Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Автомобилна адчинистрация", ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5, За: Дамян Войновски, Светлана Чаушева, България 1000, София, Тел.: 02 9308810; 02 9308836, E-mail: dvoynovski@rta.government.bg, Факс: 02 9818115

Място/места за контакт: Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/novini.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1.Ежедневно почистване на помещенията в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, включващо следните дейности: - сухо и мокро почистване на всички твърди подови настилки; - почистване на асансьорната клетка и асансьорни врати; - почистване, дезинфекция и ароматизиране на санитарните възли; - събиране на отпадъците от помещенията и изхвърлянето им в контейнерите за смет; - смяна на пликовете за смет; - отстраняване на прах и замърсявания от офис-мебели и оборудване / бюра, шкафове, плотове, рафтове, маси, столове и др./, включително и полирането им; - почистване на всички подпрозоречни первази; - почистване на офис-техника /РС, факсове, телефонни апарати, копирна техника/; - почистване и оборка на прилежащите външни площи към административната сграда; - почистване на парапети; 2. Периодично (най-малко два пъти за срока на договора) основно почистване на врати, фаянсовите плочки по стените на мокрите помещения, основно почистване на стъкла и дограми двустранно, почистване на щори и паяжини. Периодичното почистване ще се извършва в неработно за Възложителя време, като в случай, че се наложи Изпълнителят да работи в почивни и празнични дни се задължава да уведоми Възложителя минимум два дни по-рано. 3. Доставка на санитарно-хигиенни консумативи (тоалетна хартия, течен сапун и тоалетни ароматизатори) за ежедневно използване. Изпълнителят е длъжен да обезпечи тяхната постоянната наличност. Приблизително необходимото месечно количество санитарно-хигиенни консумативи е: - 350 /триста и петдесет/ ролки тоалетна хартия; - 25 /двадесет и пет/ литра течен тоалетен сапун; - 32 /тридесет и два/ броя ароматизатори;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90900000

Описание:

Услуги по почистване и хигиенизиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

около 2600 м2, площ за почистване.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” в гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, а именно: фоайе, помещенията на Възложителя на втори, трети, шести и седми етаж, деловоство (находящо се партера бившето бюро Рила) и изпитен център, находящи се на партерен етаж.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Поръчката да се изпълни при спазване на изискванията на възложителя, посочени в Предмета на обществената поръчка. 2. Изпълнителят следва да е изпълил или да изпълнява към момента представяне на офертата си най-малко три договора с аналогичен предмет на предмета на поръчката. 3. Към офертата си участниците следва да представят: - сведение за участника; - ценово предложение. Предложената цена да е без включен ДДС; - мостри на санитарно-хигиенните консумативи, включени в офертата. - презентация на участника; - педложение за изпълнение на предмета на обществената поръчка, изготвено от участника; - списък на възложителите и основните договори, сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени или изпълнявани от участника през последните три години. Списъкът да е придружен с най-малко три препоръки за добро изпълнение от възложителите по включените в списъка договори; - декларация по чл.47, ал.5 и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Икономически най-изгодна оферта: - Показател „най-ниска предложена цена”. Офертата на участника, предложил най-ниска цена абонаментна /месечна/ цена ще получи 40 точки, а всяка следваща оферта с 5 точки по-малко; - Показател „предложени допълнителни услуги”. Всяка оферта ще бъде оценена въз основа на вида и броя на допълнително предложените от участника услуги. Максималният брой точки е 30, а всяка следваща с 5 точки по-малко. - Показател „качество на използваните средства и консумативи (в т.ч. санитарно-хигиенни) за почистване”. Всяка оферта ще бъде оценявана въз основа на комплексна преценка на представените от участника доказателства за използваните от него технически и други средства при извършване на почистването. Ще бъдат взети предвид средствата, които реално ще бъдат използвани в сградата на Възложителя, а не общо притежаваният от участника ресурс. Офертата на участника, предложил най-високо качество на използваните средства и консумативи (в т.ч. санитарно-хигиенни) за почистване ще получи 30 точки, а всяка следваща с 5 точки по-малко. Комплексната оценка на всяка оферта представлява сбор от точките по показателите, посочени по-горе. На първо място се класира участникът, офертата на който е събрала най-много точки. Максималният брой точки които може да получи участника е 100.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/01/2013 13:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документите за участие в обществената поръчка се подават в деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр.София, ул.”Ген.Й.В.Гурко” №5. Офертата трябва да е със срок на валидност не по-малко от 60 дни след срока за получаване на оферти. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от оферента или упълномощен негов представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в деловодството на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа. Върху плика задължително се поставя надпис "Ежедневно почистване на помещенията в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”" и се посочват фирмата на оферента, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. При сключване на договор, определеният за изпълнител е длъжен да представи документи за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/01/2013