Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" 1, За: инж. Румен Стоилов, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611232, E-mail: rstoilov@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа и обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”. Подробна информация за обществената поръчка се съдържа в Техническо задание – Приложение № 1, към документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64200000, 64212000

Описание:

Далекосъобщителни услуги
Мобилни радиотелефонни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и международни разговори, както в мрежата на доставчика така и в други мобилни и фиксирани мрежи за услугите, посочени в Таблица 1,Приложение № 1 към документацията за участие. 2.Предоставяне на абонаментни SIM-карти, за включване към своята мобилна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, след заявка, по видове абонаментни планове, зададени от Възложителя, съгласно нуждите и потребностите на различните абонати в Корпоративната група, за срока на договора. 3. Предоставяне на допълнителни SIM-карти, със срок на действие, съответстващ на срока на договора. Подробна информация за обществената поръчка се съдържа в Техническо задание – Приложение № 1, към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Технически изисквания за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа Услугата следва да се предоставя съгласно изброените по-долу изисквания.1. Пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и международни разговори, както в мрежата на доставчика така и в други мобилни и фиксирани мрежи за услугите, посочени в Таблица 1, Приложение № 1 към документацията за участие.2. Съвместимост на изброените услуги с оборудването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.3. Всички изходящи обаждания от телефонните номера на Община Сливен да се идентифицират в мрежата с географски код.4. Предоставяните телефонни услуги (POTS, ISDN BRA и ISDN PRA) следва да отговарят на следните параметри и стандарти или алтернативни осигуряващи същото качество и да са съвместими с оборудването на Възложителя: •Стандарти ЕТSI: EG 201 184; EG 201 188 V1.2.1 (2000-01);•Поддържане на audio-codecG.711 a-Law за осигуряване на качество на гласовата услуга;•Телефония (audio/3.1kHz), (ЕТS 300 111).5. Fax съобщения – възможност за изпращане и получаване на факс съобщения от наличните факс апарати на Община Сливен.6.Осигуряване на безплатни разговори към всички национални номера за спешни повиквания до пълното им отпадане и към единен европейски номер 112. 7.Осигуряване на възможност за повиквания към негеографски номера 0700, 0800 и към услуги с добавена стойност. 8. Други допълнителни услуги предложени от участника.9. Определеният за изпълнител участник да предоставя на Община Сливен безвъзмездно детайлизирана сметка за ползваните услуги заедно с данъчна фактура.10. Детайлизираната сметка да съдържа най-малко следната информация: всички видове ползвани услуги през разплащателния период, брой на ползваните услуги, обща стойност на всеки вид ползвани услуги, общ размер на сметката, размер на данъчните начисления върху сметката, изразен както в проценти към размера на сметката, така и в абсолютни стойности, размер на договорените отчисления, общ размер на дължимата сума без ДДС и със ДДС.11. Изпълнителят да предостави на оторизиран представител на Община Сливен права за достъп до своята информационна система за извършване на детайлизирана справка и освободени от заплащане електронни фактури за: всяко осъществено повикване, включително за осъществени повиквания към безплатни услуги; стойността на всяко осъществено повикване; датата, часа и продължителността на всяко осъществено повикване. 12. Осигуряване на техническа поддръжка на всички постове по схемата 24х7х365 HelpDesk.13. Всички еднократни разходи, които биха могли да възникнат при предоставяне на услугите на Община Сливен, а така също и еднократните разходи за преместването на ползваните услуги от един на друг адрес в същото населено място, са изцяло за сметка на Изпълнителя и в полза на Възложителя. Методите за измерване параметрите за качество на услугата и качество на обслужването да бъдат в съответствие с Наредба за изискванията и параметрите на качеството за универсалната услуга, специалните мерки за хора с увреждания и реда за избор на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и за възлагане на задължението за предоставяне на универсалната услуга - чл.182 (3) от ЗЕС. Техническите изисквания следва задължително да залегнат в Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката (Образец № 2, към документацията за участие) на участника, което представлява неразделна част от договора. Изпълнителят се задължава по всяко време от срока на действие на договора и след изрично писмено уведомление от Възложителя при структурни промени или при напускане или назначаване на служители, да извърши промяна в определения брой прави телефонни постове, да увеличи броя им, да се откаже или да прехвърли на трето външно лице - друго ведомство, фирма, външна организация или за физическото лице, ползващо прав телефонен пост/, при изрично съгласие за това на третото лице). Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Показател К1 – оценка за мобилни телефонни услуги - тежест 50 % 1.1.Подпоказатели: К1.1.Месечна абонаментна такса -тежест 30 точки; К1.2.Средна цена на минута разговор (средна цена на минута – към всички национални мрежи, в групата на Възложителя, първоначална такса свързване) - тежест 20 точки; К1.3.Брой включени минути за национални разговори - тежест 20 точки; К1.4.Първоначално тарифиране на разговорите - тежест 5 точки; К1.5.Тарифиране на разговорите - тежест 5 точки; К1.6.Покритие по население от GSM мрежата на участника - тежест 10 точки; К1.7.Покритие по население от UMTS мрежата на участника - тежест 10 точки. 2.К2 – оценка за фиксирани телефонни услуги - тежест 50 % 2.2.Подпоказатели: K2.1.Месечна абонаментна такса за всички услуги от Таблица 1, Приложение № 1 към документацията за участие - тежест 30 точки; К2.2.Средна цена на минута разговор (средна цена на минута – селищни, междуселищни, първоначална такса свързване) - тежест 20 точки; К2.3.Брой включени минути за национални разговори - тежест 20 точки; К2.4.Първоначално тарифиране на разговорите - тежест 10 точки; К2.5.Време за установяване на връзката (в секунди) - тежест 20 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/12/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката:ІІ. Технически изисквания за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие Услугата следва да се предоставя съгласно изброените по-долу изисквания. Всеки участник следва:1. Да предостави на Възложителя абонаментни SIM-карти, за включване към своята мобилна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, след заявка, по видове абонаментни планове, зададени от Възложителя, съгласно нуждите и потребностите на различните абонати в Корпоративната група, за срока на договора. 2. Да предоставя, по необходимост на Възложителя допълнителни SIM-карти, със срок на действие, съответстващ на сключения договор. 3. Да предоставя възможност за смяна на тарифните планове според необходимостта на Възложителя. 4. Да включи в една корпоративната група всички предоставени абонаменти (SIM-карти) по точка 1 и 2 и разговорите между абонатите в корпоративната група да са безплатни и без лимит. 5. Да предостави възможност за включване към корпоративната група по т. 1 на посочени от Възложителя служители, притежаващи лични SIM-карти, при преференциални ценови условия, като разходите бъдат за тяхна сметка. 6. По указания на Възложителя да извършва ограничения на възможностите за избиране на направления от абонатите на корпоративната група. 7. Да предоставя на Възложителя справки за проведени разговори на абонатите по направления, време и стойност. 8. По указание на Възложителя да активира и деактивира услугата Роуминг за определени абонати. 9. Да се издава дубликат на открадната или загубена карта. 10. Да предоставя услугата „мобилен интернет” на подадени от Възложителя номера и предоставяне на услугата „мобилен интернет” при необходимост на допълнително подадени номера. В офертата си участника представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението (Образец № 1); 2. Документи за регистрация, както следва: 2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК.Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 3. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката (Образец № 2); 4. Ценово предложение Образец № 3; 5.Разрешение/я за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, издавано/и от компетентните регулаторни органи в страната за осъществяване на електронни съобщителни услуги, валидно/ни поне до края на срока за изпълнение на поръчката (заверено копие); 6.Общи условия по предоставяне на електронни съобщителни услуги, подписани от участникта (заверено на всяка страница копие); 7. Официална годишна статистика (пълна предходна календарна година) на показателите за качество на обслужване на оператора, за фиксираната телефонна мрежа; 8. Удостоверение/я за покритие по население от GSM и UMTS мрежата на участника, издадено/и от КРС до 31.08.2012 г.; 9.Нотариално заверено пълномощно когато участникът се представлява от пълномощник; 10.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/12/2012