Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Ивета Колева, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173492, E-mail: m.gyavurova@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: „Избор на външен експерт, който да изпълнява длъжността „Инженер – Пътна част” към екипа за управление на проекта на АМ „Струма” Лот 1, „Долна Диканя-Дупница” от км 305+220 до км 322+000” Проектът за Лот 1 АМ „Струма“ включва следните дейности: 1. Изпълнение на строителни дейности 2. Консултантски услуги 3. Информация и публичност на проекта, включващи: Изявления за пресата; Инсталиране на билбордове за периода на реализация на проекта; Инсталиране на постоянни обяснителни табели; Публикуване на информация за проекта в интернет страниците на АПИ и съответната областна администрация; 4. Въвеждане на обекта в експлоатация 5. Управление на проекта. За изпълнение на всички дейности по проекта се сключват договори за изпълнение на строителните работи, за консултантска услуга /строителен надзор/, за консултантска услуга за извършване на дейностите по публичност и информация. Лот 1 е със срок на изпълнение 23 месеца и ще приключи на 01.09.2013 г. Основна цел на длъжността а. подпомага Възложителя и Ръководителя на екипа, като осъществява постоянен контрол на място и го информира за: • спазване на графика за изпълнение на всички дейности в проекта; • напредъка и проблемите при изграждане на пътната част на обектите в съответствие с изискванията на проекта и Техническата спесификация; • качественото изпълнение на строителните дейности; б. анализира и проверява работата на Консултанта (строителният надзор) в част пътна, като изготвя седмични доклади до Управителния съвет на Възложителя; в. консултира Възложителя по всякакви искове, претенции или проблеми по изпълнението на договорите в част пътна, възникващи по време на строителните работи, както и предотвратяване, когато това е възможно и оправдано, на подобни искове и претенции, чрез идентифициране на възможни причини за тях, които биха могли да предизвикат забава в изпълнението на строителните работи и отлагане на срока за тяхното приключване; г. дава становище по месечните доклади за напредъка за двата обекта, в част пътна; д. проверява изготвените технически отчети за изпълнението на проекта за двата лота, в част пътна; е. подпомага Възложителя при разрешаване на проектни проблеми и предлага възможни технически решения; ж. подготвя становище по сертификатите за плащане, като докладва на Възложителя; з. контролира своевременното съставяне на техническата документация по време на строителството, както и съответствието й с действащата нормативна уредба; и. участва в седмични и месечни координационни срещи между страните по сключените договори за изпълнението на двата лота, за резултатите, от които информира Възложителя; „Инженер Пътна част” ще има постоянно присъствие на обект Лот 1, АМ „Струма“, участък „Долна Диканя – Дупница” от км 305+220 до км 322+000.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71541000

Описание:

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Възлагане и планиране на работата а. Получава задачите за изпълнение от Възложителя и Ръководителя на екипа; б. Планира организацията на изпълнението на възложените му задачи в съответствие с правилата в Агенцията и изискванията на програмата. 2. Отговорности, свързани с организацията на работата, управление на персонала и ресурсите а. Отговаря за изпълнението на поставените задачи; б. Носи отговорност в рамките на тех.задание за: • качеството на изпълняваните пътни работи на обектите; • качественото и срочно изпълнение на поставените задачи; • мнения, становища и консултации в рамките на компетенциите си; 3. Вземане на решения а. подпомага Ръководителя на екипа при вземане на оперативни решения за изпълнението на проекта. б. прави предложения във връзка с изпълнението на проекта, в рамките на своята компетентност. 4. Контакти и представителни функции Осъществява контакти с: А. Вътрешни а. с УС на Възложителя; б. с ЦИПТНЕНС; в. с ОПУ; Б. Външни, чрез ръководителя и координатора на инфраструктурния проект и в случай на делегирани правомощия: а. с изпълнителите по договори в рамките на проекта; РАБОТНО ВРЕМЕ И ПЕРИОД Изпълнението на работата ще става в рамките на календарен месец, съгласно индивидуален договор с предвидена заетост в него, съгласно действащото законодателство. Предвиденият период за изпълнение на задачите е до приключване строителството на Лот 1 на АМ „Струма“. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИНЖЕНЕР ПЪТНА ЧАСТ ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА „Инженер Пътна част“ отчита ежемесечно извършената от него работа, като изготвя и представя за одобрение чрез Ръководителят на екипа до Управителния съвет следните документи: а. Работен график за извършените видове работа по дати с отчетени часове, съгласно утвърден образец; б. Приемно – предавателен протокол за извършена през съответния месец работа, който се подписва от ръководителя на проекта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Перник

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците могат да бъдат български или чуждестранни физически лица, които са извършвали подобен вид поръчки и разполагат с необходимия опит за извършване на услугата. Участникът представя документ за самоличност. КВАЛИФИКАЦИЯ а. Завършена минимална образователна степен "магистър" строителен инженер, специалност „пътно строителство“ ; б. Технически познания в пътния сектор, необходими за ефективното управление на проекта; в. Най-малко 8 години стаж в проектирането/надзора по изпълнение на различни видове пътни обекти; г. Познания относно нормативните актове, действащи в пътния сектор и в строителството, включително по отношение на обществените поръчки и държавните помощи. д. Професионална област: Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност Ползване на MS Windows, XP, MS Office, графични информационни системи, Internet и др. е. Специални умения и компетентност: способност да планира, организира и контролира собствената си работа; способност да работи конструктивно и ефективно в екип; отговорно и професионално отношение при решаване на задачите; способност да борави с нормативни документи; способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите. Участникът да отговаря на изискванията на чл. 47 ал. 1 и ал. 5 от ЗОП , което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения №, № 1 и 2);

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/01/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Други изисквания: 1. Срок на валидност на офертите – 90 (деветдесет) дни от датата на подаването им; 2. Срок за изпълнение на поръчката – до приключване строителството на Лот 1 на АМ "Струма" - 01.09.2013 год . 3. Офертата трябва да бъде изготвена съгласно приложените образци на документи и да отговаря на условията на Възложителя; 4. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се класира; Офертата трябва да съдържа: 1. Документ за самоличност. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо лице, документът се представя и в официален превод на български език; 2. Декларации по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 1, и 2, попълнени от лицато съгласно ЗОП; 3. Оферта, съгласно Приложение № 3; 4. Ценово предложение, съгласно Приложение № 4; 5. Трудово-биографична справка - Приложение № 6; 6. Декларация по Закона за защита на личните данни - Приложение 7; 7. Декларация за запознаване с условията на проекта на договор за обществената поръчка – Приложение № 8; 8. Проект на договор, съгласно Приложение № 9; Предаване на офертата: 1. Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да се подпише. 2. Ценово предложение, съгласно Приложение № 5 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. Подписване на договора: Участникът избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: • документи по чл. 101е, ал.2 от ЗОП; АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/01/2013