Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул."Цар Освободител" № 1, За: инж. Милко Харалампиев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611360, E-mail: mharalampiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Ремонт читалище с. Тополчане - неотложно укрепване и саниране на сградата” Сградата на читалище „Д-р Петър Берон” в с. Тополчане, Община Сливен е разположена в УПИ ХVІІІ – 358, кв. 34 по плана на село Тополчане, одобрен със Заповед № 156 от 27.02.1984 г. на кмет на Община Сливен. За сградата има издаден акт за публична Общинска собственост № 2 от 20.10.1999г. Постройката е изпълнена по традиционния монолитен метод на строителство, с носещи зидове и лежаща дървена покривна конструкция. Същата е строена през 60-те години на 20-ти век, по типов проект на ОТП „Главпроект” София и се състои от 11 стаи, киносалон със сцена, разположен на първи етаж и балкон на кота + 3,80. Подът е от мозайка, полагана по време на строителството. Сградата е с РЗП от 887 кв.м. Сградата в момента не се ползва. Стените и таваните са с изпопадала мазилка. Най-увредена част от сградата е дървената покривна конструкция. Голяма част от носещите й елементи са счупени, вследствие на което покрива е пропаднал в киносалона. Дограмата е изгнила и опасна за преминаващите хора.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45261100, 45421110, 45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи на покривни конструкции
Монтажни работи на дограма за врати и прозорци
Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Необходими за изпълнение СМР дейности: 1. Ремонт на покрив изразяващ се в демонтаж на керемиди и дървена покривна конструкция; направа на конструктивни елементи на таванско ниво, поемащи покривната конструкция; доставка и монтаж на окачен таван; монтаж на дървена обшивка и покривно покритие по архитектурен проект; 2.Демонтаж на стара дограма и доставка и монтаж на врати и прозорци по архитектурен проект; 3.СМР за достъпна архитектурна среда за хора в неравностойно положение; 4.Довършителни работи, включващи мазилки и шпакловки; бояджийски работи; облицовки и подови настилки; Видовете строително-монтажни работи и техните количества са посочени в Количествена сметка – Приложение № 1 към документацията за участие. Към документацията за участие са приложени чертежи – Приложения от № 1 до № 11, включително, съдържащи информация за сградата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

240000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, с. Тополчане, читалище „Д-р Петър Берон"

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1. 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност.Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията. Допълнителна информация по т. 2 се съдържа в документацията за участие; 3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова; 4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3; 5. Ценово предложение - Образец № 4; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – Образец № 5; 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – Образец № 6; 8. Документи доказващи икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП: 8.1. Копие на валидна застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството, придружена с декларация от участника, че ако по време на действието на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновявано през срока на договора /свободна форма/. Допълнителна информация по т.8.1. се съдържа в документацията за участие; 8.2.Информация за оборота на строителството, предмет на поръчката, за последните три години (2009 г., 2010 г., 2011 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – Образец № 7. Участникът трябва да има оборот на строителство, предмет на поръчката, общо за последните 3 (три) години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) в размер не по-малко от 650 000,00 лева (шестстотин и петдесет хиляди лева). 9. Документи доказващи техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват: 9.1.Копие от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя с обхват на вписвания първа група, ІV категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, придружен с валиден талон за 2012 г. по чл. 23, ал. 1. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право. Допълнителна информация по т. 9.1. се съдържа в документацията за участие;9.2. Декларация Образец № 8 съдържаща списък на основните договори с предмет аналогичен на настоящата поръчка, сключени и изпълнени през предходните пет години (от датата на подаване на офертата назад), придружена от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. Участникът следва да е изпълнил най – малко два договора с предмет аналогичен на настоящата поръчка. Препоръките следва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт и да съдържат информация за стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията. За обекти, на които възложител е Община Сливен не се прилагат препоръки. Забележка: Договори с предмет аналогичен на предмета на поръчката са договори за ремонт на сгради, покриви и подмяна на дограма. Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена цена - 50 точки; 2.Срок за изпълнение - 50 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/12/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката": 9.3.Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка – Образец № 9. Участникът трябва да притежава следното минимално оборудване: автокран – 1 брой, автовишка – 1 брой и оборудване за покривни работи. Декларацията следва да е придружена с документи за собственост, договори за наем и/или лизинг и/или ползване; 9.4. Участникът следва да представи списък на техническите лица (ръководни служители и лицата, които отговарят за извършването на СМР), включително на отговарящите за контрола на качеството, които ще използва за извършване на строителството – свободна форма. Към списъкът да се приложат документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата. От представените документи следва да е видно, че ръководният персонал и лицата, които отговарят за извършването на СМР на участниците притежава опит и квалификация, както следва: Ръководният персонал (ръководител обект и технически ръководител) да притежава стаж в строителството най-малко 5 години. Лицата, които отговарят за извършването на СМР да притежават стаж в строителството най-малко 1 година; 10. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива), по образец Образец № 10. Забележка: За всеки подизпълнител се подава отделна декларация; 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец Образец № 11. Забележка: Декларацията се подава от всеки подизпълнител; 12.Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 12; 13. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции; 14.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Към документацията се съдържа и Образец № 13 - Проект на договор, което е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилагано към офертата. Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от ІІІ. Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от ІІІ. Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т.3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложенията към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/12/2012