Версия за печат

BG-Пазарджик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЗОК Пазарджик, ул. "11 Август" №2, За: Димитър Евлогиев, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 402103, E-mail: pazardjik@nhif.bg, Факс: 034 402107

Място/места за контакт: РЗОК Пазарджик

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/63.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обслужване на персонала на РЗОК Пазарджик от служба по трудова медицина. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА 1. Изпълнение на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина залегнали в Наредба № 3 (обн. ДВ, бр.14/2008г). 2. Конкретни параметри на услугата, извършвана от СТМ: 2.1. Изпълнение на дейностите по чл. 25 "а" от ЗЗБУТ, съгласно условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина залегнали в Наредба № 3 (обн. ДВ, бр. 14/2008 г.) 2.2 Измерване на параметрите на работната среда включват конкретно: Осветеност – максимум до 22 работни помещения, гръмозащита, и заземителна уредба. 2.3 Профилактични прегледи и изследвания–при офталмолог – до 69 човека,–преглед при гинеколог за жените с вземане и изследване на цитонамазка – до 56 жени, –ехография на млечни жлези – до 56 жени, –Лабораторни изследвания /ПКК, СУЕ, кръвна захар/ - до 69 човека.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обслужване на служителите на РЗОК Пазарджик от служба по трудова медицина - 69 служители. Измерване на параметрите на работната среда: Осветеност – максимум до 22 работни помещения,; Състояние на елементите на заземителната уредба и гръмозащита. Възложителят заплаща реално извършените прегледи от офталмолог, гинеколог с вземане и изследване на цитонамазка, ехографско изследване на млечни жлези и лабораторни изследвания /ПКК, СУЕ, кръвна захар/ и реално извършените измервания на параметрите на работната среда.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК Пазарджик

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към кандидатите: 1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по ТЗ или ЗК или ЗЮЛНЦ за обслужване на работещи. 2. СТМ да са регистрирани в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ. 3. Да са регистрирани като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 4. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документ за регистрациите си. 5. Кандидатите, следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, административни сведения и декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложения № 2-7). 7. Всеки кандидат следва да представи договор с медицински център, в който да бъдат извършени профилактичните прегледи и изследвания по т. 2.2 в раздел ІІ от технически изисквания и указания за офериране. 8. Договор с лицензирана лаборатория за измерване на параметрите на работната среда т. 2.3 в раздел ІІ от техническите изисквания и указания за офериране или декларация за ползване на подизпълнител (Приложение № 6), в случай, че СТМ няма такъв. 9. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/12/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/12/2012