Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Г. М. Димитров №52А, За: Гулинка Нешева, България 1797, София, Тел.: 02 8761532, E-mail: labkktg@damtn.government.bg, Факс: 02 8762490

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.damtn.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на обществената поръчка е доставка чрез покупка на сертифицирани сравнителни материали, химикали и консумативи за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” по обособени позиции както следва: Обособена позиция №1: Сертифицирани стравнителни материали (ССМ) за калибриране на апарати за анализ на течно гориво в подвижните лаборатории; Обособена позиция №2: Сертифицирани стравнителни материали (ССМ) за проверка/калибриране на апарати за анализ на течни горива; Обособена пазиция №3: Реагенти за моторни изпитвания на горива; Обособена позиция №4: Реагенти за хроматографски и спектрални анализи на горива; Обособена позиция №5: Реагенти за физико-химични анализи на горива; Обособена позиция №6: Консумативи за химични анализи на горива; Обособена позиция №7: Реагенти за анализ на горива в подвижните лаборатории; Обособена позиция №8: Консумативи за подвижните лаборатории.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24000000

Описание:

Химически продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно количествени сметки по отделните обособени позиции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Гр. София, ул. „Проф. Петър Мутафчиев” № 2, за обособени позиции 2, 3, 4, 5 и 6; Гр. Бургас, Северна промишлена зона, к-с Славейков, ул. „Проф. Я. Якимов” № 25 и гр. Плевен, ул. „Дойран“ № 27 за обособени позиции 1 и 7; Гр. Бургас, Северна промишлена зона, к-с Славейков, ул. „Проф. Я. Якимов” № 25 за обособена позиция 8.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнението на поръчката са дадени в приложението към поканата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/02/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДАМТН предоставя достъп по електронен път до Приложението към поканата, съдържащо пълното описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението, условията за подаване на оферта и сключване на договор, както и обособените позиции. Тази информация може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://www.damtn.government.bg/, раздел "Профил на купувача" до изтичане на срока на валидност на настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/02/2013