Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: Димитър Андонов, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611262, E-mail: d.andonov66@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Разработване на стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация гр. Сливен”. Разработване на стратегическа шумова карта е определянето на степента на шумовото натоварване в околната среда чрез измерване, оценка и картотекиране на шумовите нива в околната среда. Тази стратегическа шумова карта ще позволи акустичното планиране чрез разработването на плановете за действие въз основа на резултатите от картотекирането с оглед предотвратяване и намаляване на шума в околната среда, най-вече в случаи, при които превишаването на стойностите на даден показател за шум може да предизвика вредно въздействие върху здравето на хората, или за запазване стойностите на показателите за шума в околната среда в районите, в които стойностите не са надвишени. Крайната цел е създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда от шум, чрез разработването и прилагането на интегриран подход и мерки за неговото избягване, предотвратяване или намаляване. Стратегическата карта за шум представлява план-карта на агломерацията, върху която се нанасят шумовите нива от транспорта /автомобилен, железопътен и въздушен/, от промишлени дейности и от други източници на шум. Определят се районите с констатирано превишаване стойностите на показателите за шум, които могат да предизвикат вредно въздействие върху здравето на хората. Стратегическата карта за шум ще се използва за: определяне приоритетните проблеми и разработване на планове за действие, относно намаляване на шумовото натоварване; основа за провеждане мониторинг на шума в околната среда; избор на най-подходящо решение за предотвратяване и намаляване на шума чрез оценка на различни варианти; предпоставка за извършване на реална оценка за въздействието на шума в околната среда, чрез възможност за определяне влиянието на различните източници на шум върху произволно избрана точка от картата; източник на информация за гражданите; източник на данни, които се предоставят на международни организации. Подробна информация за обществената поръчка се съдържа в Техническото задание – Приложение № 1, към документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90742000, 90742300

Описание:

Услуги, свързани с шумовото замърсяване
Услуги по наблюдение и отчитане на шумовото замърсяване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Да се разработи Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Сливен, включваща обща (комбинирана) стратегическа карта, отчитаща шумовите нива в резултат от действието на всички източници на шум, както и отделни стратегически карти за шум, съответно от автомобилния и железопътния транспорт и от промишлени дейности: Карти със следните шумови показатели (шумова карта, която показва общото шумово замърсяване от всички източници на шум, както и отделни карти за основните източници: пътен трафик, ж. п. трафик, промишлени източници): -Денонощен показател на шум – L24 в следните зони: 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; >75 dB(A); - Нощен показател на шум – Lнощ, в следните зони: 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; >70 dB(A) Стратегически шумови карти, където граничните стойности на шума за описаните по-горе шумови показатели са надвишени (т. нар. конфликтни карти за основните източници: пътен трафик, ж.п. трафик, промишлени източници): - шумов показател L24; - шумов показател Lнощ. Карти за броя жители, които живеят в сгради, в райони изложени на един от следните показатели: - шумов показател L24: 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; >75 dB(A); - шумов показател Lнощ: 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; >70 dB(A). Да се посочат методите за изчисление, като се препоръчва използването на изчислителните методи за оценка на показателите за шум, съгласно Приложение II, т.2.2. на Директива 2002/49/ЕС; Разработената Стратегическа шумова карта задължително трябва да съдържа следната текстова информация: 1. Общ брой жители, които живеят в сгради, в райони изложени на един от следните показатели: - денонощен показател на шум – L24 в следните зони: 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; >75 dB(A); - нощен показател на шум – Lнощ, в следните зони: 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; >70 dB(A). като нивото на шума е приведено - при фасадите, на 4 m височина от земята (отделни карти за основните източници: пътен трафик, ж. п. трафик, промишлени източници); 2. Общ брой жители, които живеят в сгради със специална шумоизолация, в случай, че е налична такава информация – изложени на един от следните показатели: - денонощен показател на шум – L24 в следните зони: 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; >75 dB(A); - нощен показател на шум – Lнощ, в следните зони: 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; >70 dB(A). като нивото на шума е приведено - при фасадите, на 4 m височина от земята (отделни карти за основните източници: пътен трафик, ж. п. трафик, промишлени източници); 3. Информация за броя на жилищата, детски, лечебни, учебни, научноизследователски заведения в определен район, които са изложени на нива на шум над граничните стойности на показателите за шум: - денонощен показател на шум – L24 в следните зони: 45-49, 50-54; 55-59; 60-64, 65-69, 70-74, >75 dB (A); - нощен показател на шум – Lнощ, в следните зони: 35-39; 40-44; 45-49; 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70 dB(A). 4. Информация, доколко основните пътища и основните ж.п. линии допринасят за високите стойности на показателите за шум, на които са подложени жителите. Отразяването на шумовите нива върху стратегическата карта за шум да се-осъществи, като участъците условно да се оцветяват според нивата на шума, както следва: -под 35 dB(А)– светлозелено; -от 35 до 40 dB(А) – зелено; -от 40 до 45 dB(А) – тъмнозелено; -от 45 до 50 dB(А) – жълто; -от 50 до 55 dB(А) – охра; -от 55 до 60 dB(А) – оранжево; -от 60 до 65 dB(А) – червено; -от 65 до 70 dB(А) – виненочервено; -от 70 до 75 dB(А) – лилаво; -от 75 до 80 dB(А) – синьо; -над 80 dB(А) – тъмносиньо Стратегическата карта за шум в околната среда на агломерация Сливен трябва да бъде разработена при съблюдаване на всички изисквания, регламентирани в Наредбата за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие Всички карти и резултати от тях трябва да се предоставят в 5 екземпляра на хартиен носител, както и в електронен формат (CD).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят трябва да е напълно запознат с изискванията на: Закона за защита от шума в околната среда ( ДВ.бр. 74/2005 г.); Директива 2002/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда; Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие (ДВ. бр.70 / 2006 г.); Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ бр.34/2000 г.); Наредба № 2/05.04.2006 г. (Дв.бр.37/2006 г.) за дейността на Националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и представяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда; Наредба № 6 /26.06.2006 г.(Дв. бр.58/2006) за показателите за шум в околната среда, отчитаща степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методи за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на хората; Наредба № 3/25.04.2006 г. (ДВ, бр. 38/09.05.2006 г) за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на регистрите на агломерациите, основните пътища, железопътни линии и летища в страната; При разработването на стратегическата карта за шум да се ползва и „Ръководството за добра практика за изготвяне на стратегически шумови карти и представяне на свързаните данни за шумова експозиция” (Официален доклад на Работната група към Европейската Комисия по прилагане на „Европейска шумова Директива”), предоставено от „Българската Асоциация за Обществен Контрол и Управление на Шума“ (БАУКУОШ). Изпълнителят трябва да предостави услугите, предмет на настоящото задание в уговорения вид и срок. Заплащането на дейностите ще се извършва съгласно условията на проекта на договор. В офертата си участника представя следните документи: 1. Данни за участника - Образец № 1; 2. Документи за регистрация, както следва: 2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 3.Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката-Образец № 2; 4. Ценово предложение Образец № 3; 5.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – Образец № 4; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – Образец № 5; 7. Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) - Образец № 6; 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 7; 9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 8; 10. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции. 11. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Към документацията е приложен Образец № 9 - Проект на договор, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предложена цена - тежест 60 точки. 2. Срок за изпълнение - тежест 40 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/12/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http: //www.sliven.bg - Обществени поръчки - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/12/2012