Версия за печат

BG-гр. Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, За: Станка Тачева, България 8800, гр. Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: sekretarl@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Консултантски услуги по анализ и прогнози за развитието на публичната среда и стратегическо консултиране на публичните комуникации на Община Сливен”. 1. Анализ и прогнози за развитието на публичната среда и стратегическо консултиране в областта на регионалното развитие, европейската интеграция, добри европейски практики в местното управление: 1.1. Обработка, анализ и синтез на информация от публично достъпни информационни източници: български държавни институции и институти на ЕС, ООН, СЕ, български и международни обществени и неправителствени организации, медийни публикации, социологически проучвания; 1.2. Подготовка на ежемесечни аналитични доклади. Докладите съдържат обобщен информационен преглед по т. 1.1., анализ и прогноза за развитие, препоръки; 1.3. Подготовка на 1 /един/ стратегически документ – презентация обобщаващ принципи, подходи и добри практики за ефективно и прозрачно управление на общините; 1.4. Незабавно информиране при възникване на информация, събитие или ситуация, които са от значение за доброто управление на общината. 2. Стратегическо консултиране на публичните комуникации на Община Сливен 2.1. Мониторинг и анализ на общодостъпни информационни източници, включително национални, регионални и местни медии, в които се разглежда работата на местната власт и на местното самоуправление в Община Сливен; 2.2. Мониторинг на публикациите в т.нар. нови медии – социални мрежи, блогове, включително и регионални, в които се разглежда работата на местната власт и на местното самоуправление в Община Сливен; 2.3. Изготвяне на ежеседмични аналитични доклади по т. 2.2.2.1. и т. 2.2.2.2., които да съдържат информационен преглед на основни теми и тенденции, анализ и препоръки за реакция; 2.4. Стратегическо консултиране на дейността на “Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество”: 2.4.1. Формулиране на стратегия за работа с различни публики 2.4.2. Антикризисен мениджмънт. Разработване на механизъм за работа при кризисни ситуации. 2.4.3. Подготовка на стратегически послания, опорни точки, предложения за реакции на представители на общинската администрация 2.4.4. Подготовка и провеждане на обучение по медийно и публично поведение; 2.4.5. Мониторинг на обществени кампании, инициативи, конкурси, събития и препоръки в кои от тях е добре да се включи Община Сливен. 2.4.6. Консултиране на подготовката на публични информационни и презентационни материали – прессъобщения, интервюта, статии, представяния, презентации, изказвания, 2.4.7. Консултиране на дизайни и визуални концепции на рекламно-информационни материали, представящи дейността на община Сливен.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72316000, 79416200

Описание:

