Версия за печат

BG-Завет

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Завет, ул. "Лудогорие" № 19, За: арх. Дениз Татар, РБ 7330, Завет, Тел.: 08442 2020, E-mail: zavet@zavet-bg.com, Факс: 08442 2016

Място/места за контакт: община Завет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.zavet-bg.com.

Адрес на профила на купувача: www.zavet-bg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“ Зимно поддържане и снегопочистване на второкласна и третокласна републиканска пътна мрежа с обща дължина 6.189 км. на територията на община Завет за календарна 2013 година” на следните пътища: Път ІІ – 23 ”Кубрат – Завет - Исперих „ Начало на гр. Завет при км. 61+052, Маршрут: ул. „Освобождение”, Край гр. Завет при км. 64+581, Дължина на Път ІІ – 23 в границите на гр. Завет – 3,529 км. Път ІІІ – 4902 „Побит камък – Завет – Веселец”, Начало на гр. Завет при км. 19+500, Маршрут: ул. „Лудогорие”, Край гр. Завет при км. 22+160, Дължина на Път ІІІ – 4902 в границите на гр. Завет – 2,660 км. “ Зимно поддържане и снегопочистване на второкласна и третокласна републиканска пътна мрежа с обща дължина 6.189 км. на територията на община Завет за календарна 2013 година” на следните пътища: Път ІІ – 23 ”Кубрат – Завет - Исперих „ Начало на гр. Завет при км. 61+052, Маршрут: ул. „Освобождение”, Край гр. Завет при км. 64+581, Дължина на Път ІІ – 23 в границите на гр. Завет – 3,529 км. Път ІІІ – 4902 „Побит камък – Завет – Веселец”, Начало на гр. Завет при км. 19+500, Маршрут: ул. „Лудогорие”, Край гр. Завет при км. 22+160, Дължина на Път ІІІ – 4902 в границите на гр. Завет – 2,660 км. “ Зимно поддържане и снегопочистване на второкласна и третокласна републиканска пътна мрежа с обща дължина 6.189 км. на територията на община Завет за календарна 2013 година” на следните пътища: Път ІІ – 23 ”Кубрат – Завет - Исперих „ Начало на гр. Завет при км. 61+052, Маршрут: ул. „Освобождение”, Край гр. Завет при км. 64+581, Дължина на Път ІІ – 23 в границите на гр. Завет – 3,529 км. Път ІІІ – 4902 „Побит камък – Завет – Веселец”, Начало на гр. Завет при км. 19+500, Маршрут: ул. „Лудогорие”, Край гр. Завет при км. 22+160, Дължина на Път ІІІ – 4902 в границите на гр. Завет – 2,660 км.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

