Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Ивета Колева, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173492, E-mail: m.gyavurova@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: „Избор на външен експерт, който да изпълнява длъжността „инженер по материалите” към екипа за управление на проекта на АМ „Струма” Лот 1, „Долна Диканя-Дупница” от км 305+220 до км 322+000” Проектът за Лот 1 АМ „Струма“ включва следните дейности: 1. Изпълнение на строителни дейности 2. Консултантски услуги 3. Информация и публичност на проекта, включващи: Изявления за пресата; Инсталиране на билбордове за периода на реализация на проекта; Инсталиране на постоянни обяснителни табели; Публикуване на информация за проекта в интернет страниците на АПИ и съответната областна администрация; 4. Въвеждане на обекта в експлоатация 5. Управление на проекта. За изпълнение на всички дейности по проекта се сключват договори за изпълнение на строителните работи, за консултантска услуга /строителен надзор/, за консултантска услуга за извършване на дейностите по публичност и информация. Лот 1 е със срок на изпълнение 23 месеца и ще приключи на 01.09.2013 г. За целите на инфраструктурният проект Агенция „Пътна инфраструктура” се нуждае от допълнителен външен експерт, който да изпълнява длъжността на „Инженер по материали” към Екип за управление на проекта. Специалистът ще бъде нает с индивидуален договор, съгласно изискванията на приложимото национално законодателство и тези на ОПТ. Основна цел на длъжността а. подпомага Възложителя и Ръководителя на екипа, като осъществява постоянен контрол на място и го информира за: • спазване на графика за изпълнение на всички дейности в проекта; • качеството на влаганите строителни материали в съответствие с изискванията на Техническата спесификация и проекта, като при съмнение за качеството на вложените материали или продукти, препоръчва извършването на допълнителни лабораторни изпитвания; • резултатите от извършените лабораторни тестове на материали и дава препоръки за отстраняване на погрешно или некачествено извършени работи; • качественото изпълнение на строителните дейности; б. анализира и проверява работата на Консултанта (строителният надзор) в частта качество на влаганите материали, като изготвя седмични доклади до Управителния съвет на Възложителя; в. консултира Възложителя по всякакви искове, претенции или проблеми по изпълнението на договорите в частта строителни материали, възникващи по време на строителните работи, както и предотвратяване, когато това е възможно и оправдано, на подобни искове и претенции, чрез идентифициране на възможни причини за тях, които биха могли да предизвикат забава в изпълнението на строителните работи и отлагане на срока за тяхното приключване; г. дава становище по месечните доклади за напредъка за двата обекта, в частта качество на влаганите материали; д. проверява изготвените технически отчети за изпълнението на проекта за двата лота, в частта качество на влаганите материали; е. подготвя становище по сертификатите за плащане, като докладва на Възложителя; ж. контролира своевременното съставяне на техническата документация по време на строителството, както и съответствието й с действащата нормативна уредба; з. участва в седмични и месечни координационни срещи между страните по сключените договори за изпълнението на лота, за резултатите, от които и информира Възложителя; „Инженер по материали” ще има постоянно присъствие на обект Лот 1, АМ „Струма“, участък „Долна Диканя – Дупница” от км 305+220 до км 322+000.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71541000

Описание:

