Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Столична община, ул."Московска"№33, За: Блага Живкова, България 1000, София, Тел.: 02 9377545, E-mail: bjivkova@sofia.bg, Факс: 02 9377312

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и концесии", ул. " Париж " №3, стая №106

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=12.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Външен мониторинг на събитията и инициативите, финансирани от Календара на културните събития на Столична община

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79320000

Описание:

Услуги по изследване на общественото мнение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Външен мониторинг на събитията и инициативите, финансирани от Календара на културните събития на СО, в т.ч.: 1. Дейности свързани с набиране на информация. 1.1. Изготвяне на подробен мониторингов план. 1.2. Посещение на всяко събитие/инициатива, финансирано от Календара на културните събития и попълване на формуляра за мониторинг: минимум 120 – максимум 150събития. 1.3. Анкетиране на публиката. В рамките на всяко мониторингово посещение следва задължително да бъдат анкетирани случайно избрани зрители / слушатели/ участници/ хора в публиката. 1.4. Заснемане с фотоапарат. Ключовите моменти от всяко събитие следва да бъдат заснети с фотоапарат. 1.5. Анкетиране на организаторите след събитието. За всяко събитие с бюджет над 10 хил.лв. или публика над 100 човека задължително се извършва анкетиране на културния мениджър, организиращ събитието от страна на организатора. 1.6. Отзвук от събитието/продукта в медиите В период до 3 месеца след извършването на дейностите, предвидени в съответния проект, изпълнителят ще извърши проследяване на отзвука в медиите и по възможност ще представи допълнителна информация /например копия от печатни издания на електронен носител/. 2. Дейности свързани с обобщаване на набраната информация и анализ. 2.1. Изготвяне на заключителен доклад с обобщени резултати от проведен мониторинг на събитията/инициативите, финансирани от Културния календар на СО 2.2. Оценка на отделните събития. 3. Представяне на работата пред обществеността: Изпълнителят ще организира специално събитие в края на периода на работа, на което ще представи резултатите от своята дейност.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мястото за изпълнението на поръчката е на територията на Столична община.

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Провеждане на цялостен външен мониторинг на културни събития от Културния календар на Столична община в съответствие с Техническата спецификация. Столична община ще предостави детайлна методика за провеждане на мониторинга и типови анкетни карти на избрания с тази обществена поръка изпълнител за изпълнение на дейностите. Изпълнителят трябва да се съобрази с нея. Той може да предложи свои виждания, които задължително трябва да се съгласуват с Възложителя. 2. Срок за изпълнение поръчката – Срокът за изпълнение на възложената обществена поръчка започва от датата на подписване на договор за изпълнението и приключва с изпълнението на хронологически последната от възложените дейности, но не по-късно от 31.12.2013г. 3. Отчитане на работата пред Столична община: • Тримесечни отчети: Всички извършени дейности следва да се отчитат пред Столична община на тримесечна база. • Окончателно отчитане: Изпълнителят е задължен да предостави окончателни 2 доклада (съгласно т.2.2.1 и т.2.2.2. от Техническата спецификация) до 10 дни след приключване на последната дейност по Техническата спецификация. 4. Стойност на поръчката - до 30 000 лв. без ДДС. 5. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС и се представя в една от следните форми: парична сума, внесена по сметка IBAN BG72SOMB91303333008301, BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Врабча”, ул. Врабча № 6, гр. София, на името на Столична община, Дирекция „Финанси” или банкова гаранция за срока на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/02/2013 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

І. Участниците трябва да отговарят на следните изисквания: 1. Финансови изисквания към участниците 1.1. Минимално изискване за финансови възможности: Участниците трябва да са реализирали оборот от предоставяне на услуги за изследвания, мониторинг и анализи сумарно за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) в размер не по-малък от 60 000 лева (шейсет хиляди лева) 1.2. За доказване на съответствие с финансовите изисквания, участникът следва да представи в офертата си документите посочени в т.1.2 от Раздел І на Документацията за участие. 2. Изисквания за технически възможности и квалификация 2.1. Всеки участник трябва да има опит в извършването на подобни услуги: за последните 3 години, считано до крайната дата за получаване на офертите, да е изпълнили и/или участвал в изпълнението на най-малко 2 договора за извършване на изследвания, мониторинг, анализи в областта на културата , образованието и обществените политики. *Изискването за брой договори ще бъде прилагано съобразно предмета на договорите, предвид възможността даден договор да обединява няколко от изброените дейности. 2.2. Всеки участник трябва да докаже, че разполага с управленски и експертен капацитет, като докаже, че в екипа си има: А) Ръководител на екипа. Минимални изисквания: висше образование – магистър хуманитарна специалност поне 5 (пет) години опит в областта на изследвания, мониторинг и анализи и участие в изпълнението на поне един договор за изследвания, мониторинг и анализи в областта на културата. Б) Трима експерти. Минимални изисквания: • Експерт „Систематизиране и обработка на данни”: висше образование – социология, статистика; поне 3 (три) години опит в областта обработка на социологически и статистически данни. • Експерт „Анкетьорска мрежа”: висше образование – хуманитарна специалност; поне 3 (три) години опит в областта работа с анкетьори, провеждане на изследвания, мониторинг. • Експерт „Културни политики“ – висше образование хуманитарна специалност; най-малко 3 (три) години опит в областта на анализите, мониторинга и изследването на културните политики, проекти и дейности на национално и международно равнище. 2.3. За доказване на съответствие с изискванията за технически възможности и квалификация, участникът следва да представи в офертата си документите посочени в т.2.1. и т.2.2 от Раздел І на Документацията за участие. ІІ. На интернет адреса на Столична община: http://www.sofia.bg/, раздел Електронна община, "Профил на купувача": http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=12, до изтичането на срока на валидност, посочен в раздел ІV на настоящата Публична покана, се предоставя достъп по електронен път до: Документацията за участие, съдържаща изискванията към участниците, Техническа спецификация за изпълнение на поръчката, указания за подготовка на Офертата и Образци. ІІІ. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименование на поръчката. Офертите за участие се подават в Столична община на ул. „Московска" №33, фронт-офис. Офертата се изготвя в съответствие с изискванията и указанията, посочени в Документацията за участие. ІV. При сключване на договора, участникът определен за Изпълнител, трябва да представи: • гаранция за изпълнение; • документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП. • декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. V. Начин на плащане: Предвижда се аванс в размер на 20 % от стойността на договора, междинни плащания в размер до 50 % от стойността на договора, и окончателно плащане след приемане на окончателните доклади (съгласно т.2.2.1 и т.2.2.2. от Техническата спецификация).

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/02/2013