Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул."Цар Освободител" № 1, За: инж. Милко Харалампиев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611360, E-mail: mharalampiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изграждане на ограда за ПСОВ – Сливен” Пречиствателната станция за отпадни води /ПСОВ/ гр. Сливен се нуждае от ограда по цялата имотна граница, с цел предпазване на сгради, съоръжения и полета от преминаване на хора и животни. Цялата дължина на имота по неговата периферия е 1300м. Оградата ще се изпълни посредством стоманени колове от тръба Ф 50 с височина 250 см., с дебелина на тръбата с 5 мм. Същите се замонолитват в механично издълбани дупки през 2,5 м. – общо 521 дупки. Издълбаването на дупките ще става посредством свредел с Ф 35 см. и дълбочина 50 см. Стоманените колове се изравняват и замонолитват 30 см. в бетона, като над терена до върха да остават 220 см. От терена нагоре се монтира оградна мрежа с височина 150 см., стандартна, с растер 5х5 см. Над оградната мрежа се монтират 3 реда бодлива тел, през 20 см., до върха на коловете. Стоманените колове се грундират и боядисват със светло сива блажна боя. Терена се почиства от храсти и корени, и оградната мрежа се прихваща към земята по цялата й дължина, с цел възпрепятстване от промушване на хора и животни.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45342000

Описание:

Монтажни работи на огради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Необходими за изпълнение СМР и дейности: 1.Издълбаване на дупки в терена посредством свредел ф 35 см. и дълбочина 50 см., през 2,50 м. по цялата дължина на оградата от 1 300 м.; 2.Доставка и монтаж на стоманени колове от тръба ф 50 с дебелина s = 5 мм и височина 250 см.; 3.Изравняване на коловете и замонолитване на дупките с бетон клас В15; 4.Доставка и монтаж на оградна мрежа с дължина 1 300 м., стандартна с височина 150 см. и растер 5х5 см.; 5.Доставка и монтаж на 3 реда бодлива тел над оградната мрежа през 20 см. до върха на коловете; 6.Грундиране и боядисване на стоманените колове на оградата, изчистване на терена и прихващане на оградната мрежа към земята. Видовете СМР и техните количества са следните: 1.Направа на дупки механизирано със свредел Ф 35 см. и h = 0.50м., през 2,5 м. - 521 бр.; 2.Доставка и монтаж на стоманени колове от стоманена тръба Ф 50, с височина 250 см. и дебелина s = 5 мм. - 521 бр.; 3.Доставка и полагане на бетон В15 за стъпки - 26,05 м; 4.Превоз бетон с автобетоносмесител до 10 км - 35,04 м; 5.Доставка и монтаж оградна мрежа с височина 150 см. - 1 300 м.л.; 6.Доставка и монтаж бодлива тел - 3 реда x 1300 м - 3 900 м.л.; 7.Грундиране и полагане двукратно на светлосива блажна боя по метални колове 3,93 м/кол - 2 048 м; 8.Заравняване и почистване на терена - 1 300 м.л.; 9.Прихващане на оградната мрежа към земята - 1 560 бр.; 10.Стоманена тапа - 521 бр. Елементите на оградата са видни от Чертеж № 1 – Приложение № 1 към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

80000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПОСВ , гр. Сливен, Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка; 3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова; 4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3; 5. Ценово предложение по образец Образец № 4; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – Образец № 5 – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към документацията за участие. В пояснение към декларацията подробно е описано за кои лица се отнася. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представят и в превод на български език; 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - по образец (когато е приложимо) – Образец № 6 - попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към документацията за участие. В пояснение към декларацията подробно е описано за кои лица се отнася. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представят и в превод на български език; 8. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) - Образец № 7. Забележка: За всеки подизпълнител се подава отделна декларация; 9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 8; Забележка: Декларацията се подава от всеки подизпълнител; 10. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 9; 11. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции; 12. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Към документацията е приложен Образец № 10 - Проект на договор, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предложена цена - тежест 60 точки; 2. Срок за изпълнение - тежест 40 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/12/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/12/2012