Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален център за информация и документация, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52А, За: Вержиния Цанкова, България 1125, София, Тел.: 02 8173825, E-mail: vcankova@nacid.bg, Факс: 02 9713120

Място/места за контакт: бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nacid.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nacid.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на компютърна и периферна техника по приложени технически изисквания за доставеното оборудване и техническо задание.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30213000, 30231300, 30232110, 30216110, 31154000, 30233141, 30232000, 30121410

Описание:

Персонални компютри
Дисплеи
Лазерни принтери
Скенери за компютри
Източници на непрекъсваемо електрическо захранване
Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID)
Периферни устройства
Факс машини


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

70 бр. настолни компютри, 46 бр. монитори, 5 бр. принтери, 6 бр. скенери, 1 бр. непрекъсваемо захранване /UPS/, 1 бр. мрежов сторидж /NAS/, 2 бр. мултифункционално устройство, 1 бр. факс;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59093 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1125, бул. "Д-р Т. М. Димитров" №52A

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Изисквания към участника: - Общият размер от нетните приходи от общата дейност на участника трябва да не е по-малко от 120 000 (сто и двадесет хиляди) лева за последните 3 (три) отчетни години. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изисква се сборът от приходите на всички членове на обединението да отговаря на изисквания размер. Ако участникът е учреден скоро и все още не е изготвял годишен финансов отчет, изисква се да има изискуемия приход от момента на учредяването до датата на подаване на офертата си. Ако законовият срок за изготвяне на годишен отчет за предходната календарна година не е изтекъл към датата на крайния срок за подаване на оферта за съответния участник, представят се съответните документи за последната година, за която е наличен такъв отчет; - Изпълнен най-малко един договор, сходен с предмета на обществената поръчка през последните 3 (три) години на обща стойност не по-малко от 60 000 (шестдесет хиляди) лева с препоръка за добро изпълнение. Договор, сходен с предмета на настоящата поръчка означава договор за доставка на компютърна и/или периферна техника; II. Изисквания към компютърната и периферна техника: Всички изисквания са подробно разписани в Техническото задание и техническите изисквания за доставяното оборудване.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/02/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

I. Информация за обекта - 132 броя компютърно и периферно оборудване съгласно „ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВЯНОТО ОБОРУДВАНЕ” на Възложителя - Приложение 1. II. Място на доставка на компютърна и периферна техника : гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров”№52А III. Начин на плащане: по банков път, 100% след извършване на доставката (включително гаранционните карти за предложеното оборудване, подписване на приемателно- предавателен протокол между страните и представяне на оригинална фактура); IV. Изисквания към компютърна и периферна техника: 1. Съгласно „ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВЯНОТО ОБОРУДВАНЕ” . 2. Доставеното оборудване да бъде в оригинална опаковка на производителя без видими разкъсвания, нарaнявания и/или повреди получени при транспортирането. 3. Разопаковането да се извърши от представител на доставчика. V. Информация, която трябва да съдържа офертата: • Гаранциoнен срок за всяка позиция от спецификацията в Приложение 1 в брой години – не по-малко от 2; • Срок за доставка: до 30 календарни дни; • Валидност на настоящата оферта в календарни дни- не по-малко от 90. • Предлаганата цена следва да се опише по позиции без ДДС, а крайната цена да се опише без и с ДДС. VI. Място за подаване на офертата: Национален център за информация и документация /НАЦИД/ гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров”№52А, етаж 2-ри, стая 210; VII. Срок за подаване на офертите: 04.02.2013 г. VIII. Допълнителна информация- Всеки участник подава офертата, като: 1. Офертата заедно със запечатания плик с ценовото предложение се представя в запечатан непрозрачен плик, с надпис: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на НАЦИД, София, бул. „Д-р Г. М. Димитров”№52А”; 2. Офертата съдържа: • 2.1 Попълнена оферта - обр. №1; • 2.2 Попълнено приложение №1 - ценовото предложение, което се поставя в непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение за доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на НАЦИД, София, бул. „Д-р Г. М. Димитров”№52А” • 2.3 Попълнено техническо предложение –обр. №2; • 2.4 Попълнена декларация за пререгистрация по §4 от ЗТР – обр. №4; • 2.5 Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5- обр. № 5 и №6; • 2.6. Парафиран проект на договор за доставка; • 2.7. Копие от документ за регистрация на ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР или удостоверение за актуално състояние на фирмата /оригинал или нотариално заверено копие/, издадено през последните 6 /шест/ месеца. Този документ не се изисква, ако участникът е местно лице и е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър. В този случай се попълва и прилага декларация за извършена пререгистрация по §4 от ЗТР – обр. №4; • 2.10. Копие на документ за регистрация по БУЛСТАТ; • 2.11. Копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС; • 2.12. Автореференция; • 2.14. Копие на баланс и отчет за последните 3/три/ отчетни години, а за физически лица- копие от годишна декларация; • 2.15. Копие на най-малко един договор, сходен с предмета на обществената поръчка, придружен с препоръка за добро изпълнение; 3. Изборът на изпълнител ще се извърши на базата „най-ниска цена”; 4. Офертата следва да съдържа документите, посочени в публичната покана, която е публикувана в сайта на АОП и на сайта на Възложителя. 5. Допълнителна информация: тел. 02/8173829; 02/8173824.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/02/2013