BG-Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23, За: Иванка Димитрова, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: ул."Цар Симеон Велики" №23

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

«Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Белослав по самостоятелно обособени позиции» Обособена Позиция №1: A. „Застраховане на движимо и недвижимо имущество по приложен опис- Приложение №1, собственост на Община Белослав” B. „Обща Гражданска Отговорност при лимити – за едно събитие – 50 000 лева, в агрегат – 250 000 лева” Обособена Позиция №2: «Застраховане на моторни превозни средства, собственост на Община Белослав, посочени и индивидуализирани в приложен списък по застраховки «Каско на МПС» - Приложение №2, «Гражданска отговорност на автомобилистите»-Приложение №3 и , «Злополука на местата в МПС»–Приложение №4 за 153 места при лимит 5 000 лева на място в превозните средства, собственост на Община Белослав. Участниците могат да подадат оферти по една или и по двете обособени позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66515200, 66516000, 66516400, 66514110

Описание:

Застраховка "Щети на имущество"
Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства
Застраховка "Обща гражданска отговорност"
Услуги по застраховане на сухопътни превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена Позиция №1: А. І. Описание на предмета на поръчката: Застраховане на имущество по опис-Приложение №1 – движимо и недвижимо, собственост на Община Белослав, Срок на застраховката- от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. Предложената застрахователна премия да е без завишение на застрахователната премия при разсрочване на 4 вноски през 3 месеца. Срок на застрахователния договор: От 00:00 часа на 01.01.2013 г. до 31.12.2013 година. Срок за изпълнение на застрахователния договор: От 00:00 часа на 01.01.2013 г. до 31.12.2013 година. Б. Застраховка «Обща Гражданска Отговорност» при лимити на отговорност – за едно събитие – 50 000 лева, в агрегат – 250 000 лева. Предложената застрахователна премия е платима еднократно. Срок на застрахователния договор: От 00:00 часа на 01.01.2013 г. до 31.12.2013 година. Срок за изпълнение на застрахователния договор: От 00:00 часа на 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. Обособена Позиция №2: Срок на застрахователния договор: А. За застраховка „Каско на МПС”: От 00:00 часа на датите на изтичане на действащите застраховки до 31.12.2013г Б. За застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите: От 00:00 часа на датите на изтичане на действащите застраховки за срок от 12 месеца. В. За застраховка „Злополука на местата”: От 00:00 часа на 01.01.2013 г.до 31.12.2013 г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Белослав

