Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Петър Бодльов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173215, E-mail: p.bodlyov@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Определяне на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: АМ „Струма“ Лот 1 „Долна Диканя-Дупница“ от км 305+220 до км 322+000“ – изместване трасето на съществуващ водопровод при км 320+650 по трасето на АМ „Струма“, изместване на трасето на съществуващ водопровод в участък от км 321+000 до км 322+000 по трасето на АМ „Струма“ и реконструкция на мрежа НН при км 320+650 по трасето на АМ „Струма“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изместване на трасето на 2бр. съществуващ водопровод по трасето на АМ „Струма“, Лот 1 „Долна Диканя-Дупница“ от км 305+220 до км 322+000“ и реконструкция на1бр. мрежа НН при км 320+650 по трасето на АМ „Струма“, Лот 1 „Долна Диканя-Дупница“ от км 305+220 до км 322+000, съгласно приложената в документацията Техническа спецификация и съответните количествени сметки.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

80000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Област Кюстендил

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците могат да бъдат български или чуждестранни физически и/или юридически лица, които са извършвали дейности, сходни с предмета на поръчката и разполагат с необходимия опит за извършване на услугата. Участниците да представят удостоверения за актуално състояние или ЕИК, за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице документ за самоличност. Изисквания: изместване на трасетата на съществуващи водопроводи при км 320+650 и 321+000 до км 322+000 по трасето на АМ „Струма“ и включва: •Изкопни работи по изместване трасетата на водопроводите; •Полагане на пясъчно легло; •Монтаж на нови тръби от PEHD ф 110 PN 10,SDR 11 с дължина 29,50м.; •Предвидено е фасонните части по водопровода да се изпълняват на електрозаварка; •Връзка със съществуващите тръбопроводи/същите се отстранявт/, като и изпитвания и дезинфекция на новоизградените водопроводи. Прави се подвързване към съществуващото СВО; •Изпълнение на обратна разписка. Всички видове работи, техническото решение и подробна количествена сметка за изместване на трасето на съществуващия водопровод са съгласно Приложение 15 и Приложение 17 от Документацията. Реконструкция на съществуваща мрежа Ниско напрежение, която попада в обхвата на трасето на АМ „Струма“, Лот 1 „Долна Диканя-Дупница“ от км 305+220 до км 322+000. Изпълнението на строителството, предмет на обществената поръчка включва реконструиране на мрежата Ниско напрежение и на нейното отклонение, в т.ч.: •Демонтаж на съществуващ разпределителен стълб и монтаж на нов извън обхвата на трасето, от който ще се кабелира линията, пресичаща магистралата до следващия стълб, който ще бъде подменен с нов; •Подземно полагане на кабела и монтаж на кабелни глави към новите стоманобетонни стълбове за връзка с въздушната линия; •Демонтаж на съществуващо отклонение със запазване само на последния стълб, захранващ сградите и монтаж на два нови стълба. Всички видове работи, техническото решение и подробна количествена сметка за реконструкция на съществуваща мрежа Ниско напрежение са , съгласно Приложение 16 от Документацията. Икономически и финансови изисквания: Участниците могат да бъдат български или чуждестранни физически и/или юридически лица или техните обединения. •Участникът трябва да е реализирирал общ оборот за последните 3 (три) години не по-малко от 180 000 (сто и осемдесет хиляди) лв. без ДДС. •Участникът трябва да е реализирирал специфичен оборот от строителство, сходно с предмета на обществената поръчка (ново строителство, реконструкция или рехабилитация на автомагистрали и/или пътища, включващо изместване и/или реконструкция на съществуващи технически мрежи и/или съоражения) сумарно за последните 3 (три) години не по-малко от 90 000 (деветдесет хиляди) лв. без ДДС. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и/или квалификация: •Общо за последните 3 (три) години преди подаване на офертата да е изпълнил поне 2 (два) договора за строителство, сходни с предмета на поръчката(ново строителство, реконструкция или рехабилитация на автомагистрали и/или пътища, включващо изместване и/или реконструкция на съществуващи технически мрежи и/или съоражения); •Участникът следва да представи Удостоверение от което да е видно, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС); •Строително – монтажните работи се извършват само от дружество, регистрирано в ЦПРС и притежаващо Удостоверение за ивършване на строежи от трета категория, съгласно чл.137 от ЗУТ. Срок за изпълнение на поръчката да не е повече от 20 календарни дни, считано от датата на подписване на договора с Възложителя. Учасника следва да представи гаранция за участие в размер на 800 лева под формата на банкова гаранция или паричен депозит.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/01/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участникът да отговаря на изискванията на чл.47 и чл.48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3). Срок на валидност на офертите - 90 дни от датата на подаването им. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира. Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: -документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП; -валидна застрахователна полица по чл.171, ал.1 от ЗУТ; -оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD Офертата трябва да съдържа: 1. Ценова оферта, съгласно Приложение № 6; 2. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 3. Документ за гаранция за участие в оригинал. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD; 4. Декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 5. Техническа оферта, съгласно Приложение № 5; 6. Оферта, съгласно Приложение № 4; 7. Списък на основните договори за дейности сходни с предмета на поръчката, съгласно Приложение №7; 8. Специфичен оборот от услуги с предмет сходен на настоящата поръчка за последните 3 (три) години - Приложение № 8; 9. Общ оборот за последните 3 (три) години – Приложение№ 8.1; 10. Декларация за запознаване с условията на проекта на договор за обществена поръчка – Приложение № 12; 11. Споразумение по ЗБУТ – Приложение № 14 12.Видове работи, техническото решение и подробна количествена сметка – Приложение №15; 13.Видове работи, техническото решение и подробна количествена сметка за реконструкция на съществуваща мрежа Ниско напрежение – Приложение № 16; 14. Видове работи, техническото решение и подробна количествена сметка – Приложение №17; 15. Удостоверение от ЦПРС; 16. Удостоверение за ивършване на строежи от трета категория, съгласно чл.137 от ЗУТ. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценовата оферта, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен непрозрачен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/01/2013