BG-С. АНТОН

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА АНТОН, ПЛ. "СЪЕДИНЕНИЕ" №1, За: ЦОНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА, БЪЛГАРИЯ 2089, С. АНТОН, Тел.: 07186 2300, E-mail: obanton@abv.bg, Факс: 07186 2500

Място/места за контакт: ЦОНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.antonbg.com.

Адрес на профила на купувача: www.antonbg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В НАТУРАЛЕН И КОНСЕРВИРАН ВИД ЗА НУЖДИ НА ЦДГ „БЪЛГАРЧЕ”, ОБЩИНСКО ЗВЕНО „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ", ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АНТОН.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на хранителни продукти разделени в следните групи: 1. Хляб и хлебни изделия 2. Месо и месни изделия 3. Риба и рибни продукти 4. Мляко и млечни изделия 5. Плодове, зеленчуци, консерви 6. Бакалия

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СЕЛО АНТОН

NUTS:

BG41

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение предмета на доставката да се спазват изискванията на Закона за храните, Наредбата за изискванията към храните с специално предназначение,Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните,Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните,Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата,Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения,Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците и други наредби по прилагане на Закона за храните, и всички други нормативни и ненормативни актове и разпоредби, гарантиращи качественото изпълнение на предмета на поръчката и качеството и годността за консумация на хранителните продукти, предмет на поръчката.1Копие от док.за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър2.Списък-декларация на договорите за доставка на стоки,сходни с предмета на поръчката,изпълнени през посл. 3 години, включително стойностите,датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение-оригинал;3.Списък–декл. с описание на техн.оборудване /собствено и/или наето/,с което участникът разполага за изпъл. предмета на поръчката и за осигуряване на качеството на продуктите, придружен от документи доказващи наличие на оборудването.4.Списък на лицата, отговарящи за изпълнението и контрола на качеството на доставките-оригинал;5.Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството,удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти–копие.6.Документи, удостоверяващи качеството на предлаганите хранителни продукти по групи храни предмет на поръчката-копие.7.Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните на обекта за производство или търговия с храни от РЗИ, съответно от Областна дирекция за безопасност на храните по местонахождение на обекта–копие.8.Удостоверение-за регистрация на транспортно средство за превоз на суровини и храни от животински произход във връзка с чл.246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за групите включващи храни от животински произход – копие.9.Декларация, че продуктите, които ще се доставят,ще са етикетирани съгласно чл.6,ал.1 от Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните – свободен текст - оригинал.10. Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,2и5 от ЗОП.11.Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнявани от всеки от подизпълнителите–оригинал или декларация, че участникът няма да използва подизпълнители–оригинал.12.Декларация от подизпълнител.13.Техн.предложение.14.Ценово предложение.15.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация).16.Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка(когато участникът е обединение, което не е юридическо лице)17.Заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението)18.Декларация от членовете на участник – обединение/консорциум.19.Проект на договор.20.Административни сведения по приложен образец №10 21.Техн. спецификация,подписана от участника.22.КСС, подава се на хартиен и електронен носител (CD) във формат „excel”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/02/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документите могат да се изтеглят от официалния сайт на Община Антон - www.antonbg.com Офертите за участие се подават в деловодството на Община Антон в посочения в документацията адрес и срок.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/02/2013