Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Столична община, ул. "Московска" №33, За: Андрей Стаменов, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377530, E-mail: astamenov@sofia.bg, Факс: 02 9377561

Място/места за контакт: ул. Париж №3, Партер, Стая №6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: www.sofia.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изготвяне на работен проект и изграждане в т.ч. доставка, монтаж и сертифициране на структурно окабеляване на ул. "Будапеща" №17, ет.6 и ет.7 за нуждите на дирекции "Транспорт" и "Транспортна инфраструктура".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

32421000

Описание:

Мрежово окабеляване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Настоящата обществена поръчка предвижда изготвяне на 1бр. работен проект и изграждане в т.ч. доставка, монтаж и сертифициране на структурно окабеляване на ул. "Будапеща" №17, ет.6 и ет.7, като общите количества са посочени в приложената количествена сметка, неразделна част от настоящата публична покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

46000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Сървърното оборудване е монтирано в помещение на 7–ми етаж. 2.Гръбначно (backbone) структурно окабеляване – етаж 6 и 7 с 4-ри чифтов кабел категория 6, тип SFTP в съответствие с изискванията на европейския кабелен стандарт CENELEC EN 50173 и интернационалния стандарт за структурно окабеляване ISO/IEC 11801. 3.Помещения, подлежащи на структурно окабеляване: 3.1.Дирекция „Транспорт“ – етаж 6: Стаи с №: -602 – 3 точки; -603 – 3 точки; -604 – 2 точки; -605 – 3 точки; -608 – 2 точки; -609 – 4 точки; -610 – 2 точки; -Архив – 2 точки; -Ксерокс – 2 точки. 3.2.Дирекция „Транспортна инфраструктура“ – етаж 7: Стаи с №: -701 – 2 точки -702 – 2 точки; -703 – 3 точки; -704 – 3 точки; -705 – 2 точки; -706 – 2 точки; -707 – 2 точки; -708 – 3 точки; -709 – 3 точки; -710 – 3 точки; -711 – 3 точки; -712 – 3 точки; -713 – 2 точки; -714 – 3 точки; -715 – 3 точки; -716 – 2 точки; -717 – 4 точки; -Архив – 2 точки; -Заседателна зала – 2 точки. 4.Измерванията да се извършват от оторизирани специалисти с прибори, притежаващи валиден сертификат. 5.Срок за изпълнение – не повече от 30 календарни дни от подписване на Договора за възлагане на обществената поръчка. 6.Гаранционни изисквания: 6.1.За структурното окабеляване – не по-малко от 20 години; 6.2.За активното оборудване – не по-малко от 3 години.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Цена – 80 точки; Участникът предложил най-ниската цена получава най-високата оценка – 80 точки. Оценките на останалите участници се определят на база съотношенията на най-ниската предложена цена към цената, предложена от съответния участник, умножени по числото 80. 2.Срок за изпълнение – 20 точки; Най-късият срок за изпълнение получава 20 точки. Оценките на останалите участници се определят на база съотношенията на най-късия срок, към срока предложен от съответния участник, умножено по числото 20. 3.Комплексна оценка Комплексната оценка на офертата на всеки участник се определя като сума от оценките по отделните показатели: Максималната възможна комплексна оценка е 100 точки. Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно получената комплексна оценка. Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/02/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Всяка оферта трябва да съдържа: 1.1.Оферта за участие (Образец №1); 1.2.Административни данни (Образец №2); 1.3.Ценово предложение (Образец №3). 1.4.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (Образец №4-1). 1.5.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП (Образец №4-2). 2.Oбразци №1, №2, №3, №4-1 и №4-2 са публикувани на интернет адреса на Столична община www.sofia.bg (в секцията Електронна община, раздел "Профил на купувача/Обществени поръчки"). 3.Срокът на валидност на офертата не трябва да бъде по-кратък от 60/шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. 4.Офертата в настоящата обществена поръчка се представя на български език, а документите, които са на чужд език се представят в превод на български език. 5.Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик на ул. „Московска” №33, фронт-офис, в срока указан в настоящата покана. 6.Участник, чиято оферта не отговаря на посочените в настоящата покана изисквания няма да бъде разглеждана! 7.При подписване на договора, спечелилият участник задължително представя документ за внесена гаранция за изпълнение в размер на 2% от стойността на договора без ДДС, както и документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1. 8.Посочената прогнозна стойност е без включен ДДС.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/02/2013