BG-Търговище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов”, бул. "Тр. Китанчев" №39, За: Мехмед Раби Мехмед и Даниела Трендафилова Стойнова, Република България 7700, Търговище, Тел.: 0601 64894, E-mail: sou_2@abv.bg

Място/места за контакт: канцелария „Финансов отдел”

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://2sou-tg.ucoz.com/.

Адрес на профила на купувача: http://2sou-tg.ucoz.com/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка чрез покупка на терминални работни места, компютърни системи и мултимедийни проектори, флашпамет, цифрови носители на информация за нуждите на ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” по две обособени позиции: І обособена позиция – Терминални работни места по НП „ИКТ в училище” ІІ обособена позиция – Компютърно оборудване по проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”, приоритетна ос 4 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Подобряване достъпа до образование и обучение” и област на интервенция 4.2 „Децата и младежта в образованието и обществото” , Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти (У С П Е Х ). Техническите средства по позициите са подробно описани в т. ІІ Технически спецификации на Приложение №1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Количества. 1.1. За І обособена позиция – Терминални работни места по НП „ИКТ в училище”: 24 броя терминални работни места (2 сървара по 12 работни места) - за два компютърни кабинета 1.2. За ІІ обособена позиция – Компютърно оборудване по проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”, приоритетна ос 4 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Подобряване достъпа до образование и обучение” и област на интервенция 4.2 „Децата и младежта в образованието и обществото” , Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти (У С П Е Х): Компютърна конфигурация включваща:11 бр. - настолен компютър – 11 бр. - монитор – 11 бр. - клавиатура- 11бр. - мишка- 11 бр. Слушалки- 25 бр. Преносими компютри- 3 бр. Мултимедиен проектор- 3 бр. Ффлашпамет- 43 бр. Универсални цифрови DVD дискове- 157 бр. CD-ROM-дискове- 3 бр. шпиндели по 50 бр. 2. Максимално допустима стойност на поръчката – 30 155,33 лв. без ДДС, в т.ч. по позиции, както следва: 2.1. За І обособена позиция- 17 083,33 лв. без ДДС, 2.2. За ІІ обособена позиция- 13 072,00 лв. без ДДС По ІІ обособена позиция максимално допустимата единична цена за компютърна конфигурация /компютър, монитор, клавиатура и мишка/, преносим компютър, мултимедиен проектор е 700,00 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов”, гр. Търговище, бул. "Тр. Китанчев" №39

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания при изпълнение на поръчката 1.1.Предложената техника следва да се достави, инсталира, конфигурира и пусне в употреба от участника, като офертата включва всички необходими разходи. 1.2.Изпълнението на поръчката следва да включва и обучение на отговорните за съответните кабинети лица, както и всички разходи по неговото обезпечаване /само за І обособена позиция /. 1.3. Предлаганите технически средства да са оригинални, нови и неупотребявани, да отговарят на международните стандарти за безопасност и електромагнитна съвместимост. 1.4. Предложената техника да отговаря на европейската директива 2002/95/EC (RoHS); да се подчинява на директива 2002/96/EC(RoHS); да имат сертификати CE Mark; Energy star или еквивалент. 2. Изисквания към участниците за изпълнение на поръчката. В настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението трябва да представят документ (договор, споразумение и др.) за създаване на обединението, подписан от лицата в обединението, в който задължително да е посочен представляващият. Документът (договор, споразумение и др.) да е нотариално заверен и в него да е посочено разпределението на дейностите между отделните участници в обединението, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на настоящата обществена поръчка. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 3. Съдържание на офертата - офертата трябва да съдържа: 3.1. Оферта за участие – Образец №1; 3.2. Нотариално заверено пълномощно на лицето подписало офертата, в случай че същото няма представителни функции. 3.3. Документи за регистрация на участника: •За юридически лица или ЕТ - Копие от удостоверение за актуално състояние или актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър , или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; •За физическо лице - копие от документа за самоличност; •За чуждестранни лица - съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, който се представя в официален превод. 3.4. Копие на нотариално заверен документ (договор, споразумение и др. за създаване на обединението), подписан от лицата в обединението, в който задължително да е посочен представляващият – при участници обединения. 3.5. Копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008, издаден от независими лица, които отговарят на изискването на чл. 53, ал. 3 от ЗОП или еквивалент съгласно изискванията на чл.53, ал.4 от ЗОП, с обхват на сертификация сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. 3.6.Декларация, че предлаганите технически средства са оригинални, нови и неупотребявани, отговарят на международните стандарти за безопасност и електромагнитна съвместимост. 3.7.Документ/декларация, че предложената техника отговаря на европейската директива 2002/95/EC (RoHS); да се подчинява на директива 2002/96/EC(RoHS); да имат сертификати CE Mark; Energy star или еквивалент. 3.8. Писмо от производителя на техниката, че участникът е оторизиран от него да предлага негови продукти. 3.9. Информация за инсталирани от участника решения от предложения тип, включващ в себе си: име на организацията, точен адрес, телефон и лице за контакт, както и евентуални референции – минимум 2. 3.10. Техническо предложение- Обр. №2. 3.11. Предлагана цена- Образец №3

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/12/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Желаещите да участват в настоящата обществена поръчка подават лично, чрез свой упълномощен представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка офертите във ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов”, гр. Търговище. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представяне, различен от посочения. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя в срок до 16:00 ч. на 13.12.2012 г. на адрес: гр. Търговище, бул. "Тр. Китанчев” № 39, ІІ етаж, канцелария „Финансов отдел”. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и за кои позиции се отнася. При приемане на офертата върху плика се отбелязва входящия номер, датата и часа на приемането, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема и връща незабавно на приносителите оферти, които са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик или са представени след изтичане на крайния срок за получаване на офертите, като тези обстоятелства се описват във входящ регистър. Офертите ще бъдат отворени в сградата на ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов”, гр. Търговище в 12.00 часа на следващия работен ден след изтичане на срока за получаване на офертите. На адрес www.2sou-tg.ukoz.com. Възложителят предоставя достъп по електронен път до настоящата Публична покана и приложенията към нея.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/12/2012