Услуги по анализ на данни
Консултантски услуги по връзки с обществеността


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Анализ и прогнози за развитието на публичната среда и стратегическо консултиране в областта на регионалното развитие, европейската интеграция, добри европейски практики в местното управление: 1.1. Обработка, анализ и синтез на информация от публично достъпни информационни източници: български държавни институции и институти на ЕС, ООН, СЕ, български и международни обществени и неправителствени организации, медийни публикации, социологически проучвания; 1.2. Подготовка на ежемесечни аналитични доклади. Докладите съдържат обобщен информационен преглед по т. 1.1., анализ и прогноза за развитие, препоръки; 1.3. Подготовка на 1 /един/ стратегически документ – презентация обобщаващ принципи, подходи и добри практики за ефективно и прозрачно управление на общините; 1.4. Незабавно информиране при възникване на информация, събитие или ситуация, които са от значение за доброто управление на общината. 2. Стратегическо консултиране на публичните комуникации на Община Сливен 2.1. Мониторинг и анализ на общодостъпни информационни източници, включително национални, регионални и местни медии, в които се разглежда работата на местната власт и на местното самоуправление в Община Сливен; 2.2. Мониторинг на публикациите в т.нар. нови медии – социални мрежи, блогове, включително и регионални, в които се разглежда работата на местната власт и на местното самоуправление в Община Сливен; 2.3. Изготвяне на ежеседмични аналитични доклади по т. 2.2.2.1. и т. 2.2.2.2., които да съдържат информационен преглед на основни теми и тенденции, анализ и препоръки за реакция; 2.4. Стратегическо консултиране на дейността на “Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество”: 2.4.1. Формулиране на стратегия за работа с различни публики 2.4.2. Антикризисен мениджмънт. Разработване на механизъм за работа при кризисни ситуации. 2.4.3. Подготовка на стратегически послания, опорни точки, предложения за реакции на представители на общинската администрация 2.4.4. Подготовка и провеждане на обучение по медийно и публично поведение; 2.4.5. Мониторинг на обществени кампании, инициативи, конкурси, събития и препоръки в кои от тях е добре да се включи Община Сливен. 2.4.6. Консултиране на подготовката на публични информационни и презентационни материали – прессъобщения, интервюта, статии, представяния, презентации, изказвания, 2.4.7. Консултиране на дизайни и визуални концепции на рекламно-информационни материали, представящи дейността на община Сливен.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участника представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1;2. Документи за регистрация, както следва:2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя/т в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 3. Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал. 1, т. 3 от ЗОП - Образец № 2; 4. Ценово предложение - Образец № 3; 5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията за участие Образец № 4 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията за участие Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП; 7. Доказателства за икономическото и финансовото състояние: Участникът представя следните документи: 7.1. Информация за оборота от предоставяне на услуги, които са предмет на обществената поръчка за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец № 6. Минимални изисквания (критерии за подбор): участникът трябва да има реализиран оборот от предоставяне на услуги, които са предмет на обществената поръчка за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) не по-малко от 50 000 лева (петседет хиляди лева), без ДДС. 8.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация: Участникът представя следните документи: 8.1. Списък на основните договори, с предмет на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите - Образец № 7, включително предмет, възложител, стойност и период на изпълнение, придружен от препоръки за добро изпълнение; Минимални изисквания (критерии за подбор): Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, за услуги, които са предмет на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите. 8.2. Списък на основни експерти, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на дейностите от предмета на обществената поръчка – свободна форма, включително три имена, Висше учебно заведение, специалност, дати на следване от-до, с приложени към него декларации от всеки експерт за истинността на данните и принадлежност при изпълнение на поръчката. Минимални изисквания (критерии за подбор): Участникът трябва да разполага с минимум 4 (четирима) експерти: Магистър, специалност „Политология” – 1 бр.; Магистър, специалност „Регионално развитие” – 1 бр.; Бакалавър, специалност „Социология” – 1 бр.; Бакалавър, специалност „Връзки с обществеността”/„Публични комуникации” – 1 бр. 9. Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) - Образец № 8; 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 9; 11. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции. 12.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от участника или от упълномощено от него лице.Продължава в "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Техническа оценка (Демонстрирани от участника умения и възможности за изпълнение на поръчката) - К – максимален брой точки 60. Показатели и подпоказатели: 1.1.Показател К1 - Проект на стратегия/план за анализ и прогнози за развитието на публичната среда и стратегическо консултиране на публичните комуникации на Община Сливен – максимален брой точки 20, в т.ч.: 1.1.1.Подпоказател К 1.1. Анализ на ситуацията - максимален брой точки 5; 1.1.2.Подпоказател К 1.2. Формулиране на цели, генериране на стратегия за изпълнение на целите, очертаване на подход за реализация на стратегията - максимален брой точки 8; 1.1.3.Подпоказател К 1.3. Идентификация на възможните рискове и предпоставките за тяхното възникване, мерки за недопускане на риска, мерки за преодоляване на риска - максимален брой точки 7. 1.2.Показател К2 - Организация и методология за изпълнение на поръчката – максимален брой точки 20, в т.ч.: 1.2.1.Подпоказател К 2.1. Планиране на конкретни дейности, подбор на форми и канали - максимален брой точки 10; 1.2.2.Подпоказател К 2.2. Ефективност - доколко планираният подход на участника би могъл да подобри управлението на процесите и максимизиране на ефектите от дейностите - максимален брой точки 10. 1.3.Показател К3- План за изпълнение на дейностите. Ресурс за изпълнение на дейностите – максимален брой точки 20, в .т.ч.: 1.3.1.Подпоказател К 3.1. Планове за организация и изпълнение на дейностите - максимален брой точки 10; 1.3.2.Подпоказател К3.2. Предложени ресурси (човешки и технически) за обезпечаването на всяка дейност (или група дейности) - максимален брой точки 10. 2.Финансова оценка – Ф – максимален брой точки 40.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/02/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката": Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3. Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3. Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло. Копия на документи, приложени към офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверени с подпис и мокър печат на представителя на участника. Валидността на предложението е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и предмета на поръчката. Офертата се депозира в деловодството на Община Сливен на адрес град Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник представя: документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за участие и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/02/2013