BG-Търговище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов”, бул. "Тр. Китанчев" №39, За: Мехмед Раби Мехмед и Даниела Трендафилова Стойнова, Република България 7700, Търговище, Тел.: 0601 64894, E-mail: sou_2@abv.bg

Място/места за контакт: канцелария „Финансово - Счетоводен отдел”

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://2sou-tg.ucoz.com/.

Адрес на профила на купувача: http://2sou-tg.ucoz.com/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка чрез покупка на терминални работни места, компютърни системи и мултимедийни проектори, флашпамет, цифрови носители на информация за нуждите на ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище по две обособени позиции: І обособена позиция – Терминални работни места по НП „ИКТ в училище” ІІ обособена позиция – Компютърно оборудване по проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”, приоритетна ос 4 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Подобряване достъпа до образование и обучение” и област на интервенция 4.2 „Децата и младежта в образованието и обществото”, Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти (У С П Е Х ). Техническите средства по позициите са подробно описани в т. ІІ Технически спецификации на Приложение №1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000, 48000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Софтуерни пакети и информационни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Количества. 1.1. За І обособена позиция – Терминални работни места по НП „ИКТ в училище”: 24 броя терминални работни места (2 сървара и 22 работни места) - за два компютърни кабинета 1.2. За ІІ обособена позиция – Компютърно оборудване по проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”, приоритетна ос 4 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Подобряване достъпа до образование и обучение” и област на интервенция 4.2 „Децата и младежта в образованието и обществото”, Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти (У С П Е Х): Компютърна конфигурация включваща:11 бр. - настолен компютър – 11 бр. - монитор – 11 бр. - клавиатура- 11бр. - мишка- 11 бр. Слушалки- 25 бр. Преносими компютри- 3 бр. Мултимедиен проектор- 3 бр. Флашпамет- 43 бр. Универсални цифрови DVD дискове- 157 бр. CD-ROM-дискове- 3 бр. шпиндели по 50 бр. 2. Максимално допустима стойност на поръчката – 30 155,33 лв. без ДДС, в т.ч. по позиции, както следва: 2.1. За І обособена позиция- 17 083,33 лв. без ДДС 2.2. За ІІ обособена позиция- 13 072,00 лв. без ДДС По ІІ обособена позиция максимално допустимата единична цена за компютърна конфигурация /компютър, монитор, клавиатура и мишка/, преносим компютър, мултимедиен проектор е 700,00 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов”, гр. Търговище, бул. "Тр. Китанчев" №39

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания при изпълнение на поръчката 1.1. За І обособена позиция 1.1.1. Предложената техника следва да се достави, инсталира, конфигурира и пусне в употреба от участника, като офертата включва всички необходими разходи. 1.1.2. Изпълнението на поръчката следва да включва и обучение на отговорните за съответните кабинети лица, както и всички разходи по неговото обезпечаване. 1.1.3. Предлаганите технически средства да са оригинални, нови и неупотребявани, да отговарят на международните стандарти за безопасност и електромагнитна съвместимост. 1.1.4. Предложената техника да отговаря на европейската директива 2002/95/EC (RoHS); да се подчинява на директива 2002/96/EC(RoHS); да имат сертификати CE Mark; Energy star или еквивалент. 1.2. За ІІ обособена позиция 1.2.1. Предложената техника следва да се достави на възложителя във вид готов за употреба, като офертата включва всички необходими разходи. 1.2.2. Предлаганите технически средства да са оригинални, нови и неупотребявани, да отговарят на международните стандарти за безопасност и електромагнитна съвместимост. 1.2.3. Предложената техника да отговаря на европейската директива 2002/95/EC (RoHS); да се подчинява на директива 2002/96/EC(RoHS); да имат сертификати CE Mark; Energy star или еквивалент. 2. Изисквания към участниците за изпълнение на поръчката. В настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 3. Съдържание на офертата - офертата трябва да съдържа: 3.1. Оферта за участие – Образец №1; 3.2. Нотариално заверено пълномощно на лицето подписало офертата, в случай че същото няма представителни функции. 3.3. Документи за регистрация на участника: • За юридически лица или ЕТ - Копие от удостоверение за актуално състояние или актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър, или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; • За физическо лице - копие от документа за самоличност; • За чуждестранни лица - съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, който се представя в официален превод. 3.4. Копие на нотариално заверен документ (договор, споразумение и др.) за създаване на обединението, подписан от лицата в обединението, в който задължително да е посочен представляващият – при участници обединения. 3.5. Копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008, издаден от независими лица, които отговарят на изискването на чл. 53, ал. 3 от ЗОП или еквивалент съгласно изискванията на чл.53, ал.4 от ЗОП, с обхват на сертификация сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. 3.6. Декларация, че предлаганите технически средства са оригинални, нови и неупотребявани, отговарят на международните стандарти за безопасност и електромагнитна съвместимост. 3.7. Документ/декларация, че предложената техника отговаря на европейската директива 2002/95/EC (RoHS); да се подчинява на директива 2002/96/EC (RoHS); да имат сертификати CE Mark; Energy star или еквивалент. 3.8. Писмо от производителя на техниката, че участникът е оторизиран от него да предлага негови продукти. 3.9. Списък с доставени и инсталирани от участника решения от предложения тип, за всяка от обособените позиции (минимум по 2 броя за всяка обособена позиция), включващ в себе си: име на организацията, точен адрес, телефон и лице за контакт. Към списъка трябва да бъдат приложени и съответните референции. 3.10. Техническо предложение- Образец №2. 3.11. Предлагана цена- Образец №3.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/01/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Желаещите да участват в настоящата обществена поръчка подават лично, чрез свой упълномощен представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка офертите във ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов”, гр. Търговище. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представяне, различен от посочения. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя в срок до 16:00 ч. на 24.01.2013 г. на адрес: гр. Търговище, бул. "Тр. Китанчев” № 39, ІІ етаж, канцелария „Финансово - Счетоводен отдел”. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и за кои позиции се отнася. При приемане на офертата върху плика се отбелязва входящия номер, датата и часа на приемането, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема и връща незабавно на приносителите оферти, които са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик или са представени след изтичане на крайния срок за получаване на офертите, като тези обстоятелства се описват във входящ регистър. Офертите ще бъдат отворени в сградата на ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов”, гр. Търговище в 12.00 часа на следващия работен ден след изтичане на срока за получаване на офертите. На адрес http://2sou-tg.ucoz.com/ Възложителят предоставя достъп по електронен път до настоящата Публична покана и приложенията към нея.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/01/2013