BG-Берковица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"ВиК - Берковица" ЕООД, ул. "Антон Страшимиров" № 2, За: Йордан Велков - Управител; инж. Диляна Георгиева - гл. инженер, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 88078, E-mail: vik_berkovica@ab.bg, Факс: 0953 88078

Място/места за контакт: гр. Берковица, ул. "Антон Страшимиров" № 2

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.berkovitsa.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на материали, обособени в следните СОП: СОП1: Водопроводни полиетиленови тръби ПЕВП PN10, фасонни части за челно заваряване и за бърза връзка ПЕВП PN 10, СОП2: PVC канални дебелостенни тръби SN 4 и фасонни части за тях, ПЕВП двуслойни гофрирани канални тръби SN 4 и фасонни части за тях

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44162500, 44163130

Описание:

Тръбопроводи за питейна вода
Канализации за отпадни води


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно заявка от страна на възложителя при необходимост

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

складова база на "ВиК - Берковица" ЕООД

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидатът да предложи единична цена / без ДДС / за посочените видове материали. Кандидатът може да участва за цялата поръчка или за отделна СОП. Цените са франко склада на Възложителя в гр. Берковица. Непредставянето на предложение за някой от посочените видове материали се приема като невъзможност да се достави този вид материал и е основание за неприемане на офертата. Освен ценова оферта, кандидатите да представят приложените към поканата образци - заявление за участие и административни данни. След сключване на договор, доставката на материали се извършва след писмена заявка от Възложителя при възникнала необходимост и се придружава от необходимата техническа документация - протоколи от изпитвания, сертификанти за качество, декларация за съответствие, гаранционна карта и др., както и от фактура. Плащането ще се извършва по банков път.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за избор е "икономически най - изгодна оферта" с показатели: цена - относителна тежест 60,00 б.е.; срок за доставка - относителна тежест 20,00 б.е. и срок за плащане - относителна тежест 20,00 б.е. Методика за оценяване: показател "Цена" - участникът, предложил най - ниска цена, получаява 60,00 б.е., а другите участници получават оценки по правилата на обратната пропорционалност; Показател "Срок на доставка" - участникът, предложил най - кратък срок за доставка получава 20,00 б.е., а останалите участници получават оценки по правилата на обратната пропорционалност; Показател "Срок на плащане" - участникът, предложил най - дълъг срок за плащане, получава 20,00 б.е., а останалите участници получават оценки по правилата на правата пропорционалност. Крайната оценка се получава от сумата от оценките по отделните показатели. Победител е участникът, получил най - голяма сума от оценките.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/01/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

телефон / факс: 0953 88078 e-mail: vik_berkovica@abv.bg или на адрес: гр. Берковица, ул. "Антон Страшимиров" № 2, ет. 3

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/01/2013