Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Петър Бодльов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173215, E-mail: p.bodlyov@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изработване на Изходни данни за проектиране на обекти: Път ІІІ-9004 „Варна - Белослав - Разделна - Падина – Житница“ участък от км 18+212 до км 21+190,участък от км 24+200 до км 25+600, участък от км 27+475 до км 42+000; Път ІІІ-904 „Старо Оряхово - Долен чифлик - Гроздьово“ участък от км 0+000 до км 17+400, участък от км 23+403 до км 29+970, участък от км 36+205 до км 41+739; Път ІІ-29 „Варна – Добрич“ от км 20+470 до км 23+242.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изработване на Изходни данни за проектиране наПът ІІІ-9004 „Варна - Белослав - Разделна - Падина – Житница“ участък от км 18+212 до км 21+190,участък от км 24+200 до км 25+600, участък от км 27+475 до км 42+000; Път ІІІ-904 „Старо Оряхово - Долен чифлик - Гроздьово“ участък от км 0+000 до км 17+400, участък от км 23+403 до км 29+970, участък от км 36+205 до км 41+739; Път ІІ-29 „Варна – Добрич“ от км 20+470 до км 23+242

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Целта на поръчката е подготовка на Изходни данни за изработване на технически проекти за основен ремонт (рехабилитация), включващи информация за състоянието и носимоспособността на пътни обекти, с които ще се кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” 2014-2020. 1.Изходните данни трябва да съдържат следната информация: •данни за движението, предоставени от Възложителя; •километрично положение на характерни точки; •необходим еластичен модул; •носимоспособност на настилката; •състоянието на отводняването; •данни за вида, количеството и местоположението на повредите по настилката; •данни за равността на пътното покритие, предоставени от Възложителя; •предписания за възстановяване на пътната настилка; •данни за съоръженията в пътния участък 2.Предметът на обществената поръчка включва и задължението на Изпълнителя да извършва следните дейности, които са свързани с изработването на проекта и представляват условие, следствие или допълнение към него: 2.1. Извършване на съгласуване на Изходните данни с Централен институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти (ЦИПТНЕНС) към АПИ. 2.2. Отстраняване за своя сметка на недостатъците на Изходните данни, установени в хода на извършване на проверките от Възложителя, ЦИПТНЕНС. 2.3. Поемане на отговорност за качеството на Изходните данни, която Изпълнителят ще обезпечи като при сключване на договора предостави на Възложителя Гаранция за изпълнение на договора размер на 3% от стойността на договора. При изработването на Изходните данни следва да се спазват: Методика за измерване и оценка на носимоспособността на пътните настилки”, както и „Норми за проектиране на пътища”, стандарти, технически указания и др. документи, на които следва да отговаря проектната документация. Участник в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация: Да притежава Сертификат за акредитация – Орган за контрол от вида „С” за изпитване и контрол на строителни материали и продукти. Общо за последните 3 (три) години, считано от датата на представяне на офертите, да е изработил Изходни данни за проектиране, включващи измервания на носимоспособност на автомагистрали и пътища І, ІІ и ІІІ клас от Републиканската пътна мрежа на България или на автомагистрали и пътища с идентични характеристики извън България с дължина най-малко 30 (тридесет) км.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/12/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок за изпълнение на поръчката да не е повече от 20 календарни дни. Срокът започва да тече от Датата на подписване на договора и е до Датата на предаване на Възложителя на изготвените Изходни данни. В случай, че ЦИПТНЕНС има забележки по Изходните данни, Изпълнителят се задължава да ги отстрани в рамките на срок, посочен от ЦИПТНЕНС и окончателно да предаде по два екземпляра от Изходните данни за всеки обект. Участникът да отговаря на изискванията на чл.47 и чл.48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3). Срок на валидност на офертите - 90 дни от датата на подаването им. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира. Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: -документи по чл.47, ал.1 и 2 от ЗОП; -оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD Офертата трябва да съдържа: 1. Ценова оферта, съгласно Приложение № 6; 2. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 3. Документ за гаранция за участие в размер на 600 лева в оригинал. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD; 4. Декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 5. Техническа оферта, съгласно Приложение № 5; 6. Оферта, съгласно Приложение № 4; 7. Списък на изработените Изходни данни за проектиране, включващи измервания на носимоспособност на автомагистрали и пътища І,ІІ и ІІІ клас от Републиканската пътна мрежа на България или на автомагистрали и пътища с идентични характеристики извън България с дължина най-малко 30 (тридесет) километра, изпълнени през последните 3 години, считано от крайната датата на представяне на офертата, съгласно Приложение №7; 11. Декларация за запознаване с условията на проекта на договор за обществена поръчка – Приложение № 12; 12. Технически данни - по предмета на поръчката – Приложение 13 13. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/12/2012