Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Петър Бодльов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173215, E-mail: p.bodlyov@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изготвяне на оценителски доклади, определящи равностойното парично обезщетение на поземлени имоти земеделска земя, поземлени имоти в урбанизирана територия, поземлени имоти в горски територии и недвижими имоти“ за следните обекти по позиции, както следва: - Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина-СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447,20 = км 32+500; - Обход на гр.Габрово от км 0+000 до км 31+000; - Път ІІ-44 „Севлиево – Габрово“, обход на с.Поповци – ІІ етап от км 25+339 до км 26+295; - АМ „Струма ЛОТ 1, участък Долна Диканя – Дупница от км 305+220 до км 322+000;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

70000000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

- Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина-СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447,20 = км 32+500;: земеделски фонд 727 бр., урбанизирана територия 51 бр., горски фонд 28 бр. оценки; -Обход на гр.Габрово от км 0+000 до км 31+000: земеделски фонд 150 бр., урбанизирана територия 16 бр.оценки; -Път ІІ-44 „Севлиево – Габрово“, обход на с.Поповци – ІІ етап от км 25+339 до км 26+295: земеделски фонд 5 бр., урбанизирана територия 6 бр., горски фонд 11 бр. оценки; -АМ „Струма ЛОТ 1, участък Долна Диканя – Дупница от км 305+220 до км 322+000: земеделски фонд 42 бр.оценки;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Във връзка с приключване на отчуждителните процедури за всички горецитирани обекти съгласно Закона за държавната собственост, е необходимо да бъдат изготвени оценителски доклади, определящи паричното обезщетение за засегнатите поземлени имоти земеделски фонд, урбанизирана територия и поземлени имоти в горски територии. Кандидатът, който ще изготви оценките трябва да е сертифициран към Камарата на независимите оценители в България. Кандидатът да представи списък с независимите оценители, които работят към него, които притежават оценителска правоспособност за земеделски земи, поземлени имоти в горски територии, трайни насаждения и недвежими имоти, както и да имат опит от минимум 3 години. Опитът се доказва със съответните допълнителни документи. Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че има на свое разположение тези ресурси. Оценителските доклади следва да се изготвят в съответствие с изискванията на Закон за държавна собственост, Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи или Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии, както и Закон за независимите оценители. Оценителските доклади за поземлените имоти следва да бъдат заверени от съответната общинска служба „Земеделие“, съгласно чл.8, ал. 2 от Наредбата за определяне на цените на земеделските земи, ако са изготвени по реда на цитираната наредба. Кандидатът да има изработени и приети от съответния възложител оценки за минимум два сходни линейни обекта, които се доказват с референции. Кандидатът да представи доказателства за икономическо и финансово състояние, като оборота сходен с предмета на поръчката (изготвяне на оценки на поземлени имоти земеделски фонд, урбанизирана територия и поземлени имоти в горски територии) да е минимум 100000 лева за последните 3 (три) финансови години, считано от датата на представяне на офертите.Кандидатът да представи застраховка професионална отговорност, отговаряща на разпоредбите на чл.18,т.7 от Закона за независимите оценители.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/02/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът за изготвяне на оценките за всеки обект започва да тече след влизане в сила на заповедта за одобрението на съответния ПУП-ПП от НЕСУТРП и е не повече от 15 календарни дни, считано от датата на осигуряване на всички документи, необходими за изготвяне на оценителския доклад. Участникът да отговаря на изискванията на чл.47 и чл.48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3).Срок на валидност на офертите - 90 дни от датата на подаването им.Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира.Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи:-документи по чл.101e от ЗОП;-оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от сумата на договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):Банка: Българска народна банка - централно управление,IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03,BIC: BNBG BGSD Офертата трябва да съдържа: 1. Ценова оферта, съгласно Приложение № 6; 2. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 3. Документ за гаранция за участие в размер на 500 лева в оригинал. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление,IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03,BIC: BNBG BGSD; 4. Декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 5. Техническа оферта, съгласно Приложение № 5; 6. Оферта, съгласно Приложение № 4; 7. Оборот сходен с предмета на поръчката (изготвяне на оценки на поземлени имоти земеделски фонд, урбанизирана територия и поземлени имоти в горски територии), съгласно Приложение №7; 8. Списък на изработени и приети от съответния възложител оценки на линейни обекти, съгласно Приложение №8 /прилагат се и референции/; 9. Декларация за запознаване с условията на проекта на договор за обществена поръчка – Приложение № 12. 10. Списък с независимите оценители, които притежават оценителска правоспособност за земеделски земи, поземлени имоти в горски територии, трайни насаждения и недвижими имоти с опит от минимум 3 г. 11.Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен непрозрачен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/02/2013