Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Петър Бодльов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173215, E-mail: p.bodlyov@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Определяне на изпълнител на допълнителни строителни работи на обект АМ „Хемус“ СОП – п.в. „Яна“ от км 0+000 до км 8+460, подобект пресичене на нефтопродуктопровод Бургас-София при км 5+332". Целта на настоящата поръчка е строителство и монтаж на защитен кожух на нефтопродуктопровода, който пресича трасето на АМ „Хемус“ при км 5+332

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Строителство и монтаж на 1 защитен кожух на нефтопродуктопровод(Трасиране и обозначаване на нефтопродуктопровода, изкопни работи,подготовка на кожуха и монтирането му,проверка и поправка на изолацията,направа на пясъчна подложка и обратно засипване), съгласно приложената в документацията Техническа спецификация и съответните количествени сметки - минимални технически спецификации по видове работи, екип, техника и механизация - Приложение 15 и Приложение 16.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

180000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците могат да бъдат български или чуждестранни физически и/или юридически лица, които са извършвали строително-монтажни и/или ремонтни дейности на нефтопродуктопроводи и/или нефтопроводи и разполагат с необходимия опит за извършване на услугата. Участниците да представят удостоверения за актуално състояние или ЕИК, за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице документ за самоличност. 1.Изисквана професионална квалификация Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да покрият следните критерии за допустимост: 1.1. Минимум един изпълнен договор в областта на строително-монтажни и/или ремонтни дейности на нефтопродуктопроводи и/или нефтопроводи през последните 5 години, считано до датата на представяне на офертата - Приложение 7, придружено с референции за добро изпълнение. 1.2. Участникът трябва да разполага с екип и съответна техника и механизация, съгласно минимални изисквания по видове работи, екип, техника и механизация - Приложение 13 и Приложение №15. 1.3. Строително-монтажните работи се извършват само от фирма, регистрирана в ЦПРС и притежаваща първа група – за строежи от високо строителство, принадлежаща инфраструктура, строежи от първа до пета категория, съгласно чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС или еквивалентен документ. Когато участникът е обединение, документът представя от участниците в обединението съобразно разпределението на участието им при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Вписването в съответния регистър на държава-членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИП, има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено. Участникът прилага регистрацията в ЦПРС или еквивалентно такова. 1.4 Участникът трябва да е реализирирал специфичен оборот от строително-монтажни и/или ремонтни дейности на нефтопродуктопроводи и/или нефтопроводи, за последните пет финансови години в размер не по-малко от 200 000 лева без ДДС. За доказване на изискването по т.1.4 участникът следва да представи копие от отчетите на приходи и разходи за предходните 3 финансови години и справка за оборота от строително-монтажни и/или ремонтни дейности на нефтопродуктопроводи и/или нефтопроводи. Ако съгласно законодателството на съответната държава на участника някоя от финансовите години още не е приключила или срокът за изготвяне на финансовите отчети още не е изтекъл, участникът представя междинни финансови отчети или незаверени годишни финансови отчети, чието съдържание се потвърждава с подписите на съставителя на отчета и на законен представител на участника или на лице, изрично упърномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно. Срок за изпълнение на поръчката да не е повече от 45 календарни дни, считано от датата на подписване на договора с Възложителя. Участникът да отговаря на изискванията на чл.46, чл.47 и чл.48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3). Срок на валидност на офертите - 90 дни от датата на подаването им. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира. Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: - копие от валидна полица за застраховка професионална отговорност съгласно чл.171 от ЗУТ в качеството на проектант и строител; -документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП; -оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):Банка: Българска народна банка - централно управлениеIBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/02/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа:1. Ценова Оферта, съгласно Приложение № 6; 2. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 3. Документ за гаранция за участие в оригинал в размер на 1800 лева. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управлениеIBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03BIC: BNBG BGSD; 4. Декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 5. Техническа оферта, съгласно Приложение № 5; 6. Оферта, съгласно Приложение № 4; 7. Списък на основните договори за дейности сходни с предмета на поръчката, съгласно Приложение №7, референции за добро изпълнение; 8. Списък на инженерно-техническия персонал за изпълнение на поръчката - Приложение № 13; 9. Списък на строителните машини и техническо оборудване за изпълнение на поръчката – Приложение № 14 10. Специфичен оборот от услуги с предмет сходен на настоящата поръчка за последните 3 (три) години - Приложение № 8; 11. Проект на договор - Приложение № 11; 12. Декларация за запознаване с условията на проекта на договор за обществена поръчка – Приложение № 12; 13. Списък на инженерно-техническия персонал - Приложение № 13; 14. Минимални изисквания по видове работи, екип, техника и механизация – Приложение №15; 15. Копие от отчетите на приходи и разходи за предходните 3 финансови години и справка за оборота от строително-монтажни и/или ремонтни дейности на нефтопродуктопроводи и/или нефтопроводи. Ако съгласно законодателството на съответната държава на участника някоя от финансовите години още не е приключила или срокът за изготвяне на финансовите отчети още не е изтекъл, участникът представя междинни финансови отчети или незаверени годишни финансови отчети, чието съдържание се потвърждава с подписите на съставителя на отчета и на законен представител на участника или на лице, изрично упърномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно. 16. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/02/2013