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Към всяка оферта участниците следва да приложат следните документи: 1.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец: копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 2. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 3. Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1 от ЗОП; 4. Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.2, т.1, т.2, т.3 и т.4 от ЗОП; 5. Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.5 от ЗОП; 6. Лиценз за извършване на застрахователна дейност по предмета на поръчката, издаден от Комисията за финансов надзор, валиден за срока на валидност на офертата – копие, заверено от участника 7 .Ценово предложение (попълнено по Образец) за всяка обособена позиция, по която участват. 8.Общи условия за застраховане, които да бъдат валидни за целия застрахователен период. 9.Проекто - застрахователни полици. 10. Предложение за изпълнение на услугата (попълнено по Образец) за всяка обособена позиция, по която участват.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. По обособена позиция № 1 - Икономически най-изгодно предложение, включващо: 1. Техническа част – 10% тежест, 2. Финансова част – 90% тежест 1.1. Техническа част (критерии): Допълнителни покрити рискове при Застраховка “Имущество” – общинска собственост, за които Възложителят не дължи допълнителна премия – 10 % тежест (Т1), максимален брой точки 10 – П1; 2.1. Финансова част (критерии): 2.1.1.Застрахователна премия по застраховка „Имущество”– 73% тежест (Т2), максимален брой точки 73 – П2; 2.1.2.Застрахователна премия по застраховка „Обща Гражданска Отговорност”– 12% тежест (Т3), максимален брой точки 12 – П3; Участие на Възложителя в положителния финансов резултат за застраховка «Имущество» - общинска собственост (ПФР) в зависимост от квотата на щетимост– 5 % тежест (Т4), максимален брой точки 5 – П4; ІІ. По обособена позиция № 2 - Икономически най-изгодно предложение, включващо: 2.1. Техническа част – 10% тежест, 2.2. Финансова част – 90% тежест 2.1. Техническа част (критерии): Списък на сервизната мрежа, с които участникът има сключени договори”на територията на Община Варна и Община Белослав –10 % тежест (Т1), максимален брой точки 10 – П1; 2.2. Финансова част (критерии): 2.2.1. “Обща застрахователна премия” – 53% тежест (Т2), максимален брой точки 53, вкл. сбора от сумите на общата застрахователна премия за Застраховка «Гражданска отговорност», общата застрахователна премия за Застраховка «Автокаско», общата застрахователна премия за Застраховка «Злополука на местата на МПС» – П2, в т.ч. : - Обща стойност на застрахователната премия за застраховка „Автокаско” (П2.1) – теглови коефициент (Т2.1) – 35 т.; - Обща стойност на застрахователната премия за застраховка „Гражданска отговорност” (П2.2) - теглови коефициент (Т2.2) – 12т.; - Обща стойност на застрахователната премия за застраховка „Злополука на лицата в МПС” (П2.3) - теглови коефициент (Т2.3) – 6 т.; 2.2.2.2. „Обща стойност на застрахователната сума за застраховка „Автокаско” - 32% тежест (Т3), максимален брой точки 32 – П3; 2.2.2.3. „Участие на Възложителя в положителния финансов резултат за застраховка Автокаско (ПФР) в зависимост от квотата на щетимост и липсата на тотална загуба или кражба на МПС”– 5 % тежест (Т4), максимален брой точки 5,– П4;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/12/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подробна информация и образци на документи могат да се получат в профила на купувача на адрес: на www.beloslav.org Обособена Позиция №1: А. І. Описание на предмета на поръчката: Застраховане на имущество по опис-Приложение №1 – движимо и недвижимо, собственост на Община Белослав, включващо рисковете: 1.Пожар / включително последици от гасенето на пожара /, експлозия или имплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях; 2.Природни бедствия-буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнения, замръзване, падане на дървета и клони, ледени късове или снежни маси 3.Свличане или срутване на земни пластове;4.Тежест от естествено натрупване на сняг или лед;5.Измокряне в резултат авария на водопроводна, канализационна, отоплителна, паропроводна, спринклерна и климатична инсталации и включените към тях уреди; 6.Удар от ППС или животно, непринадлежащо на Застрахования или на лица, работещи при него, със застрахованото имущество; 7.Разходи за ограничаване на вредите от настъпило застрахователно събитие, преместване и съхранение на застрахованото имущество, отстраняване на развалини и останки; 8.Късо съединение и токов удар;9.Злоумишлени действия на 3-ти лица /вандализъм/;10.Злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия;11.Стъкла и витрини - всички рискове, включително и счупване;12. Кражба на електронно оборудване.12.Земетресение. Забележка: Покритите рискове да са без прилагане на франшиз (самоучастие). Стойността на недвижимото имущество за 61 сгради на територията на Община Белослав е 6 977 943.25 лева, на движимото имущество – 1 123 828,99 лева, в това число 844 411,08лева машини, съоръжния и оборудване по опис, 213 840,68 лева електронно оборудване по опис, 65 577,23 лева инвентар по опис и стъкла с лимити - за едно събитие 5 000 лева, в агрегат 50 000 лева – Приложение №1. Б. Застраховка «Обща Гражданска Отговорност» при лимити на отговорност – за едно събитие – 50 000 лева, в агрегат – 250 000 лева. Забележка: Франшизът (самоучастието) да е в абсолютна стойност, но не повече от 300 лева за едно събитие. Обособена Позиция №2: І.Описание на предмета на поръчката: Застраховане на моторни превозни средства, собственост на Община Белослав, посочени и индивидуализирани в приложен списък, по застраховки «Каско на МПС» по приложен опис – Приложение № 2, «Гражданска отговорност на автомобилистите» -Приложение № 3 и «Злополука на местата в МПС» - Приложение № 4 за 153 броя места в превозните средства, собственост на Община Белослав при лимит 5 000 лв. на място. А. Застраховка «Каско на МПС» Минимални изисквания за покрити рискове:1.Пожар и природни бедствия;2.Случайно падане на дървета и клони, ледени късове или снежни маси вследствие на природни бедствия;3.Пътнотранспортно произшествие, вкл. и/или при маневра за паркиране на МПС;4.Злоумишлени действия на 3-ти лица;5.Кражба на цялото МПС (без позиции от № 16,17 и 18 от – Приложение №2) ;6.Грабеж на цялото МПС (без позиции от № 16,17 и 18 от –Приложение №2) ; 7.Увреждане на застрахованото МПС в паркирано състояние;8.Кражба на части, връзки, агрегати, оборудване в салона на МПС; 9.Целесъобразни и разумни транспортни разходи за репатриране на МПС при необходимост след настъпило застрахователно събитие;10.Отремонтиране на щетите на МПС при настъпване на застрахователно събитие в доверен сервиз на застрахователната компания. Да се представи списък с доверените сервизи, с които съответната застрахователна компания има сключени договори. Забележка: Покритите рискове да са без прилагане на франшиз (самоучастие). Б. Застраховка «Гражданска отговорност на автомобилиста» - съгласно чл. 249, т.1 от КЗВ. Застраховка «Злополука на местата» - при застрахователна сума 5 000 лева на място за 153 места. Предложените застрахователни премии да са без завишение на застрах. премия при разсрочване на 4 равни вноски през 3 месеца за застраховки „Каско на МПС” и „Злополука на местата” и еднократно плащане за застрах. „Гражданска отговорност на автомобилиста

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/12/2012