Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на земеделието и храните, Бул. Христо Ботев № 55, За: Росица Апостолова, Република България 1040, София, Тел.: 02 98511870, E-mail: RApostolova@mzh.government.bg, Факс: 02 9813422

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mzh.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/procurement/public_invitations.aspx.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Услугата включва подобряване на създадените вече страница на ПРСР във Facebook и профил в Twittet, както и ежедневното им поддържане и обновяване за срок от 1 година. Основната цел на ежедневното поддържане и постоянното обновяване на създадените вече страница на ПРСР във Facebook и профил в Twittet е максималното популяризиране на ПРСР 2007-2013 г. сред настоящите и потенциалните бенифициенти. Това дава възможност за обратна връзка и максималната информация на бенефициентите на Програмата.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72420000

Описание:

Услуги по интернет разработка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Изпълнителят трябва да подобри и доразработи вече създадената страница на ПРСР във Facebook и профил в Twittet /съдържание, визия, бърз достъп до информация и дреги./ 2. Изпълнителят трябва да обезпечи поддържането на двете интернет страници на ПРСР в социалните мрежи. 3. Изпълнителят трябва да предложи и осъществи инициативи във Facebook и профил в Twittet, както и да популяризира събития по програмата. 4. Изпълнителят трябва да увеличи потребителите в страница на ПРСР във Facebook на минимум 7500 от конкретната таргет група, а именно настоящи и потенциални бенефициенти. 5. Изпълнителят трябва да увеличи информацията в сайта, както и да оптимизира структурата му спрямо нуждите на потребителите на страницата във Facebook и профил в Twittet /обратна връзка с потребителите - отговори на питания, коментари и други./

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят на обществената поръчка следва да: 1. Изпълнителят трябва да подобри и доразработи вече създадените страница на ПРСР във Facebook и профил в Twitter /съдържание, визия, бърз достъп до информация и други/; 2. Изпълнителят трябва да обезпечи поддържането на двете интернет страници на ПРСР в социалните мрежи; 3. Изпълнителят трябва предложи и осъществи инициативи във Facebook и Twitter, както и да популяризира събития по Програмата; 4. Изпълнителят трябва да увеличи потребителите в страницата на ПРСР във Facebook на минимум 7500 от конкретната таргет група, а именно настоящи и потенциални бенефициенти. 5. Изпълнителят трябва да увеличили информацията в сайта, както и да оптимизира структурата му спрямо нуждата на потребителите на страницата във Facebook и профила в Twitter /обратна връзка с потребителите - отговори на питания и коментари и др./ 6. Всички визуални материали трябва да съдържат ясна индикация за участието на ЕС, както и емблемата на ЕС и данни за органа, отговорен за съдържанието на информацията. 7. Срокът за изпълнение на дейността е 1 година след сключване на договора с Изпълнителя. 8. Изпълнителят следва да осигури екип за изпълнение на проекта, както следва: ръководител екип, който да отговаря за цялостната координация и реализирането на проекта, както и за отчитането пред Възложителя и ключов експерт (креативна част и творческа реализация) – следва да подпомага дейността на ръководителя на екипа по изпълнението на услугата Преди подписване на договора, избраният за изпълнител на поръчката участник следва да представи: 1. оригинален документ за гаранция за изпълнение по договора в размер на 3% от общата стойност на услугата съобразно ценовото предложение с включен ДДС; 2. оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд – в срок на валидност, или ЕИК, съгласно изискванията на Закона за търговския регистър; 3. документите по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП, издадени от съответните компетентни органи /оригинали или нотариално заверени копия/. При наличие на ЕИК се представя само документа по чл. 47, ал. 2, т. 3 от ЗОП /оригинал или нотариално заверено копие/ 4. документа по 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП, издаден от съответния районен съд в срок на неговата валидност (оригинал или нотариално заверено копие).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предложенията на участниците ще се оценяват по следните показатели: а/ Предлагана цена - (С) - тежест 50 на сто или 0,50 б/ Техническа оферта - (R) - тежест 50 на сто или 0,50 Техническата оценка се формира от показателите: - Брой предложени инициативи в страниците на ПРСР във Facebook и профил в Twitter – 15%; - Брой на добавени потребители към вече създадените страница на ПРСР във Facebook и профил в Twitter – 20%; - Срок за реакция при поддръжката на страница на ПРСР във Facebook и профил в Twitter - 15%.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/02/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да съдържа: 1. Копие от документа за регистрация и от удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, издаден от съдебен или административен орган на държавата, в която са установени, в официален превод. Когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което обединение не е самостоятелно юридическо лице, се представя документ за учредяване на обединението, от който следва да е видно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите по поръчката и представляващия го. 2. Техническо предложение – попълва се техническа оферта – приложение № 2 към настоящата покана и се прилага приложението към нея. Посочените реководител екип и ключов експерт в офертата следва да отговарят на следните изисквания – да имат висше образование (минимум образователна степен „бакалавър”); да имат минимум 2 години специфичен опит в сферата на връзките с обществеността, рекламата, маркетинга, информационни технологии, програмиране и други в сферата на комуникациите; За доказване на горните обстоятелства се предоставят заверени копия от документи, удостоверяващи, опита и квалификацията на участника и на екипа от ключовите експерти, както следва: справка за образование и специфичен опит на експерти от екипа за изпълнение на услугата. Справката се придружава с копие от трудова книжка, препоръки, диплома за завършено висше образование на експерти с приложени автобиографии; 3. Финансово предложение – попълва се ценова оферта – приложение 3 към поканата и се прилага приложението към нея. 4. Административни сведения за участника - /приложение № 4/; 5. Справка - декларация /свободен текст/, съдържаща списък на основните договори (ключови договори) за услуги, сходни с настоящата поръчка /а именно за рекламни и информационни кампании в интернет пространството/, изпълнени от участника, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. Участникът следва да е изпълнил поне един такъв договор за последните 3 години назад, считано от датата на подаване на офертата. 6. Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника, а именно: заверен отчет за приходи и разходи за последните три финансови години в зависимост от датата на учредяване на участника. От финансовите документи следва да е видно, че участникът има общ оборот в размер не по-малък от 150 000,00 лв. да последните три финансови години. 7. Поканата и приложенията към нея са достъпни на профила на купувача. 8. Плащанията се извършват по реда на Наредба № 13 от 3.04.2008 г.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/02/2013