Версия за печат

BG-Банско

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Банско, пл. Никола Вапцаров 1, За: Сашка Въчкова - зам. кмет, България 2770, Банско, Тел.: 0749 88611, E-mail: sv_bansko@yahoo.com, Факс: 0749 88633

Място/места за контакт: Община Банско

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bansko.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bansko.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на данни за дигитален туристически екскурзовод по проект „Интегриране на гръцко- българския туристически продукт”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

63511000

Описание:

Организиране и предлагане на пакетни туристически услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предоставяне на данни за дигитален туристически екскурзовод по проект „Интегриране на гръцко- българския туристически продукт”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20536 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Банско, Община Банско, пл. Н. Вапцаров №1

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Точните изисквания за изпълнение на поръчката са дефинирани в техническата спецификация. Събирането на данни ще се проведе в град Банско и неговите околности.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Техническо предложение за реализация на поръчката – ТП – максимална оценка - 70 точки; Показателите формиращи ТП са следните:ТП1 - Обосновка на участника за изпълнение на поръчката - Общо 30 точки;ТП2 - Предложена от участника стратегия за изпълнение на поръчката - Общо 20 точки;ТП 3 - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение на поръчката /в календарни дни/ - тежест 20 точки, ТП = ТП1 + ТП2+ТП3;Максималният брой точки, които може да получи всеки участник е 70.Цена за изпълнение на поръчката – ЦП – максимална оценка 30 точки.Комплексната оценка (К компл.) за всяка оферта се изчислява: К компл. = ТП + ЦП

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/01/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие в процедурата е публикувана на интернет адреса на община Банско - www.bansko.bg.в "Профил на купувача". Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо, с обратна разписка. Подава се в Общинска администрация – Банско, служба “Деловодство” до 16.30 часа на 22.01.2013 г., като върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, трябва да бъде написано името на фирмата, която подава офертата и поръчката, за която участва участникът. Офертите трябва да съдържат: •Посочен ЕИК или Удостоверение за актуално състояние на участника, издадено от компетентен орган, когато той е юридическо лице, или друг еквивалентен документ на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство. Документът се представя в оригинал или заверено от участника копие. Когато участникът е физическо лице – заверено копие от документ за самоличност; Приложение № 1 - Списък на документите, съдържащи се в офертата; Приложение № 2 – Административни сведения за участника; Приложение № 3 - Оферта; Приложение № 4 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2а и 5 от ЗОП; Приложение № 5 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 3 и 4 от ЗОП; Приложение № 6 - Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП; Документ за регистрация по ЗДДС (ако участника е регистриран по ЗДДС) – представя се заверено копие; Приложение № 7 - Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника; Приложение № 8 - Доказателства за технически възможности на участника; Приложение №9 - Списък експерти; Приложение № 10 – Декларация за участие на подизпълнители; Приложение № 11 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; Приложение №12 - Декларация за приемане на условията в проекта на договор; Приложение № 13 – Образец на техническа оферта; Приложение № 14 - Образец на ценова оферта; Приложение № 15 - Проект на договор;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/01/2013