Версия за печат

BG-Чепеларе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Чепеларе, ул. "Беломорска" 44Б, За: Цветана Метаксинова, Република България 4850, Чепеларе, Тел.: 03051 8280, E-mail: mail@chepelare.bg, Факс: 03051 8279

Място/места за контакт: Дирекция АПИТО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chepelare.org.

Адрес на профила на купувача: www.chepelare.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на консултант за подготовка на Апликационна форма и изработване на Финансов анализ/Анализ разходи-ползи по проект „Изграждане на ВиК мрежа и пречиствателна станция за отпадни води в гр. Чепеларе” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79400000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Подробно описание на услугата в условията за участие публикувани в сайта на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Гр. Чепеларе

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

- Могат да участват лица, чийто общ оборот за последните три години (2010, 2011 и 2012 год.), или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал да развива дейността си, е не по–малко от 30 000 лева ( тридесет хиляди лева). - Участникът трябва да е изпълнил успешно минимум 2 (два) договора, с предмет подготовка на Апликационна форма и/или изработване на Финансов анализ/Анализ разходи-ползи по инвестиционни проекти с европейско финансиране, общо за последните 3 (три) години, считано от датата посочена като крайна за получаване на офертите, доказано с препоръки за добро изпълнение на договорите; - Участникът трябва да разполага с ключов персонал, както следва: * Ръководител проект; * Специалист инженер; * Икономист;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1) Срок за изпълнение – максимален брой точки 20; 2) Работна програма – максимален брой точки 40; 3) Ценово предложение – максимален брой точки 40;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/01/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците трябва да представят следните документи за участие: - Заверено копие от документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, или документ за самоличност, когато е физическо лице. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.; - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, от ЗОП (Приложение № 1) ; - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (Приложение № 2); - Заверено копие на годишните финансови отчети за последните 3 (три) финансови години /2010, 2011 и 2012/, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; - Информация за общия оборот за последните 3 (три) години /2010, 2011 и 2012/, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (Приложение № 6); - Справка-декларация на основните договори с предмет подготовка на Апликационна форма и/или изработване на Финансов анализ/Анализ разходи- ползи по инвестиционни проекти с европейско финансиране, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата посочена като крайна за получаване на офертите (Приложение № 7), към която справка-декларация се прилагат доказателства за изпълнение на посочените договори - копия от препоръки за добро изпълнение, издадени на участника, които съдържат най-малко идентификация на възложителя, изпълнителя, предмета, техническите характеристики, стойността, датата и мястото на услугата, както и дали тя е изпълнена професионално, в срок и в съответствие с нормативните изисквания; - Списък на ключовите експерти, предвидени за изпълнение на поръчката, към който се прилагат: - професионални автобиографии (Приложение № 9); на предвидените за изпълнението на поръчката ръководни лица, придружени от документи, доказващи изискуемото образование, професионална квалификация и опит (копия от дипломи, удостоверения, сертификати, трудови и служебни книжки, договори, референции от работодатели/възложители и други подходящи документи) (Приложение № 10); - Техническа оферта - (Приложение 3); - Ценова оферта - Приложение 4) - Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 12 от ЗОП. (Приложение № 11);. - Техническа оферта -Приложение № 4; - Ценова Оферта - (Приложение № 5);

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/01/2013