Версия за печат

BG-Завет

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Завет, ул. "Лудогорие" № 19, За: арх. Дениз Татар, РБ 7330, Завет, Тел.: 08442 2020, E-mail: zavet@zavet-bg.com, Факс: 08442 2016

Място/места за контакт: община Завет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.zavet-bg.com.

Адрес на профила на купувача: www.zavet-bg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Текущ ремонт и поддържане на второкласна и третокласна пътна мрежа с обща дължина 6,189 км. на територията на Община Завет за календарната 2013 година. Път ІІ – 23 ”Кубрат – Завет - Исперих „ Начало на гр. Завет при км. 61+052, Маршрут: ул. „Освобождение”, Край гр. Завет при км. 64+581, Дължина на Път ІІ – 23 в границите на гр. Завет – 3,529 км. Път ІІІ – 4902 „Побит камък – Завет – Веселец”, Начало на гр. Завет при км. 19+500, Маршрут: ул. „Лудогорие”, Край гр. Завет при км. 22+160, Дължина на Път ІІІ – 4902 в границите на гр. Завет – 2,660 км.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Текущ ремонт и поддържане на второкласна и третокласна пътна мрежа с обща дължина 6,189 км. на територията на Община Завет за календарната 2013 година. Път ІІ – 23 ”Кубрат – Завет - Исперих „ Начало на гр. Завет при км. 61+052, Маршрут: ул. „Освобождение”, Край гр. Завет при км. 64+581, Дължина на Път ІІ – 23 в границите на гр. Завет – 3,529 км. Път ІІІ – 4902 „Побит камък – Завет – Веселец”, Начало на гр. Завет при км. 19+500, Маршрут: ул. „Лудогорие”, Край гр. Завет при км. 22+160, Дължина на Път ІІІ – 4902 в границите на гр. Завет – 2,660 км.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6189 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Завет

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът трябва да притежава необходимия капацитет и професионален опит за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката: 1. Сертификат по OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството или еквивалент, с предметен обхват, сходен с предмета на поръчката. 2. Да е вписан в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от аналогични на предмета на поръчката, като за целта представи съответното Удостоверение за вписване, придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, или представи валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 3. Разполага с валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ. Професионалната дейност от застрахователната полица да отговаря на предмета на поръчката; 4. Притежава опит в изпълнение на обекти, аналогични на предмета на поръчката, за която е подал оферта. /аналогични на предмета на поръчката са изграждане, реконструкция, рехабилитация, основен и текущ ремонт на пътища, улици и сгради/ - доказва се с списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; В тези препоръки да са посочени: стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 5. Да притежават оборот от строителство на аналогични обекти за 2010 г.,2011 г.,2012 г. сумарно не по-малко от трикратният размер на поръчката. Информация за оборота на строителството, които са предмет на поръчката, за последните три години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.Офертата трябва да съдържа:1. Административни сведения –приложение № 9 2. Оферта – приложение № 2; 3.Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП – приложение № 3.1 ; 4. Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП – приложение № 3,2; 5.Декларация за приемане клаузите на проекта на Договора –приложение№ 4; 6. Ценова оферта – приложение-5; 7. Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП – приложение № 6; 8. Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти – приложение № 7; 9. Справка за оборота от строителство на аналогични обекти за 2009 г.,2010 г.,2011 г. – приложение № 8; 10. Списък на документите, съдържащи се в офертата - приложение № 9; 11. Декларация за осигуряване на достъп и извършен оглед на обект. – приложение № 10; 12. Декларация за ползване на подизпълнител – приложение № 11.1 13. Декларация от подизпълнител – приложение № 11.2; 14. Техническа оферта - приложение № 12 15.Сертификация по OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството или еквивалент, с предметен обхват, сходен с предмета на поръчката; 16. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от съответната категория строежи предмет на процедурата; 17.Сертификация по OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството или еквивалент; 18. Удостоверение от банка или копие от застраховка за професионална отговорност; 19. Други, които участникът счита, че са от особена важност при оценката на офертата 20. Проект на договор

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането се извършва на база сума от единичните цени на СМР по приложение 1 към ценовите оферти на участниците. На първо място се класира участникът предложил най-ниска сума на единичните цени по приложение 1 към ценовата оферта.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/02/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие може да бъде изтеглена от страницата на Община Завет www.zavet-bg.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/02/2013