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Възлагане и планиране на работата а. Получава задачите за изпълнение от Възложителя и Ръководителя на екипа; б.Планира организацията на изпълнението на възложените му задачи в съответствие с правилата в Агенцията и изискванията на програмата. 2.Отговорности, свързани с организацията на работата, управление на персонала и ресурсите а. Отговаря за изпълнението на поставените задачи; б. Носи отговорност в рамките на техн. задание за: • качеството на влаганите материали в обектите; • качественото и срочно изпълнение на поставените задачи; • мнения,становища и консултации в рамките на компетенциите си; 3. Вземане на решения а. подпомага Ръководителя на екипа при вземане на оперативни решения за изпълнението на проекта. б. прави предложения във връзка с изпълнението на проекта, в рамките на своята компетентност. 4.Контакти и представителни функции Осъществява контакти с: А. Вътрешни а. с УС на Възложителя б. с ЦИПТНЕНС. в. с ОПУ Б. Външни, чрез ръководителя и координатора на инфраструктурния проект и в случай на делегирани правомощия: а.с изпълнителите по договори в рамките на проекта; КВАЛИФИКАЦИЯ а.Завършена минимална образователна степен "бакалавър" в областта на строителството или химията; б.Технически познания в пътния сектор, необходими за ефективното управление на проекта; в.Най-малко 8 години стаж в подобна дейност, свързана с изпитване на материали и качествен контрол; г.Познания относно нормативните актове, действащи в пътния сектор и в строителството, включително по отношение на обществените поръчки и държавните помощи. д.Професионална област: Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност Ползване на MS Windows, XP, MS Office, графични информационни системи, Internet и др. е.Специални умения и компетентност: способност да планира, организира и контролира собствената си работа; способност да работи конструктивно и ефективно в екип; отговорно и професионално отношение при решаване на задачите; способност да борави с нормативни документи; способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите. РАБОТНО ВРЕМЕ И ПЕРИОД Изпълнението на работата ще става в рамките на календарен месец, съгласно индивидуален договор с предвидена заетост в него, съгласно действащото законодателство. Предвиденият период за изпълнение на задачите е до приключване строителството на Лот 1 на АМ „Струма“. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИНЖЕНЕР ПО МАТЕРИАЛИ ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА „Инженер по материалите“ отчита ежемесечно извършената от него работа, като изготвя и представя за одобрение чрез Ръководителят на екипа до Управителния съвет следните документи: а.Работен график за извършените видове работа по дати с отчетени часове, съгласно утвърден образец; б.Приемно – предавателен протокол за извършена през съответния месец работа, който се подписва от ръководителя на проекта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Перник

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците могат да бъдат български или чуждестранни физически лица, които са извършвали подобен вид поръчки и разполагат с необходимия опит за извършване на услугата. Участникът представя документ за самоличност. КВАЛИФИКАЦИЯ а. Завършена минимална образователна степен "бакалавър" в областа на строителството или химията;“ б. Технически познания в пътния сектор, необходими за ефективното управление на проекта; в. Най-малко 8 години стаж в подобна дейност, свързана с изпитване на материали и качествен контрол; г. Познания относно нормативните актове, действащи в пътния сектор и в строителството, включително по отношение на обществените поръчки и държавните помощи. д. Професионална област: Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност Ползване на MS Windows, XP, MS Office, графични информационни системи, Internet и др. е. Специални умения и компетентност: способност да планира, организира и контролира собствената си работа; способност да работи конструктивно и ефективно в екип; отговорно и професионално отношение при решаване на задачите; способност да борави с нормативни документи; способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите. Участникът да отговаря на изискванията на чл. 47 ал. 1 и ал. 5 от ЗОП , което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения №, № 1 и 2);

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/01/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Други изисквания: 1. Срок на валидност на офертите – 90 (деветдесет) дни от датата на подаването им; 2. Срок за изпълнение на поръчката – до приключване строителството на Лот 1 на АМ "Струма" - 01.09.2013 год . 3. Офертата трябва да бъде изготвена съгласно приложените образци на документи и да отговаря на условията на Възложителя; 4. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се класира; Офертата трябва да съдържа: 1. Документ за самоличност. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо, документът се представя и в официален превод на български език; 2. Декларации по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 1, и 2, попълнени от лицато съгласно ЗОП; 3. Оферта, съгласно Приложение № 3; 4. Техническа оферта, съгласно образец Приложение № 4; 5. Ценово предложение, съгласно Приложение № 5; 6. Трудово-биографична справка - Приложение № 6; 7. Декларация по Закона за защита на личните данни - Приложение 7; 8. Декларация за запознаване с условията на проекта на договор за обществената поръчка – Приложение № 8; 9. Проект на договор, съгласно Приложение № 9; Предаване на офертата: 1. Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да се подпише. 2. Ценово предложение, съгласно Приложение № 5 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. Подписване на договора: Участникът избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: •документи по чл. 101е, ал.2 от ЗОП; АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/01/2013