Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: Ваня Шишкова, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611223, E-mail: vshishkova@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изкопаване на гробни места с багер, допълнителни изкопни и заравнителни работи в гробищните паркове, на територията на гр. Сливен, през 2013 година” Дейностите ще се извършват на територията на гробищните паркове „Ново гробище”, „Ново село” и „Клуцохор”. Изкoпът за 1 /едно/ гробно място трябва да отговаря на следните изисквания: ширина – 0.80 м., дълбочина – 1.80 м., дължина – 2.20 м. Възлагат се и допълнителни изкопни и заравнителни работи в гробищните паркове.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

98371000

Описание:

Услуги на гробищни паркове и крематориуми


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

На територията на трите гробищни парка в гр. Сливен ежемесечно се извършват средно по 100 погребения, като тенденцията последните две години е на увеличаване броя на погребенията.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, гр. Сливен, гробищни паркове: „Ново гробище”, „Ново село” и „Клуцохор”

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участника представя следните документи: 1. Данни за участника - Образец № 1; 2. Документи за регистрация, както следва: 2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 3. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 2; 4. Ценово предложение - Образец № 3; 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 5. Декларация за отсъствие на обстоятелството по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП; 6. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка – Образец № 6. Участникът трябва да притежава следното минимално оборудване: багер – 1 брой. Декларацията следва да е придружена с документ за собственост, договор за наем и/или лизинг и/или ползване. Забележка: Горивото и другите консумативи свързани с изпълнението на поръчката са за сметка на участника; 7.Списък на лицата, отговарящи за изпълнението на обществената поръчка. Към списъка следва да се приложат документи, удостоверяващи правоспособността на лицата водачи на багера; 8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 7; 9. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции; 10.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 8, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предложена цена за изкопаване на 1 (едно) гробно място с багер, съобразно условията на документацията за участие - тежест 70 точки; 2.Предложена цена за допълнителни изкопни и заравнителни работи, за 1 (един) моточас - тежест 30 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/12/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http: //www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/12/2012