BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД, ул."Д-р Тодор Стоянович" №15, За: Петя Александрова, България 6003, Стара Загора, Тел.: 042 600959, E-mail: oncosz@abv.bg, Факс: 042 600959

Място/места за контакт: Ръководител финансов отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.oncosz.com.

Адрес на профила на купувача: http://oncosz.com/?page_id=558.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на тъканен процесор /хистокинет/ за нуждите на отделение "Клинична патология" в "КОЦ - Стара Загора" ЕООД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33124100

Описание:

Уреди за диагностика


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 брой

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

"Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД, ул."д-р Тодор Стоянович" №15

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предмет на настоящата процедура е доставка на 1 /един/ брой тъканен процесор /хистокинет/ за нуждите на отделение "Клинична патология". Той трябва да бъде новопроизведен /през 2012г./ и неупотребяван. Изискванията към техническата му характеристика са посочени в нарочна Спецификация, неразделна част от документацията. Апаратът следва да е пуснат на пазара и/или в действие съобразно изискванията на Закона за медицинските изделия. Апаратът следва да притежава: - нанесена "СЕ" маркировка / декларация за съответствие; - нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се изисква от действащото законодателство/ декларация за съответствие; - инструкция за употреба - на български език. Възложителят разполага с ограничен финансов ресурс, поради което няма да се разглеждат оферти с предложена цена равна или по-висока от 50 000лв./петдесет хиляди лева/ без ДДС. Допустимото авансово плащане е до 20% от цената без ДДС. Доставката на апарата следва да се извърши в срок до 30 дни от подписване на договора за него. Гаранционния срок - не по-къс от 12 месеца от пускане в експлоатация. - Оферентът трябва да представи: 1.Оферта по образец - попълнена, подписана и подпечатана. 2.Ценова оферта по образец-попълнена, подписана и подпечатана. 3.Удостоверение за вписване в Търговски регистър на Агенцията по вписванията, издадено след 01.12.2012г. 4.Декларация по образец по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП - подписана и подпечатана. 5.Декларация по образец за приемане на условията в проекта на договор - подписана и подпечатана. 6.Действащо разрешение и/или удостоверение за търговия на едро по Закона за медицинските изделия, относно оферирания апарат. 7.Сертификат (документ за упълномощаване) за извършване на монтаж на гаранционен и следгаранционен сервиз издаден от фирмата - производител в полза (на името) на оферента или лицето, осъществяващо сервизната (монтажната) дейност. Ако документът е издаден на чужд език той следва да бъде придружен с превод на български език. Ако сервизирането (монтирането) на медицинския апарат се осъществява от лице, различно от оферента, следва да бъде представен и писмен договор, уреждащ отношението помежду им за времето на монтажа и предложения гаранционен срок в офертата. 8.Валиден Сертификат по ISO 13485 : 2003 или аналогичен за производителя на оферирания апарат. Ако е издаден на чужд език следва да бъде придружен с превод на български език. 9.Валиден сертификат по ISO 9001 : 2008 или аналогичен на оферента. Ако е издаден на чужд език следва да бъде придружен с превод на български език. 10.Най-малко 3 референции за оферирания апарат от лечебни заведения.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/12/2012 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация, свързана с публичната покана може да бъде изтеглена от официалната страница на "КОЦ - Стара Загора" ЕООД на адрес www.oncosz.com и по-конкретно в меню "Профил на купувача", подменю "Публични покани" на адрес http://oncosz.com/?page_id=558

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/12/2012