BG-гр. София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, бул. „Г.М. Димитров“ № 52 А, За: Ангел Ангелов, Мая Маркова, България 1797, гр. София, Тел.: 02 9806317, E-mail: damtn@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.damtn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.damtn.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Тази дейност ще включва предоставянето на следните външни експерти, които да участват в екипа за управление на ДАМТН в изпълнението на проект „Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество”, и които ще имат следните функции и задължения: Експерт Оперативен мониторинг и обществени поръчки – Подпомага експертите на ДАМТН при подготовката на техническите задания/техническите спецификации, необходими за изпълнението на съответната дейност; Участва в подготовката и изготвянето на тръжните документации и провеждането на тръжните процедури и в оценителни комисии; Отговаря за обобщаването и осчетоводяването на финансовите документи по проекта; Изготвя финансовите отчети, в съответствие с изискванията и основните принципи на Закона за счетоводството; Консултира и дава становища във връзка с прилагането на свързаното с изпълнението на проекта национално и европейско законодателство; Изготвят анализи и оценка за това, дали резултатите от изпълнените дейности/поддейности отговарят на заложените в техническото задание/техническа спецификация функционални и технически изисквания. Подпомага всички членове на екипа за управление на проекта в рамките на своите компетенции . Експерт Информационни технологии Предоставя експертна техническа помощ при подготовката на техническото задание за възлагане на обществената поръчка с предмет „Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на информационна база данни за надзор на пазара“ Анализ и оценка на разработената база данни за съответствието й с определените в заданието функционални и технически изисквания към нея

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

75112100

Описание:

Услуги по управление на проекти за развитие


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Експерт Оперативен мониторинг и обществени поръчки; Експерт Информационни технологии;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

43200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, бул. „Г.М. Димитров“ № 52 А

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всички членове на екипа трябва да притежават подходяща професионална квалификация, необходима за изпълнението на дейностите по проекта и свързана с техните функции и задължения. Те трябва да притежават комуникационни и организационни умения, умения за работа в екип и под напрежение, умения за намиране на нови начини за решаване на проблеми, за рационална преценка на положителните и отрицателните страни на възможните варианти за решение, за аргументиране на предложения и решения. Във всеки един момент от изпълнението на проекта екипът за управление няма да надхвърля 8 души. С оглед на горното изискване на проекта и функционирането на външните експерти като членове на екипа, следва да се има предвид: Във всеки един ден от периода на изпълнение на проекта, изпълнителят трябва да работи само с един експерт, независимо от това, дали последният е експерт Оперативен мониторинг и обществени поръчки или експерт Информационни технологии. Предвидената бройка за външен експерт в екипа за управление на проекта е само 1 (една), като тя може да се заема последователно във времето от различни лица.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертата ще бъде оценена по следната формула: КОi = ПКi х 0.70 + ПЦi х 0.30, където: 1. КОi е комплексната оценка на i-ия участник, където Максималната стойност на КОi е 80 точки. 2. ПКi е показател, отразяващ относителната тежест на качеството на техническата част от офертата. ПКi=ПК1i + ПК2i, където: ПК1i е подпоказател, който оценява степента на съответствие на техническата оферта на участника с целите и очакваните резултати от Техническото задание на Възложителя; ПК2i е подпоказател за оценка на предложената от участника методология за изпълнение на поръчката Подпоказателите за оценка са формирани от следните елементи: • Показател ПК1i се състои от един елемент • Показател ПК2i – се състои от три елемента. ПК2i=ПК2ai+ПК2bi+ ПК2ci, където: ПК2ai е оценка на предложената от участника организация на изпълнението, в това число, разпределение на налични човешки ресурси и отговорности в зависимост от възможните задачи, процес на управление на изпълнението и методи на осъществяване на вътрешен контрол.; ПК2bi е оценка на предложения от участника план на изпълнението, в това число обхват на дейности, изисквания и срокове за изпълнение; ПК2ci е оценка на предложените мерки за преодоляване и предотвратяване на идентифицираните от възложителя рискове. 3. ПЦi е показател, отразяващ относителната тежест на цената на съответната оферта. Максималната стойност на ПЦi е 80 точки и се изчислява по формулата: ПЦi = (Аmin/Аi) х 80, където: - Ai представлява общата цена в лева на съответната оферта, - Аmin представлява най-ниската предложена цена в лева от всички оферти. За нуждите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула, се закръгляват към втория знак след десетичната запетая. Комплексната оценка на офертата се получава, в зависимост от точките, получени по двата ПКi и ПЦi следната формула: КОi = ПКi х 0.70 + ПЦi х 0.30, Офертата, получила най-голям брой точки, се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/01/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДАМТН предоставя достъп по електронен път до документацията за поръчката, съдържаща техническо задание и указания към участниците, образци на документи и методика за оценка на офертите. Тази информация може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://www.damtn.government.bg/, раздел "Профил на купувача" до изтичане на срока на валидност на настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/01/2013