Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: инж. Румен Стоилов, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611232, E-mail: rstoilov@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на оборудване и консумативи към него за административни цели за проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Във връзка с изпълнението на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен” е необходимо е да се доставят: преносими компютри, принтер/скенер/копир А4+А3, широко форматен плотер А0, широко форматен скенер А0, Факс, Тонер за принтер (А4+А3) черен, Консуматив (комплект) за широкоформатен плотер А0.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30210000, 30230000, 48000000

Описание:

Машини за обработване на данни (хардуер)
Компютърно оборудване
Софтуерни пакети и информационни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Преносим компютър - 4 броя, Принтер/скенер/копир А4+А3 - 1 брой, Широко форматен плотер А0 - 1 брой, Широко форматен скенер А0 - 1 брой, Факс - 1 брой, Тонер за принтер (А4+А3) черен - 42 броя, Консуматив (комплект) за широкоформатен плотер А0 - 5 броя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят трябва да достави оборудването и консумативите към него посочени в Раздел ІІІ. Количество или обем от настоящата Публична покана. Заплащането на доставеното оборудване и консумативи към него ще се извършва съгласно условията на проекто-договора. В офертата си участника представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението – Образец № 1; 2. Документи за юридически статус: Участникът представя копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато е юридическо лице или едноличен търговец, или копие от документа за самоличност, когато е физическо лице; 3. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 2; 4. Ценово предложение (предлагана цена) за изпълнение на поръчката - Образец № 3; 5. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП – Образец № 4; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл 47, ал. 5 от ЗОП – Образец № 5; 7. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1, чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС - Образец № 6; 8. Доказателства за икономическото и финансовото състояние: Участникът представя следните документи: 1) информация за оборота от доставка/и на оборудване или оборудване и консумативи за административни цели за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец № 7. Минимални изисквания (критерии за подбор): участникът да е реализирал оборот за последните три приключени финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) от договори с предмет, сходен с предмета на поръчката, в размер на не по-малко от 45 000 лева (четиридесет и пет хиляди лева). „Сходни с предмета на поръчката” по смисъла на настоящата документация са договор/и за доставка на оборудване или оборудване и консумативи за административни цели; 9. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация: Участникът представя следните документи: 1) списък на основните договори, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години (от датата на подаване на офертата назад) - Образец № 8, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение, ако има такива; Минимални изисквания (критерии за подбор): 1) участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор през последните три години (от датата на подаване на офертата назад) със същия или сходен предмет. „Сходни с предмета на поръчката” по смисъла на настоящата документация са договор/и за доставка на оборудване или оборудване и консумативи за административни цели; 10. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 9; 11. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции; 12. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника или от упълномощено от него лице. Забележка: Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 10, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата. Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. Б, Раздел ІІІ от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. Б, Раздел ІІІ от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предложена цена - тежест 60 точки; 2. Срок за изпълнение - тежест 40 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/01/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http: //www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/01/2013