Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Столична община, ул. "Московска" №33, За: Станислава Цветкова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377530, E-mail: s.tsvetkova@sofia.bg, Факс: 02 9377561

Място/места за контакт: ул. "Париж" №3, партер, стая №6, дирекция "ОПК"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: www.sofia.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка, инсталиране и конфигуриране на актуални версии на Novell продукти: 1 бр. Novell Open Enterprise Server и 300 бр. Novell Open Workgroup Suite и обучение на системни администратори на Столична община за работа с продуктите.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. 1 бр. Novell Open Enterprise Server ; 2. 300 бр. Novell Open Workgroup Suite;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

79200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Столична община, ул. "Московска"№33

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към участниците: 1.1. Минимални изисквания за икономическо и финаснсово състояние: а) През последните три приключили финансови години (2009, 2010 и 2011 г.) участникът да има изпълнени договори/доставки, подобни с предмета на настоящата обществена поръчка, на обща стойност минимум 95 000 (деветдесет и пет хиляди) лева в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 1.2. Минимални изисквания за технически възможности: а) Участникът да има опит в областта на предмета на поръчката. През последните 3 (три) години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) да е изпълнявал най-малко 3 (три) договора/доставки с предмет подобен на предмета на настоящата обществена поръчка; б) Участникът да е партньор на Novell; в) Участникът да има технически възможности и да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на дейностите от поръчката, като докаже наличие на минимум 1 (един) сертифициран Novell специалист; 2. Изисквания към изпълнението на поръчката: 2.1. Максималният срок за доставката е 5 работни дни, считано от датата на регистрация на сключения договор в деловодната система на Столична община. 2.2. Срокът за инсталиране и конфигуриране на продуктите е 20 работни дни след извършване на доставката. 2.3. Срокът за провеждане на обучение на системни администратори на Столична община за работа с продуктите е до 10 работни дни след приключване на инсталациите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/12/2012 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Всяка оферта трябва да съдържа: 1.1. Административни сведения за участника- Образец №1; 1.2. Ценово предложение- Образец №2; 1.3. Като доказателство за съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, точка 1.1(а), се представят следните документи: - Декларация за оборота от доставки на софтуерни продукти през 2009, 2010 и 2011 г. (Образец № 3) 1.4. Като доказателство за съответствие с изискванията за технически възможности се представят следните документи: - доказателство по точка 1.2(а)- списък-декларация на основните договори/доставки за изпълнение на поръчки - подобни на предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните три години (2009, 2010 и 2011 г.), като се посочват възложители, адреси, контакти (актуален телефон за връзка и отговорни лица), стойностите и датите, придружен от референции за посочените в списъка договори/доставки- Образец № 4; - доказателство по точка 1.2(б)- копие на валиден към датата на подаване на офертата документ (писмо, сертификат или друг документ), доказващ че участникът е партньор на Novell; - доказателство по точка 1.3(в)- Списък-декларация, професионални автобиографии и копия от сертификати/дипломи на посочените в списъка лица- Образец № 5; 1.5. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчкиОбразец №6; 1.6. Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки Образец №6-1; 2. Oбразци №1, №2, №3, №4, №5,№6, №6-1 за настоящата обществена поръчка, са публикувани на интернет адреса на Столична община- www.sofia.bg (в секцията Електронна община, раздел "Профил на купувача/Обществени поръчки"). 5. Срокът на валидност на офертата не трябва да бъде по-кратък от 60/шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. 6. Офертата в настоящата обществена поръчка се представя на български език, а документите, които са на чужд език се представят в превод на български език. 7.Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик на ул. „Московска” №33, фронт-офис, в срока указан в настоящата покана. 8. Участник, чиято оферта не отговаря на посочените в настоящата покана изисквания няма да бъде разглеждана! 9. При подписване на договора, задължително се представя свидетелство за съдимост, декларация по чл.47, ал.5, документ за регистрация на участника, съгласно изискванията на националното му законодателство и документ за гаранция за изпълнение в размер на 2% от стойността на договора в една от следните форми: - банкова гаранция или - парична сума, внесена по банков път на името на Столична община, Дирекция “Финанси” по една от следните сметки: Сметка в лв (BGN) IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301 BIC Code: SOMBBGSF Наименование на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. ''Врабча'' № 6. Прогнозната стойност е с включен ДДС. За въпроси, свързани с техническата част към настоящата публична покана, моля обърнете се към Янка Никодимова, главен експерт в отдел "Изчислителен център на СО", тел: 029377-375

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/12/2012