Версия за печат

BG-Банско

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Банско, Област Благоевград, община Банско, град Банско, площад "Никола Вапцаров" 1, За: Сашка Въчкова - зам. кмет на Община Банско, Република България 2770, Банско, Тел.: 0749 88611, E-mail: sv_bansko@yahoo.com, Факс: 0749 88633

Място/места за контакт: Община Банско

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bansko.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bansko.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Възлагане на обществената поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП спредмет "Доставка на плътна асфалтобетонова смес и закупуване на студена асфалтова смес и битум”. Плътната асфалтобетонова смес ще се доставя от Изпълнителя на територията на гр. Банско във вид и състояние, посочени в Техническата спецификация. Студената асфалтова смес и битума ще се закупуват от Възложителя в посочената от Изпълнителя база.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44000000, 44100000

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)
Строителни материали и свързани с тях изделия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

"Доставка на плътна асфалтобетонова смес и закупуване на студена асфалтова смес и битум”.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Банско

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Офертата задължително трябва да съдържа:1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.2. Административни сведения за участника 3. Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката 4. Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката.5.Декларация за приемане на условията в проекта на договор 6. Регистрационни документи на участника: Представя се удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър – за юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице следва да приложи нотариално заверен учредителен акт на обединението. Физическите лица, включени в състава на обединения представят копие на документ за самоличност. Юридическите лица, включени в състава на обединения, представят удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (за юридическо лице) или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, в официален превод.7. Документ за закупена тръжна документация (оригинал или заверено копие от участника.8. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на платежния документ/вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие.9. Декларации за липсата на обстоятелствата по: чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2а и 5 от ЗОП,чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 3 и 4 от ЗОП ;чл. 47, ал. 5 от ЗОП; Документ за регистрация по ЗДДС;Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника;Доказателства за техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка;12.Декларация за участието на подизпълнители;13.Декларация от подизпълнител;14.Декларация от членовете на обединението;15.„Предложение за изпълнение на поръчката” ;16.Предлагана цена

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: КО = П1 + П2 + П3 +П4, където: П1 - Срок за осигуряване на количествата, заявени от Възложителя с тежест 10 точки П2 - Цена на тон плътна асфалтобетонова смес с тежест 40 точки П3 - Цена на тон студена асфалтова смес с тежест 40 точки П4 - Цена на тон битум с тежест 10 точки Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/02/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Указанията и изискванията за изпълнение на поръчката, техническата спецификация, методиката за оценяване и образците на документите са побликувани на интернет адреса на община Банско - www.bansko.bg. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо, с обратна разписка. Подава се в Общинска администрация - Банско, служба "Деловодство" до ................, като върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, трябва да бъде написано името на фирмата, която подава офертата и поръчката, за която участва участника.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/02/2013