Версия за печат

BG-Банско

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" № 4, За: Страхил Христов, Република България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_noe@abv.bg, Факс: 0749 88202

Място/места за контакт: гр. Банско, ул. "България" № 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pirin.bg.

Адрес на профила на купувача: www.pirin.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на офис оборудване по проект „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран по ОП “Околна среда 2007-2013г.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30191000, 30213000, 30213100, 30237450, 38520000, 30232110

Описание:

Офис оборудване, без мебелировка
Персонални компютри
Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
Графични таблети
Скенери
Лазерни принтери


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на: 1. Компютърна конфигурация – работна станция – 1 бр.; 2. Компютърни конфигурации –работни станции – 4 бр.; 3. Видео монитор, LED технология – 1 бр.; 4. Видео монитор, LED технология – 4 бр. ; 5. Мобилен компютър – 1 бр.; 6. Мобилен компютър – 2 бр.; 7.Таблети - 3 броя; 8. Цветно многофункционално устройство – 1 бр.; 9. Цветен лазерен принтер А3 – 1 бр. ; 10. Цветен лазерен принтер А4– 1 бр.; 11. Компютърна конфигурация – работна станция – 1 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

17500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Банско, Дирекция "Национален парк „Пирин” , ул. "България" № 4

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Място на изпълнение на поръчката – Доставката, инсталирането и въвеждането в експлоатация ще се извърши в сградата на ДНП „Пирин” – гр. Банско, ул. „България” № 4. 2. Срок за изпълнение на поръчката - Срокът за изпълнение на поръчката е до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане на поръчката между Възложителя и Изпълнителя. Договорът влизат в сила от датата на подписването му от двете страни и приключва с изтичане на най-дългия измежду гаранционните срокове на доставените по договора стоки. 3. Офертата трябва да е изготвена съгласно образец № 1 към указанията за участие и да включва следните елементи: 3.1. данни за лицето, което прави предложението - наименование, седалище и адрес на управление, ЕИК и др.; 3.2. предложение за изпълнение на изискванията към поръчката – следва да включва подробно описание, съобразно изискванията на възложителя; 3.3. ценово предложение за извършване на поръчката – стойността на ценовите предложения на участниците не трябва да надхвърлят 17 500 (седемнадесет хиляди и петстотин лева) без включен ДДС; Следва да бъдат посочени единични цени и крайна цена в лева, без ДДС, която включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, транспорт до мястото на доставка, командировъчни за персонала на изпълнителя и др. В случай, че участник представи оферта с по-висока обща стойност от посоченото в техническата спецификация, то неговата оферта няма да бъде разглеждана и той ще бъде отстранен от участие в процедурата. 3.4. срок на валидност на офертата – минимум 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за предаване на офертите; 3.5. участникът представя документи удостоверяващи изискванията на Възложителя (посочени в Указанията за участие - „Техническа Спецификация”). Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани от лицето, което представлява участника. В случай, че офертата е подписана от пълномощник следва да бъде приложено и пълномощно. При сключване на договора определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика, участникът следва да посочи предмета на поръчката, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и превод на тези документи. Всички документи, които са копия следва да бъдат заверени с надпис „вярно с оригинала”, подпис и печат от лицето, представляващо участника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите в настоящата поръчка е икономичeски най-изгодна оферта, при следните показатели: А. Предложена крайна цена. Тежестта на този показател е максимум 80 точки. В. Предложен гаранционен срок. Тежестта на този показател е максимум 20 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/02/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.pirin.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/02/2013