BG-Берковица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"ВиК - Берковица" ЕООД, ул. "Антон Страшимиров" № 2, За: Йордан Велков - Управител; Петър Тодоров - главен счетоводител, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 88078, E-mail: vik_berkovica@abv.bg, Факс: 0953 88078

Място/места за контакт: гр. Берковица, ул. "Антон Страшимиров" № 2

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.berkovitsa.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на горива - Евродизел и Бензин А95Н

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09134200, 09132000

Описание:

Дизелово гориво
Бензин


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

бензин А95Н - 11000 л, евродизел - 11000 л

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

бензиностанция в гр.Берковица

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидатът да предложи единична цена / без ДДС / за посочените видове горива франко бензиностанция в гр. Берковица, актуализирана спрямо цената на "Лукойл" АД. Кандидатът да посочи адрес на бензиностанция в гр. Берковица, на която ще се достави горивото. Непредставянето на предложение за някой от посочените видове гориво ще се приема за невъзможност да се достави този вид гориво и ще е основание за неприемане на офертата. Освен ценовата оферта, кандидатът да предсатви приложените към поканат образци - заявление за участие и административни данни. След сключване на договор, горивото се доставя наливно на колонка на бензиностанция в гр. Берковица, при което се съставя приемопредавателен протокол. Количеството се измерва с брояч на колонката на зареждане. Качеството да отговаря на БДС, доказано със сертификат за качество. Фактура се оформя ежемесечно, на база приемопредавателния протокол за периода и се придружава със сертификат за качество. Плащането ще се извършва по банков път. Кандидатът да предложи: търговска отстъпка / лв/л / и срок на плащане / календарни дни /.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за избор е "икономически най - изгодна оферта" с показатели: цена - относителна тежест 70,00 б.е.; търговска отстъпка - относителна тежест 10,00 б.е.; срок на плащане - относителна тежест 20,00 б.е. Методика за оценяване: показател "цена" - участникът, прледложил най - ниска цена, получава 70,00 б.е., а другите участници получават оценки по правилата на обратната пропорционалност;показател "търговска отстъпка"- участникът, предложил най - висока търговска отстъпка, получава 10,00 б.е., а останалите участници получават оценки по правилата на правата пропорционалност;показател "срок на плащане" - участникът, предложил най - дълъг срок за плащане, получава 20,00 б.е., а останалите участници получават оценки по правилата на правата пропорционалност. Крайната оценка се получава от сумата от оценките по отделните показатели.победител е участникът, получил най - голяма сума от оценките.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/01/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

телефон / факс: 0953 88078 e-mail: vik_berkovica@abv.bg или на адрес: гр. Берковица, ул. "Антон Страшимиров" № 2, ет. 3

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/01/2013