Версия за печат

BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Плевен, ул.”Княз Александър Батенберг I” №7,, За: Мартин Тодоров Митев, България 5800, Плевен, Тел.: 064 882511, E-mail: pleven@nhiv.bg, Факс: 064 803599

Място/места за контакт: гр.Плевен, ул.”Княз Александър Батенберг I” №7

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.nhif.bg/web/guest/112.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обслужване на персонала на РЗОК – Плевен от служба по трудова медицина. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА: Обслужването от службата по трудова медицина обхваща пълния и задължителен обем от дейности, съгласно ЗЗБУТ, а именно: 1. Актуализация на оценката на риска в екип с представители на РЗОК, съгласно чл.12 от Наредба №3/2008г. на МЗ (ДВ.бр.14/2008г.); 1.1 Участие в разработването на програма с мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установените рискове; 1.2 Предложения за степенуване по приоритети на мерките по т.1.1; 1.3 Оценка на ефикасността на предприетите от работодателя мерки за намаляване и ограничаване на риска; 1.4 Измерване на елементите на условията на труд и оценка на съответствието им с нормативните документи; 2. Наблюдение на здравното състояние на служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа, съгласно чл.11 от Наредба №3/2008г. на МЗ (ДВ.бр.14/2008г.); 2.1 Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на предварителните медицински прегледи и изследвания за периодични медицински прегледи и изследвания за ранно откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес в съответствие с изискванията на нормативните документи; 2.2 Въз основа на оценката на риска, конкретните условия на труд и съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопастност при работа, СТМ изготвя списък на лицата, които подлежат на задължителни периодични прегледи, вида на медицинските специалисти, необходимите изследвания и честотата на извършване на периодичните прегледи; 2.3 Предоставяне информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопастността на работещите; 2.4 Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение; 2.5 Изготвяне на заключения за пригодността на работещите да изпълняват даден вид работа; 2.6 За проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд, СТМ води здравни досиета на електронен и хартиен носител по образец, съгласно Приложение №6 от Наредба №3/2008г. на МЗ (ДВ.бр.14/2008г.); 2.7 Изготвяне на анализ на здравното състояние на служителите, въз основа на резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания, показатели за временна и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд, данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм; 3 Обучение на служителите относно правилата за опазване на здравето и безопасността при работа и на представителите в Комитета по условия на труд в РЗОК – Плевен.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обслужване на служителите на РЗОК-Плевен от служба по трудова медицина – 87 /осемдесет и седем/ броя служители.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Плевен, ул.”Княз Александър Батенберг I” №7

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към кандидатите: 1. Кандидатите могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по ТЗ или ЗК или ЗЮЛНЦ за обслужване на работещи, както и техни обединения регистрирани по реда на чл.25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) 2. Да са регистрирани като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 3. Всеки кандидат следва да представи: 3.1. Заверено от тях копие на документ за регистрация по реда на чл.25в от ЗЗБУТ, 3.2. Заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, 3.3. Заверено от тях копие на документ за регистрация като администратор на лични данни, 3.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2, т.1, т.2, т.3 и ал.5 от ЗОП, 3.4. Ценово предложение – в лева с включен ДДС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/12/2012 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изискванията и указанията за офериране са публикувани на адреса на профила на купувача:www.nhif.bg( Рубрика " Търгове ", подрубрика "Процедури провеждани по реда на ЗОП")

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/12/2012