Версия за печат

BG-Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23, За: Иванка Димитрова, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg

Място/места за контакт: ул."Цар Симеон Велики" №23

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка, чрез покупка на резервни части, масла и консумативи, необходими за функционирането на автомобилния парк на община Белослав”. Участниците представят списък - по образец (Приложение N 2а) с единичните цени с ДДС на прогнозните артикули, както и информация за предлаганите търговски гаранции на същите. За поддръжката на автомобилния парк на община Белослав е необходима доставка на резервни части, масла и други консумативи, които да отговарят на изискванията за качество и бъдат придружени със Сертификати издадени от акредитирани институции и/или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти за следните видове марки и модели МПС: І. Леки автомобили: 1. Фолксваген “Поло класик”, 1998 г., бензин, обем на двигателя 1598 cm3, брой места 1+4; 2. Деу “Тико”, 1998г., бензин, обем на двигателя 800 cm3, брой места 1+4; 3. Рено “Меган сциник”, 1998 г., бензин, обем на двигателя 1998 cm3, брой места 1+4; 4. Шкода “Фабия класик”, 2005 г., бензин, обем на двигателя 1198 cm3 , брой места 1+4 5. Опел “Комбо”, 2007 г., дизел, обем на двигателя 1686 cm3, брой места 1+4; 6. Фолксваген “Транспортер”, 1998 г.; бензин, обем на двигателя 2000 cm3, брой места 1+4; 7. Тойота ”Корола”, 2009г. бензин, обем на двигателя 1598 cm3брой, места 1+4; ІІ. Товарни автомобили 1. УАЗ 1501, 1997г., бензин, обем на двигателя 1800 cm3, маса 1800 кг.,брой места 1+1; 2. ЗИЛ 130, Автоцистерна, 1979 г., бензин, обем на двигателя 5000 cm3, маса 4300 кг., брой места 1+2; 3. ДАФ 45-130, 1996 г., специализиран автомобил, дизел, обем на двигателя 5880 cm3, маса 1870 кг., брой места 1+2 4. Мерцедес 508 D, 1995 г., дизел, обем на двигателя 2299 cm3, маса 2320 кг., брой места 5+1 5.Седдон Аткинсон, комион с цистерна, 1996г., дизел, кубатура 10 000см3,, Максимална мощност на двигателя 167 kw -227к.с ІІІ. Автобуси 1. Фолксваген “Транспортер”, дизел, 1999 г.; обем на двигателя 2500 cm3, брой места 1+11; 2. Ивеко “Отойл” М 50.14, училищен автобус, 2006 г., дезел, обем на двигателя 3908 cm3, маса 4957 кг.,брой места 30+1 3. Исузу “Тюркоаз”, училищен автобус 2009г., обем на двигателя 5193 cm3, маса 6921 кг., брой места 15+1 4. Хюндай “Каунти”, училищен автобус 2008г., обем на двигателя 3907 cm3, маса 3785 кг., брой места 32+1 Не са предмет на поръчката МПС, за които тече гаранционен срок от закупуването им и подлежат на техническо обслужване и ремонт от оторизирани сервизи: Лек автомобил марка „БМВ” модел 523Т, 2007 г. който се обслужва от фирмен сервиз на БМВ. Участниците следва да предложат цени на всички масла и цени на всички резервни части, включени Приложение№2а.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34300000, 09211000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
Смазочни масла и препарати


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съобразно нуждите на Възложителя за съответните МПС , посочени по марка и модел в техническа спецификация. Посочената сума е прогнозна и зависи изцяло от нуждите на Възложителя, като последния не се задължава да я усвои изцяло.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да заявява съответните количества от предлаганите артикули (резервни части) според възникналата необходимост, в рамките на планирания от него максимален финансов ресурс.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Белослав

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Към всяка оферта /Приложение 1/ участниците следва да бъдат приложени следните документи: 1.Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документа за самоличност; 2. Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1 от ЗОП; 3. Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.2 от ЗОП; 4. Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.5 от ЗОП; 5. Финансово предложение /Приложение 2/ с приложени актуални цени на резервни части за различните марки автомобили /Приложение 2а/, съгласно приложен списък; 6. Техническо предложение /Приложение 3/; 7.Сертификати издадени от акредитирани институции и/или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти. Участник, който не представи пълна оферта и не предложи цени за всички резервни части и масла ще бъде отстранен от процедурата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

а/цена на резервни части– 50т.; б/ цена на масла- 30т.; в/ гаранционен срок на резервни части - 10т.; г/срок на доставка – 5 т.; д/ срок на отложено плащане –5 т.; Начин на определяне на комплексната оценка: Класирането се извършва на база комплексен коефициент К –комплексно, получено от сумата на стойностите на оценката по съответните критерии по следната формула: К/комплексно/=К1 + К2 + К3 + К4 + К5 На първо място се класира участника получил най-висок К –комплексно, където : - К1 = {(К1.1.мин. : К.1.1.участник) + (К1.2.мин. : К.1.2.участник) + (К1.3. мин. : К.1.3.участник)} х 50. Където К1.1. мин е най-ниското предложение, получено като сума от предложените цени за доставка на резервни части за леки автомобили, а К1.1.участник е предложението на оценявания участник по същия критерий. К1.2. мин е най-ниското предложение, получено като сума от предложените цени за доставка на резервни части за товарни автомобили, а К1.2.участник е предложението на оценявания участник по същия критерий. К1.3. мин е най-ниското предложение, получено като сума от предложените цени за доставка на резервни части за автобуси, а К1.3.участник е предложението на оценявания участник по същия критерий._____________________________________________________ - К2 = {(К2.1.мин. : К.2.1.участник) + (К2.2.мин. : К.2.2.участник) + (К2.3. мин. : К.2.3.участник)} х 30. Където К2.1. мин е най-ниското предложение, получено като сума от предложените цени за доставка на масла за леки автомобили, а К2.1.участник е предложението на оценявания участник по същия критерий. К2.2. мин е най-ниското предложение, получено като сума от предложените цени за доставка на масла за товарни автомобили, а К2.2.участник е предложението на оценявания участник по същия критерий. К2.3. мин е най-ниското предложение, получено като сума от предложените цени за доставка на масла за автобуси, а К2.3.участник е предложението на оценявания участник по същия критерий._____________________________________________________ - К3 = {(К3.1. участник : К.3.1.макс) + (К3.2. участник : К.3.2.макс) + (К3.3. участник : К.3.3.макс)} х 10. Където К3.1. участник е предложения гаранционен срок на оценявания учасник, получен като сума от предложените гаранционни срокове за резервни части на леки автомобили, а К3.1.макс е най-дългия гаранционен срок по същия критерий. Където К3.2. участник е предложения гаранционен срок на оценявания учасник, получен като сума от предложените гаранционни срокове за резервни части на товарни автомобили, а К3.2.макс е най-дългия гаранционен срок по същия критерий. Където К3.3. участник е предложения гаранционен срок на оценявания учасник, получен като сума от предложените гаранционни срокове за резервни части за автобуси, а К3.3.макс е най-дългия гаранционен срок по същия критерий._______________________ К4 = (К4 мин. : К4 участник) х 5, Където: К4 мин. е най-краткия срок за доставка по критерия “срок на доставка”, а К4 участник е предложението на оценявания участник по същия критерий; К5 = (К5 участник : К5 макс.) х 5 Където К5 участник е срока на отложено плащане предложен от оценявания учасник, а К5 макс. е най-дългия срок на отложено плащане;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/02/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подробна информация и образци на документи могат да се получат в профила на купувача на Възложителя на адрес: www.beloslav.org

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/02/2013