Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Петър Бодльов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173215, E-mail: p.bodlyov@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на сървъри за нуждите на АПИ“. Наличните в АПИ сървъри нямат необходимата изчислителна мощ и дисково пространство, за да поемат разширяването на системата за документооборот и портала за електронно подписани документи. С цел гарантиране на минимално изискуемото качество на работа на информационните системи на агенцията и във връзка с Решение на УС на АПИ за разширяване на внедрената в АПИ системата за документооборот чрез включване на 27 ОПУ и ЦИПТНЕНС към централизираната система, надграждане на системата с безхартиен документооборот с използване на електронни подписи, с възможност за автоматичен обмен на електронно подписани документи между ЦА на АПИ, ОПУ и ЦИПТНЕНС и изграждане на портал за електронно подписани документи е необходимо да бъдат закупени четири броя сървъри – 2 броя SAS и 2 броя SSD. Техническите спецификации на сървърите са съгласно Приложение 14 и Приложение 15 от Документацията.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48820000

Описание:

Сървъри


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

2 броя SAS и 2 броя SSD сървъри

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът да има общ оборот, реализиран сумарно за последните три години (2009, 2010,2011) в размер на не по-малко от 180 000 лева. Доказва се със справка за общия оборот, реализиран от участника за последните три години (2009, 2010,2011), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, както и заверени копия на счетоводните баланси и отчети за приходи и разходи от предходните три финансови години (2009, 2010,2011) Участникът да е изпълнил през последните три години договори с предмет, сходен с предмета на поръчката, като поне един от договорите следва да е на стойност не по малка от стойността на настоящата процедура без ДДС. Доказва се със списък на основните договори с предмет, подобен на предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, както и референции (препоръки) за добро изпълнение на договорите посочени в списъка - заверени от участника копия. Да е сертифициран по ISO 9001:2008 за предмета на поръчката и да има минимум 1 сертифицирани сервиз на територията на град София. Да е сертифициран по ISO 27001:2001 за предмета на поръчката. Доказва се със заверено копие от сертификата. Гаранцията да е от типа следващия работен ден на място и да бъде гарантирана от производителя на оборудването. Производителя да разполага с CALL CENTER за сервизно обслужване на български език, достъпен на безплатен телефон, за регистриране и обработка на сервизните обаждания. Инсталирането на сървърите да бъде извършено от квалифицирани специалисти на производителя. Гаранция – 36 месеца.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/12/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок за изпълнение на поръчката да не е повече от 2 месеца, считано от датата на подписване на договора с Възложителя.Участникът да отговаря на изискванията на чл.46, чл.47 и чл.48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3).Срок на валидност на офертите - 90 дни от датата на подаването им.Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира. Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: -документи по чл.101e от ЗОП; -оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от сумата на договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD Офертата трябва да съдържа: 1. Ценова оферта, съгласно Приложение № 6; 2. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 3. Документ за гаранция за участие в размер на 660 лева в оригинал. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD; 4. Декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 5. Техническа оферта, съгласно Приложение № 5; 6. Оферта, съгласно Приложение № 4; 7. Общ оборот за последните 3 (три) години – Приложение 7; 8. Специфичен оборот от предмет, сходен с предмета на поръчката- Приложение 8; 9. Декларация за запознаване с условията на проекта на договор за обществена поръчка – Приложение № 12; 10. Списък на основните договори, сходни с предмета на поръчката – Приложение 13; 11. Технически спецификации SSD сървъри - Приложение 14. 12. Технически спецификации SAS сървъри- Приложение 15. 13. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III.АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/12/2012