“ Зимно поддържане и снегопочистване на второкласна и третокласна републиканска пътна мрежа с обща дължина 6.189 км. на територията на община Завет за календарната 2013 година” на следните пътища: Път ІІ – 23 ”Кубрат – Завет - Исперих „ Начало на гр. Завет при км. 61+052, Маршрут: ул. „Освобождение”, Край гр. Завет при км. 64+581, Дължина на Път ІІ – 23 в границите на гр. Завет – 3,529 км. Път ІІІ – 4902 „Побит камък – Завет – Веселец”, Начало на гр. Завет при км. 19+500, Маршрут: ул. „Лудогорие”, Край гр. Завет при км. 22+160, Дължина на Път ІІІ – 4902 в границите на гр. Завет – 2,660 км. “ Зимно поддържане и снегопочистване на второкласна и третокласна републиканска пътна мрежа с обща дължина 6.189 км. на територията на община Завет за календарна 2013 година” на следните пътища: Път ІІ – 23 ”Кубрат – Завет - Исперих „ Начало на гр. Завет при км. 61+052, Маршрут: ул. „Освобождение”, Край гр. Завет при км. 64+581, Дължина на Път ІІ – 23 в границите на гр. Завет – 3,529 км. Път ІІІ – 4902 „Побит камък – Завет – Веселец”, Начало на гр. Завет при км. 19+500, Маршрут: ул. „Лудогорие”, Край гр. Завет при км. 22+160, Дължина на Път ІІІ – 4902 в границите на гр. Завет – 2,660 км. “ Зимно поддържане и снегопочистване на второкласна и третокласна републиканска пътна мрежа с обща дължина 6.189 км. на територията на община Завет за календарна 2013 година” на следните пътища: Път ІІ – 23 ”Кубрат – Завет - Исперих „ Начало на гр. Завет при км. 61+052, Маршрут: ул. „Освобождение”, Край гр. Завет при км. 64+581, Дължина на Път ІІ – 23 в границите на гр. Завет – 3,529 км. Път ІІІ – 4902 „Побит камък – Завет – Веселец”, Начало на гр. Завет при км. 19+500, Маршрут: ул. „Лудогорие”, Край гр. Завет при км. 22+160, Дължина на Път ІІІ – 4902 в границите на гр. Завет – 2,660 км. “ Зимно поддържане и снегопочистване на второкласна и третокласна републиканска пътна мрежа с обща дължина 6.189 км. на територията на община Завет за календарна 2013 година” на следните пътища: Път ІІ – 23 ”Кубрат – Завет - Исперих „ Начало на гр. Завет при км. 61+052, Маршрут: ул. „Освобождение”, Край гр. Завет при км. 64+581, Дължина на Път ІІ – 23 в границите на гр. Завет – 3,529 км. Път ІІІ – 4902 „Побит камък – Завет – Веселец”, Начало на гр. Завет при км. 19+500, Маршрут: ул. „Лудогорие”, Край гр. Завет при км. 22+160, Дължина на Път ІІІ – 4902 в границите на гр. Завет – 2,660 км. “ Зимно поддържане и снегопочистване на второкласна и третокласна републиканска пътна мрежа с обща дължина 6.189 км. на територията на община Завет за календарна 2013 година” на следните пътища: Път ІІ – 23 ”Кубрат – Завет - Исперих „ Начало на гр. Завет при км. 61+052, Маршрут: ул. „Освобождение”, Край гр. Завет при км. 64+581, Дължина на Път ІІ – 23 в границите на гр. Завет – 3,529 км. Път ІІІ – 4902 „Побит камък – Завет – Веселец”, Начало на гр. Завет при км. 19+500, Маршрут: ул. „Лудогорие”, Край гр. Завет при км. 22+160, Дължина на Път ІІІ – 4902 в границите на гр. Завет – 2,660 км. Път ІІ – 23 ”Кубрат – Завет - Исперих „ Начало на гр. Завет при км. 61+052, Маршрут: ул. „Освобождение”, Край гр. Завет при км. 64+581, Дължина на Път ІІ – 23 в границите на гр. Завет – 3,529 км. Път ІІІ – 4902 „Побит камък – Завет – Веселец”, Начало на гр. Завет при км. 19+500, Маршрут: ул. „Лудогорие”, Край гр. Завет при км. 22+160, Дължина на Път ІІІ – 4902 в границите на гр. Завет – 2,660 км.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6542 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Завет

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът да има опит в зимното поддържане и снегопочистване на пътна мрежа - през последните три години да има минимум 1 изпълнен договор с предмет сходен на предмета на настоящата поръчка. За целта представя копие на сключен договор и рефе¬ренция от съответния възложител. Участникът да разполага с необходимата техника (собствена или наета) - за изпълнение на поръчката. За доказване на това изискване участникът трябва да представи декларация - списък на техническото оборудване – образец № 6, с което разполага за изпълнение на услугата, придружена с до¬кументи, доказващи наличието на описаното оборудване - заверени копия на документи за собственост, договори за наем/лизинг или други еквивалентни документи, както и заверено копие на свидетелство за регистрация на всяка машина и заверени копия на доказателства за техническата им изправност Съдържание на офертата: Административни сведения - Образец № 1; Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - Образец № 2; Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - Образец № 3; Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП -Образец № 4 ; Справка – декларация за изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката – Образец № 5 Справка – декларация за техническото оборудване– Образец № 6; Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 8 от ЗОП – Образец № 7; Декларация от подизпълнител за съгласие на участие в поръчката - Образец № 8 (ако е приложимо); Декларация за приемане условията в договора -Образец № 9; Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 10; Ценово предложение - Образец № 11; Проект на договор – Образец № 12.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането се извършва на база сума от единичните цени посочени в ценовото предложение на участниците - Образец 11. Участникът предложил най ниска цена ще бъде класиран на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/02/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие може да бъде изтеглена от страницата на Община Завет www.zavet-bg.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/02/2013