Версия за печат

BG-Банско

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БАНСКО, Област Благоевград, община Банско, град Банско, площад "Никола Вапцаров" 1, За: Сашка Георгиева Въчкова - Зам. Кмет на Община Банско, Република България 2770, Банско, Тел.: 0749 88611, E-mail: sv_bansko@yahoo.com, Факс: 0749 88633

Място/места за контакт: Сашка Георгиева Въчкова - Зам. Кмет на Община Банско

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bansko.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bansko.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Услуги по премахване на неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали огради, гаражи, второстепенни, селскостопански и временни постройки, септични ями, канализационни съоръжения и насаждения на територията на Община Банско, съгласно чл.195, ал.5 от ЗУТ, както и сгради съгласно чл. 195, ал. 6 от ЗУТ; извозване и съхраняване на строителни отпадъци и материали от премахване на строежи, съгласно чл.225, ал.1 от ЗУТ при изпълнение на заповеди на ДНСК, съгласно чл.11, ал.3 от Наредба №13/23.06.2001 год. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК, свързано с необходимостта от обезпечаване на сигурност, безопасност на движението, здравна хигиена, , естетичност, чистотата и спокойствието на гражданите на територията на Община Банско; премахване на незаконни строежи съгласно чл. 57а и чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Премахване на неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали огради, гаражи, второстепенни, селскостопански и временни постройки, септични ями, канализационни съоръжения и насаждения на територията на Община Банско, съгласно чл.195, ал.5 от ЗУТ, както и сгради съгласно чл. 195, ал. 6 от ЗУТ 2. Извозване и съхраняване на строителни отпадъци и материали от премахване на строежи, съгласно чл.225, ал.1 от ЗУТ при изпълнение на заповеди на ДНСК, съгласно чл.11, ал.3 от Наредба №13/23.06.2001 год. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК, свързано с необходимостта от обезпечаване на сигурност, безопасност на движението, здравна хигиена, , естетичност, чистотата и спокойствието на гражданите на територията на Община Банско 3. Премахване на незаконни обекти съглано чл. 57а от ЗУТ 4. Премахване на незаконни строежи съгласно чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Банско

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците могат да подават само една оферта, не се приемат варианти на оферти. Представянето на варианти на офертите или на втора оферта е основание за отстраняване от участие. Офертата задължително трябва да съдържа: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата; 2. Административни сведения по образец;3.Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката – попълва се Образец № 3;4.Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката – попълва се Образец № 4; 5. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – попълва се Образец № 5;6. Регистрационни документи на участника: Представя се удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър – за юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице следва да приложи нотариално заверен учредителен акт на обединението. Физическите лица, включени в състава на обединения представят копие на документ за самоличност. Юридическите лица, включени в състава на обединения, представят удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (за юридическо лице) или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, в официален превод*. 7. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на платежния документ/вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие; 8. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2, 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5 т. 2 от ЗОП - по образец;10. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, т. 2a и т. 5 от ЗОП - по Образец;10. Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП - по образец; 11. Документ за регистрация по ЗДДС (ако участника е регистриран по ЗДДС) – представя се заверено копие; 12. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника13.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка 14.) Декларация за участието на подизпълнители 15.Декларация от подизпълнител 16.Декларация от членовете на обединението – попълва се Образец № 14; Когато се предвижда участие на подизпълнители, за тях трябва да представят документите съгласно чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 11 от Закон за обществените поръчки (ЗОП); Минималните изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. 17. Срок за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на Възложителя. 18. Срок на валидност на офертата, не по малко от 90 дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: КО = П1 + П2 + П3 +П4, където: П1 - Срок за реагиране при заявка на Възложителя с тежест 10 точки П2 - Единични цени за посочени от възложителя видове работи с тежест 40 точки П3 - Единични цени за видове механизация с тежест 30 точки П4 - Единични цени за видове автотранспорт с тежест 20 точки Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/12/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Указанията и изискванията за изпълнение на поръчката, техническата спецификация, методиката за оценяване и образците на документите са публикувани на интернет адреса на община Банско - www.bansko.bg. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо, с обратна разписка. Подава се в Общинска администрация – Банско, служба “Деловодство” до 16:00 часа на 21.12.2012 г., като върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, трябва да бъде написано името на фирмата, която подава офертата и поръчката, за която участва участникът.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/12/2012