Кмет на община Банско

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bansko.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.bansko.bg/index.php/bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Разработване на нови туристически пакети в рамките на туристически район „Пирин” по проект: „Банско, Разлог и Кресна в прегръдката на Пирин”; Настоящата обществена поръчка се провежда съобразно Закона за обществените поръчки във връзка с възлагането на дейности, предвидени в проект: „Банско, Разлог и Кресна в прегръдката на Пирин”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Прaвителството на Република България чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. за туристически район: Банско, Разлог и Кресна и техния туристически продукт. Настоящият проект е разработен в партньорство на общините – Банско, Разлог и Кресна в съответствие с изискванията на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, в рамките на приоритетна ос 3 на ОПРР „Устойчиво развитие на туризма”. Проектът акцентира върху развитието на нов туристически продукт по екологичен и икономически устойчив начин и по-пълно и по-равномерно използване на туристическия потенциал на този регион. Целта е да се допринесе за икономическото разнообразяване и да се осигурят възможности за устойчив растеж на региона, както и на национално ниво. В резултат ще се увеличи броя на посетителите и продължителността на техния престой, ще се подобри сезонното и териториално разпределение на туризма, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите и използване на различни средства, техники и системи, осигуряващи ефективна туристическа информация и маркетинг.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79341000

Описание:

Рекламни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Разработване на нови туристически пакети в рамките на туристически район „Пирин” по проект: „Банско, Разлог и Кресна в прегръдката на Пирин”; •Разработване на 8 нови туристически пакета: 4 за зимен и 4 за летен сезон; •Разработване на материали за новите туристически пакети – карти на маршрути, детайлно описание на включените обекти, програми за посещения;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

24000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Банско

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника: •Участниците трябва да са реализирали общ оборот от извършвана дейност за последните 3 (три) финансови години – 2009, 2010 и 2011г. (или по-кратък период, в зависимост от датата си на регистрация или на която е започнал дейността си), в размер на не по-малко от 50 000.00 лв. (петдесет хиляди лева) без ДДС;Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за общия оборот се отнася за обединението като цяло. Подизпълнителите са длъжни да представят същите документи, които представя и участника за доказване на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, като посочените минимални изисквания към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнение на поръчката. Примерно ако подизпълнител е с дял 30% участие в поръчката, подизпълнителят следва да докаже реализиран общ оборот от извършена дейност за последните 3 (три) финансови години – 2009, 2010 и 2011 (или по-кратък период, в зависимост от датата си на регистрация или на която е започнал дейността си), стойност не по-малко от: 30% * 50 000.00 лв. = 15 000 лв. без ДДС; 2. Доказателства за техническите възможности за изпълнение на обществената поръчка. •Считано от крайният срок за получаване на офертите през последните до 3 (три) години назад, или по-кратък период, в зависимост от датата си на регистрация, участникът да е изпълнил минимум 1 (един) договор с предмет, подобен (сходен) на предмета на настоящата поръчка.Подизпълнителите, които основния участник е деклирал, че ще ползва за извършване на дейности по настоящата поръчка, трябва да са изпълнили минимум 1 (един) договор с предмет, подобен (сходен) на предмета на настоящата поръчка, за която участва основния кандидат или да са участвали като подизпълнител при изпълнението на минимум 1 (един) договор с предмет, подобен (сходен) на предмета на настоящата поръчка, за която участва основния кандидат.Основните участници не могат да доказват изпълнените от тях договори използвайки и изпълнените договори на своите подизпълнители, т.к. последните нямат функция на самостоятелен участник, а само подпомагат основния участник. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за изпълнен минимум 1 (един) договор с предмет сходен с предмета на поръчката, се отнася за обединението като цяло. Договора трябва да е изпълнен преди датата на подаване на офертата от участника.Под "договор с предмет, подобен (сходен) на предмета на настоящата поръчка" следва да се разбира: договор/и за изработване на туристически продукти – пакети, включващи туристически обекти и/или атракции и/или вид туристически услуги и/или маршрути и/или договори за изготвяне на стратегии и/или проучвания за туристически обекти и тяхното развитие; За договорите, посочени от участника като договори с предмет, подобен (сходен) на предмета на настоящата поръчка задължително се представят и Препоръки (Референции) за добро изпълнение на договорите, посочени в списъка. В препоръките задължително трябва да са посочени: срока на изпълнение, предмет на поръчката, стойност на поръчката и Възложител – представя се заверено от участника копие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

П1 – Стратегия на участника за изпълнение на поръчката, съгласно техническата спецификация = 50 точки, максимална стойност; П2 - Предложена от участника цена в лева без ДДС = 50 точки, максимална стойност;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/02/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът за изпълнение на поръчката е както следва: В срок до 01.10.2013 г., считано от датата на сключване на договора за изпълнение на поръчката. Срокът на изпълнение започва да тече от датата на подписване на договора между община Банско и избрания изпълнител на настоящата поръчка. Община Банско предоставя пълен свободен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, която може да бъде намерена и получена и от интернет адреса на възложителя: http://www.bansko.bg/index.php/bg, раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/02/2013