Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Петър Бодльов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173215, E-mail: p.bodlyov@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Разработка на модул за редактиране на геопространственни данни”. Нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура” изискват разширение на функционалностите на наличната географска информационна система за пространствен модел на Републиканската пътна мрежа върху наличната софтуерна платформа, включваща базов ГИС софтуер ArcGIS 10 (ArcGIS for Server Enterprise Advanced, ArcGIS for Desktop Standard (ArcEditor), Extensions), СУБД – MS SQL 2008, Web сървър – IIS, Операционни системи Windows Server 2008 Standard R2 за сървърите и Windows 7 за работните станции, Web браузъри IE. Наличните географски данни за пътната инфраструктура са обединени в единна координатна система (WGS 84, зона 35). Инсталирано е и фукнционира уеб базирано приложение за достъп до данните за пътната инфраструктура от потребители в централната администрация на АПИ, специализираните звена, областните пътни управления и др. Достъпът до данните включва графична визуализация на обектите и съоръженията и предоставяне на информация за ограничен брой технически и експлоатационни характеристики, уточнени преди разработването. Целта на поръчката е в системата да бъде включен нов модул за редакция на данните. Модулът да бъде базиран върху наличния базов десктоп ГИС софтуер - ArcEditor 10.0. Изпълнителят трябва да разработи в допълнителнение към наличната система следните функционалности за различните приложения: •Модул за редакция на данните в базата от данни на съществуващото Уеб приложение за достъп до данните на АПИ; •Функционални изисквания към модула за редакция на уеб приложението за достъп до данните на АПИ; •Организиране на обучение. Подробното описание на техническите спецификации е съгласно Приложение 16 от Документацията публикувана на сайта на АПИ

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Разработка на модул за редактиране на геопространственни данни

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците могат да бъдат български или чуждестранни физически и/или юридически лица, които са извършвали подобен вид поръчки и разполагат с необходимия опит за извършване на услугата. Участниците да представят удостоверения за актуално състояние или ЕИК, за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице документ за самоличност. Участникът да има общ оборот, реализиран сумарно за последните три години (2009, 2010,2011) в размер на не по-малко от 180 000 лева. Доказва се със справка за общия оборот, реализиран от участника за последните три години (2009, 2010,2011), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, както и заверени копия на счетоводните баланси и отчети за приходи и разходи от предходните три финансови години (2009, 2010,2011) Участникът да е изпълнил през последните три години договори с предмет, сходен с предмета на поръчката, като поне един от договорите следва да е на стойност не по малка от стойността на настоящата процедура без ДДС. Доказва се със списък на основните договори с предмет, подобен на предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, както и референции (препоръки) за добро изпълнение на договорите посочени в списъка - заверени от участника копия. Участникът трябва да притежава сертификат за система за управление на качеството ISO 9001:2000/8 или еквивалентен с обхват, включващ разработка на географски информационни системи За изпълнение на поръчката участникът следва да осигури поне двама експерта, сертифицирани от производителя на ArcGIS платформа, с опит в разработката на минимум две ГИС системи. Да осигури сертифициран учебен център за обучение и двама сертифицирани ArcGIS преподаватели. Гаранционно обслужване минимум 24 месеца. Срок за изпълнение на поръчката да не е повече от 2 месеца, считано от датата на подписване на договора с Възложителя. Учасника следва да представи гаранция за участие в размер на 660 лева под формата на банкова гаранция или паричен депозит.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/12/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В условията на договора е предвидено 100% авансово плащане срещу банкова гаранция. Срок на валидност на офертите - 60 дни от датата на подаването им. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира. Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: -документи по чл.47, ал.1,т.1 от ЗОП и декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП; -оригинал на гаранция за изпълнение на поръчкатав размер на 3% от сумата на договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD Офертата трябва да съдържа: 1. Ценова оферта, съгласно Приложение № 6; 2. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 3. Документ за гаранция за участие в оригинал. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD; 4. Декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 5. Техническа оферта, съгласно Приложение № 5; 6. Оферта, съгласно Приложение № 4; 7. Общ оборот за последните 3 (три) години – Приложение 7 8. Специфичен оборот от предмет, сходен с предмета на поръчката- Приложение 8 9. Декларация за запознаване с условията на проекта на договор за обществена поръчка – Приложение № 12; 10. Банкова гаранция за авансово плащане – Приложение 13. 11. Списък на експертите, сертифицирани от производителя на ArcGIS платформа, с опит в разработката на минимум две ГИС системи - Приложение 14. 12. Списък на основните договори, сходни с предмета на поръчката – Приложение 15; 13. Технически спецификации - Приложение 16. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценовата оферта, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/12/2012