Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Петър Бодльов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173215, E-mail: p.bodlyov@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка чрез покупка на високо проходими автомобили за нуждите на АПИ”. Предмета на настоящата поръчка е закупуването на 2(два) броя високопроходими автомобила. АПИ управлява републиканската пътна мрежа,коята включва автомагистрали и пътища І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти клас с дължина общо 19 512,252 км, в това число и 27 ОПУ, които стопанисват, поддържат, правят ежедневен контрол, мониторинг и наблюдение, транспортиране на знаци, стойки, конзоли и др. пътни съоръжения на големи разстояния до различни участъци в района, който стопанисват. Поддържането на републиканската пътна мрежа в добро експлоатационно състояние, през която преминават особено значими за страната ни и за Европейския съюз транспортни артерии, изисква постоянно наблюдение, както и извършване на нетърпящи отлагане дейности по поддържането им, и е необходим постоянен контрол на работата на изпълнителите относно изпълнение на количествените показатели, качеството, спазването на мерките и мероприятията за недопускане на трудови злополуки и ПТП с непредвидими последици. Често възникват непредвидени инциденти – свлачища, промяна профила на пътната настилка, банкети, окопи и др. изискващи незабавна реакция и вземане на решение за предотвратяване на опасността от загубата на човешки животи и унищожаването на скъпа техника. Необходимо е обновяване автопарка, тъй като част от наличния е морално остарял и негоден за употреб, поради което се затруднява извършването на горецитираните дейности.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34110000

Описание:

Леки автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на 2 броя високопроходими автомобила

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците могат да бъдат български или чуждестранни физически и/или юридически лица, които са извършвали подобен вид поръчки и разполагат с необходимия опит за извършване на услугата. Участниците да представят удостоверения за актуално състояние или ЕИК, за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице документ за самоличност. Автомобилите да бъдат със следните спецификации: • 1 брой товарен автомобил – за превоз на знаци, мантинели, инструменти и малогабаритна техника за нуждите на ОПУ при аварийни ситуации и извънредна пътна обстановка, задвижване - 4х4 – високопроходим; • 1 брой пикап с товаримост 1000кг. - отворено багажно отделение, задвижване - 4х4 – високопроходим. Автомобилите да са с обем на двигателя – не по малко от 2000 куб.см., бензин с газова уредба, 4 цилиндров с два разпределителни вала. Гаранцията за автомобилите, предлагана от Изпълнителя да е минимум 50000 километра или 2 години. Срок за изпълнение на поръчката да не е повече от 2 месеца, считано от датата на подписване на договора с Възложителя. Учасника следва да представи гаранция за участие в размер на 660 лева под формата на банкова гаранция или паричен депозит.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/12/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В условията на договора е предвидено 100% авансово плащане срещу банкова гаранция. Срок на валидност на офертите - 90 дни от датата на подаването им. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира. Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: -документи по чл.47, ал.1,т.1 от ЗОП и декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП; -оригинал на гаранция за изпълнение на поръчкатав размер на 3% от сумата на договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD Офертата трябва да съдържа: 1. Ценова оферта, съгласно Приложение № 6; 2. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 3. Документ за гаранция за участие в оригинал. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD; 4. Декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 5. Техническа оферта, съгласно Приложение № 5; 6. Оферта, съгласно Приложение № 4; 7. Декларация за запознаване с условията на проекта на договор за обществена поръчка – Приложение № 12; 8. Банкова гаранция за авансово плащане – Приложение 13. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценовата оферта, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/12/2012