Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Велимира Бръчкова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173396, E-mail: v.brachkova@api.government.bg, Факс: 02 9173398

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Денонощна, невъоръжена жива охрана на сградата на ЦА на АПИ”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79700000

Описание:

Детективски и охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извършването на услугата включва: регистрация, записване и идентификация на посетителите; справки и информация; проверка на придружителни документи; защита на собствеността; поддържане достъпа до входовете и евакуационните изходи; консултации по отношение рентабилността от разходите по охраната, схеми за корекции; охрана и патрулиране; посещения и приемане; специфични за обекта патрулни и постови дейности за спазване вътрешните правила за ред и безопасност; разпознаване на опасности и рискове за безопасността; дейности по заключването, контрол по заключването на вход/изход ЦА на АПИ; безопасност на материали, суровини, машини и инструменти; придружаване на външни посетители в и извън работно време; поддържане на свободен достъп до изходите за извънредни случаи и евакуация; контрол на пожароизвестителните системи; контрол на техническите съоръжения за охрана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца. Участниците да притежават валиден лиценз издаден на тяхно име за извършване на охранителна дейност съгласно Закона за частната охранителна дейност; Участникът следва да разполага с минимум 10 /десет/ лица наети по трудови правоотношения на длъжност "охранител" за обекта на поръчката, които да притежават съответните професионална компетентност, квалификация и/или правоспособност съгласно чл. 28 от ЗЧОД; Участниците да имат опит по предмета на поръчката - за последните 3 /три/ години да имат изпълнени поне 3 /три/ договора, които са с предмет сходен с обекта на настоящата поръчка, като приложат минимум 3 /три/ препоръки (референции) за добро изпълнение по договорите; Участникът следва да осигури техническо оборудване и ресурси - средства за мобилна комуникация, униформено облекло, помощни средства, лични и предпазни защитни средства и др. необходими за изпълнение на предмета на поръчката. Участникът да отговаря на изискванията на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, к/о удостоверява с документи и декл. за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Пр-я № № 4.1, 4.2 и 4.3). Срок на валидност на офертите - 90 дни от датата на подаването им. Участник, к/о не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира. Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: документи по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП; оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от сумата на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 6 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/02/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа: 1. Ценова оферта, съгласно Приложение № 3; 2. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 3. Документ за гаранция за участие в размер на 600 лева в оригинал. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 5 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD; 4. Декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 4.1,4. 2 и 4.3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 5. Техническа оферта, съгласно Приложение № 2; 6. Оферта, съгласно Приложение № 1; 7. Декларация за запознаване с условията на проекта за договор - Приложение 7; 8. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 3 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/02/2013