Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: инж. Румен Стоилов, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611232, E-mail: rstoilov@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на застрахователни услуги” Застрахователните услуги включват: 1. Застраховка „Гражданска отговорност” на упълномощените водачи на МПС, собственост на Община Сливен; 2. Застраховка “Каско на МПС”- клауза “Пълно каско” на автомобилите, собственост на Община Сливен; 3. Доброволната застраховка “Злополука” на местата в МПС, собственост на Община Сливен; 4. Имуществено застраховане на сгради публична общинска собственост, машини, съоръжения и оборудване. Застрахователните услуги ще се извършват след заявка на Възложителя. Подробна информация за застрахователните услуги, предмет на обществената поръчка се съдържа в Техническото задание – Приложение № 1 към документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Сгради публична общинска собственост, машини, съоръжения и оборудване и МПС, собственост на Община Сливен.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участника представя следните документи: 3.1. Данни за участника - Образец № 1; 2. Документи за регистрация, както следва: 2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 3. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 2; 4. Предлагани от участника общи условия за застраховката/ите на поръчката. 5. Заверено копие на Лиценз/Разрешение за извършване на застрахователна дейност съгласно Кодекса за застраховането с предмет, съответстващ на предмета на поръчката; 6. Ценово предложение - Образец № 3; 7. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции; 8.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3. Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3. Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Показател Ц – „Предложена цена” - тежест 90%; 1.1. Подпоказател: Ц1 – Предлаган годишен размер на застрахователната премия, при четири вноски, за застраховка «Гражданска отговорност» - тежест 25 точки, в т.ч.: 1.1.1. Ц1.1 – Предлаган годишен размер на застрахователната премия, при четири вноски, за застраховка «Гражданска отговорност», за територията на Република България - тежест 15 точки; 1.1.2. Ц1.2 – Предлаган годишен размер на застрахователната премия, при четири вноски, за застраховка «Гражданска отговорност», за територията на Република България и ЕС - тежест 10 точки; 1.2. Подпоказател: Ц2 - Застрахователна премия при разсрочено плащане на 4 вноски, за застраховка „Каско на МПС”- клауза “Пълно каско” - тежест 15 точки; 1.3. Подпоказател:Ц3 - Тарифна ставка в %, при застрахователна сума за 1 (едно) място 1 000,00 лева, за застраховка „Злополука” на местата в МПС - тежест 10 точки; 1.4. Подпоказател: Ц4 - Тарифна ставка в % за застраховане на сгради публична общинска собственост, машини, съоръжения и оборудване - тежест 50 точки; 2.Показател С – Срок за изплащане на застрахователно обезщетение, след датата на постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер (по предложение на участника в календарни дни) - тежест 10%.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/12/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http: //www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/12/2012