Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", ул. "Ген. Гурко" № 5, За: Светлана Чаушева; Дамян Войновски, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308836; 02 9308810, E-mail: schausheva@rta.government.bg, Факс: 02 9818115

Място/места за контакт: Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/novini.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Надграждане и модифициране на информационната система, поддържаща регистрите на водачите, консултантите и лицата, провеждащи обучението им за извършване на превоз на опасни товари по реда на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)(обн., ДВ, бр. 73 от 1995 г.; попр., бр. 63 от 2005 г.) и наредбата по чл. 14, ал. 1 от Закона за автомобилните превози, включително софтуерна интеграция с инфраструктура за персонализация, издаване и доставка на съответните свидетелства, удостоверяващи получената квалификация на водачите. Свидетелствата се доставят на водачите срещу платена от тях цена.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72000000

Описание:

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът на поръчката е съглсано техническите изисквания, приложени към поканата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България, гр. София, ИА "Автомобилна администрация"

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на предмета на поръчката трябва да съответства на изискванията, посочени в техническите изисквания, приложени към поканата. Изпълнителят трябва да има техническа възможност за изпълнението на поръчкатаи и да е изпълнил или да изпълнява към момента на представянето на офертата си най-малко три договора с аналогичен предмет на предмета на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите ще бъдат оценявани по следните показатели: 1. Техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката – с относителна тежест в комплексната оценка 40 %. 2. Предлагана цена – с относителна тежест в комплексната оценка на офертата 40 %. Срок за изпълнение – с относителна тежест в комплексната оценка на офертата 20 %. Офертите се оценяват по методиката, приложена към поканата.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/01/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът на договора е една година. Офертата трябва да е със срок на валидност не по-малко от 60 дни след срока за получаване на оферти и да съдържа: предложение за изпълнение на поръчката, което отговаря на техническите изискванията на възложителя, посочени в приложение № 1; ценово предложение; сведения за участника; документите, посочени в списъка (приложение № 3). Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от оферента или упълномощен негов представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в деловодството на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа. Върху плика задължително се поставя надпис "Надграждане и модифициране на информационната система, поддържаща регистрите на водачите, консултантите и лицата, провеждащи обучението им за извършване на превоз на опасни товари по реда на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)(обн., ДВ, бр. 73 от 1995 г.; попр., бр. 63 от 2005 г.) и наредбата по чл. 14, ал. 1 от Закона за автомобилните превози, включително софтуерна интеграция с инфраструктура за персонализация, издаване и доставка на съответните свидетелства, удостоверяващи получената квалификация на водачите" и се посочват фирмата на оферента, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. При сключване на договор, определеният за изпълнител е длъжен да представи документи за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, както и гаранция за изпълнение на задълженията по договора. ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Технически изисквания за изпълнение на поръчката (приложение № 1). 2. Образец на сведения за участника (приложение № 2). 3. Списък с документите, които участникът трябва да приложи към офертата си (приложение № 3). 4. Методика за оценяване на офертите (приложение № 4). 5. Образец на ценово предложение (приложение № 5). Поканата и приложенията към нея, свързани с поръчката, са публикувани на следния интернет адрес: http://www.rta.government.bg/novini.html.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/01/2013