BG-Неделино

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Неделино, ул. "Александър Стамболийски" №104, За: Стоян Беширов, България 4990, Неделино, Тел.: 03072 8801, E-mail: oba_nedelino@abv.bg, Факс: 03072 8850

Място/места за контакт: ул. "Александър Стамболийски" №104

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nedelino.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nedelino.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка чрез покупка на стълбове за улично и парково осветление, рогатки за стълбове, LED улични осветителни тела и тела тип „Фенер”, за изграждането на улично осветление на територията на община Неделино”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34928510, 34928500

Описание:

Стълбове, използвани за обществено осветление
Оборудване за обществено осветление


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмета на поръчката включва доставка на 48 бр. стълбове за улично осветление, 8 метра, анкерно изпълнение, размер 159/133/108, горещо поцинкован; единична рогатка 48 бр. с рамо 1,5 метра, горещо поцинкована; LED улично осветително тяло 90W, 230V, 50 Hz – 48 бр.; „Ретро” парков стълб с тройна рогатка-15бр.; Осветително тяло тип „Фенер”- 45 бр. Доставката на гореописаните продукти са необходими за изграждане на улично осветление на в гр. Неделино.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Използваните материали трябва да отговарят на изискванията на българските и европейски стандарти; Наредба №3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии; Наредба № 8 от 28 декември 2004 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства, издадена от министерство на регионалното развитие и благоустройството; Закон за устройство на територията / ЗУТ/; Закон за здравословни и безопасни условия на труд. № Наименование на артикула Прогнозно количество 1. Стълб за улично осветление, 8м., анкерно изпълнение, размер 159/133/108, горещо поцинкован 48 бр. 2. Единична рогатка, рамо 1,5, горещо поцинкована 48 бр. 3. LED улично осветително тяло 90W, 230V, 50 Hz 48 бр. 4. „Ретро” парков стълб+тройна рогатка 15 бр. 5. Осветително тяло тип „Фенер 45 бр. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ: Административни сведения за участника (по образец); Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (по образец); Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за обществените поръчки (по образец); Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки (по образец); Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 2 чл. 47, ал.2, т. 4 от Закона за обществените поръчки (по образец); Декларация по чл. 47, ал. 2, т. 2 и 2а от Закона за обществените поръчки (по образец); Декларация по чл. 47, ал. 2, т. 1 и 3 от Закона за обществените поръчки (по образец); Декларация за участие/неучастие на подизпълнител( по образец); Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка (по образец); Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (по образец); Декларация за спазване условията на поръчката и неразпространяване на данни, свързани с нея (образец); Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал.1, т.3 от ЗОП (образец); Ценова оферта с предлагана цена (по образец); Проект- договор Списък на документите съдържащи се в офертата по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена цена - 50%; 2.Срок на изпълнение на доставката - 20%; 3.Срок на отложено плащане - 20%; 4.Гаранционен срок на доставената стока - 10%.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/01/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана,образци на документи, допълнителна информация са публикувани в профила на купувача на адрес: www.nedelino.bg. Оферти се подават до 17:00 ч. на 11.01.2013 г.в "Деловодството" към Община Неделино, ул. "Александър Стамболийски" № 104. Всяка оферта трябва да се представи в запечатен непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, наименованието на фирмата, адрес за кореспонденция.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/01/2013